BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Łukasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Nowe instrumenty ekonomiczne polityki miejskiej w świetle ustawy o rewitalizacji
New Economic Instruments of Urban Policy in the Light of the Act on Revitalization
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 39, s. 47-60, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Polityka miejska, Podatek od nieruchomości, Polityka mieszkaniowa, Rewitalizacja urbanistyczna, Opłata adiacencka
Urban policy, Property tax, Housing policy, Urban revitalization, Adjacent payment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena potencjalnej efektywności nowych instrumentów polityki miejskiej wprowadzonych do porządku prawnego poprzez ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1023) w zakresie ochrony społeczności lokalnych przed nadmiernym wzrostem obciążeń czynszowych w budynkach prywatnych oraz włączenia prywatnych właścicieli nieruchomości w finansowanie procesów rewitalizacji. Analizie poddano instrumenty ekonomiczne, definiowane jako takie, które wpływają na poziom dochodów i wydatków w budżecie miasta i/lub modyfikują prawa i obowiązki podmiotów w stosunkach cywilno-prawnych, a jednocześnie są powiązane funkcjonalnie i merytorycznie z dokumentami planistycznymi sporządzanymi i uchwalanymi w ramach procesu rewitalizacji.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to assess the potential effectiveness of new urban policy instruments - introduced into the Polish legal system through the Act of 9 October 2015 on Revitalization - in the field of protection of local communities against excessive growth rent burdens in private buildings and the inclusion of private property owners in financing revitalization processes. The analysis covers economic instruments defined as such that affect the level of revenue and expenditure in the city budget, and/or modify the rights and obligations of parties in civil law relations, being at the same time functionally related to planning documents prepared and adopted as part of the revitalization process.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąkowski T. 2017. Ustawa o rewitalizacji. Komentarz. Wolters Kluwer, Warszawa.
 2. Billert A. 2015. Wprowadzenie do dyskusji. Spotkanie dyskusyjne nt. ustawy o rewitalizacji. Urząd Miasta Poznania, 17-18 grudnia 2015 r. Maszynopis.
 3. Borówka K., Szlachetko J.H. (red.) 2017. Ustawa o rewitalizacji. Komentarz. Instytut Metropolitalny, Gdańsk (https://rewitalizacja.im.edu.pl/komentarz-do-ustawy-o-rewitalizacj/).
 4. Boryczka E. 2016. Rewitalizacja miast. [W:] Z. Przygodzki (red.), Ekomiasto#Zarządzanie. Zrówno-ważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta. Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź, s. 167-193.
 5. Bryx M., Jadach-Sepioło A. (red.) 2009. Rewitalizacja miast w Niemczech. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 6. Domański B. 2010. Rewitalizacja miast polskich - wybrane zagadnienia. [W:] Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównowa-żonego rozwoju. Podsumowanie projektu. Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 23-50.
 7. Domański B., Gwosdz K. 2010. Spojrzenie na problemy rewitalizacji miast w Polsce. [W:] Z. Zio-browski, W. Jarczewski (red.), Rewitalizacja miast polskich - diagnoza. Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 45-55.
 8. Herbst I., Jadach-Sepioło A. 2010. Modele rewitalizacji miast w Polsce - ocena założeń. [W:] Re-witalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Podsumowanie projektu. Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 191-227.
 9. Janas K., Jarczewski W., Wańkowicz W. 2010. Model rewitalizacji miast. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003, nr 164 poz. 1587).
 11. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 716 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ((t.j. Dz.U. 2016, poz. 2147 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1610).
 14. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1073).
 15. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1023).
 16. Zelewski D. 2017. Komentarz do art. 37. [W:] K. Borówka, J.H. Szlachetko (red.), Ustawa o rewitali-zacji. Komentarz. Instytut Metropolitalny, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu