BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Alyeksyeyev Ihor (Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine), Paranchuk Stepan (Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine), Chervinska Oksana (Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine)
Tytuł
Controlling the Tax Burden of the Enterprise in the Reality of Ukrainian Legislation
Kontroling obciążenia podatkowego przedsiębiorstwa w realiach ustawodawstwa ukraińskiego
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, vol. 23, nr 1, s. 22-32, tab., bibliogr. 16 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
System podatkowy, Obciążenia podatkowe, Optymalizacja podatkowa
Tax system, Tax burdens, Tax optimization
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H22, H25, H32
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
W artykule określono istotę "obciążenia podatkowego". Przedstawiono sposoby ustalenia całościowych i szczególnych obciążeń podatkowych dla przedsiębiorstw, które płacą podatki w ramach powszechnego systemu podatkowego. Zaprezentowano pewne, w tym lokalne i makroekonomiczne, środki optymalizacji obciążenia podatkowego w celu pobudzenia działalności przedsiębiorstw krajowych. Przedstawiono również obciążenie podatkowe w formie stawek podatkowych w innych krajach.(abstrakt oryginalny)

The essence of the "tax burden" is revealed in the paper. The formulas for the determination of an integral and particular tax burden for businesses, who pay taxes on the common system of taxation, are offered. Some measures of optimization of the tax burden in order to stimulate entrepreneurial activity of domestic enterprises, including local and macroeconomic optimization measures, are proposed. The tax burden on enterprise in the form of tax rates in other countries is also presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alyeksyeyev I.V., 2016, Upravlinnya podatkovym navantazhennyam pidpryyemstv, Rehional'na ekonomika. Naukovo-praktychnyy zhurnal Instytutu rehional'nykh doslidzhen' NAN Ukrayiny, no. 4, pp. 145-152.
 2. Atamanenko I.B., 2010, Efektyvnist' metodiv podatkovoho planuvannya, Visnyk Natsional'noho universytetu L'vivs'ka politekhnika, no. 669: Lohistyka, pp. 335-341.
 3. Chervinska O.S., Koval' O.V. (eds.), 2014, Analiz podatkovoho navantazhennya v Ukrayini ta shlyakhy yoho optymizatsiyi, http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2014_24.6_49.pdf.
 4. Dropa Y., 2009, Podatkove navantazhennya ta yoho vplyv na ekonomiku Ukrayiny, [in:] Dropa Y., Chaban I., Formuvannya rynkovoyi ekonomiky v Ukrayini, Vyp. 19.
 5. Khomutenko A., 2016, Adaptatsiya zarubizhnoho dosvidu opodatkuvannya prybutku pidpryyemstv do vitchyznyanoyi praktyky, Naukovyy visnyk Odes'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, no. 7, pp. 112-131, http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_7_11.
 6. Klebanova T.S., Yastrebova H.S., 2009, Modelyuvannya podatkovoho navantazhennya v umovakh transformatsiynoyi ekonomiky: Monohrafiya, Vydavnychyy dim YNZhEK, Kharkiv.
 7. Krysovatyi A.Y., Mayburov Y.A., Yvanov Yu.B., 2015, Fyskal'nyy federalyzm. Problemy y perspektyvy razvytyya: monohrafyya, Yunyty-Dana, Moskva.
 8. Lytvynenko Y.V., 2003, Osoblyvosti splaty podatkiv v inshykh krayinakh svitu, [in:] Lytvynenko Y.V. (ed.), Podatkova polityka, MAUP, Kyiv.
 9. Maystrenko Y.V., Sopko V.V., 2014, Vykorystannya svitovoho dosvidu obliku podatku na prybutok pidpryyemstv v Ukrayini, pp. 136-139, http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/6851/1/Maystrenko.pdf.
 10. Monitorynh ekonomichnoho zakonodavstva. Holovni zminy. Podatky i zbory, http://www.niss.gov.ua/public/File/monitoring/monitoringpodatkiiyun.pdf.
 11. Narakhuvannya ta splata PDV v Yevropi, http://groshi-v-kredit.org.ua/narahuvannya-ta-splata-pdv-v-evropi.html.
 12. Novoselska L.I., 2013, Metody otsinyuvannya rivnya podatkovoho navantazhennya na pidpry-
 13. yemstva, Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny: zb. nauk.-tekhn. Prats', Ser.: Ekonomika planuvannya ta upravlinnya v haluzyakh, RVV NLTU Ukrayiny, L'viv, Vyp. 23.7, pp. 239-244.
 14. Sokolovska A.M., 2006, Teoretychni zasady vyznachennya podatkovoho navantazhennya ta rivnya opodatkuvannya ekonomiky, Ekonomika Ukrayiny: polityko-ekonomichnyy zhurnal, no. 7, pp. 4-12.
 15. The Order of STA of Ukraine, no. 190, from 01.04.2011, on approval of methodological recommendations on the drafting of the schedule of planned documentary inspections of business entities.
 16. Ullubiyeva K.K., 2010, Dodana vartist' yak ob'yekt bukhhalters'koho obliku ta baza obkladannya PDV, Visnyk ZhDTU 2, http://core.ac.uk/download/pdf/11824138.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2018.1.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu