BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staszewska Sylwia (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Tytuł
Zintegrowane projekty w programach rewitalizacji
Integrated Projects in Revitalization Programmes
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 39, s. 79-92, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Projekty publiczne, Rewitalizacja, Gospodarka, Przestrzeń publiczna
Public plans, Revitalization, Economy, Public space
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Program rewitalizacji to zbiór zintegrowanych działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowanych terytorialnie, prowadzonych przez interesariuszy rewitalizacji. Działania te powinny być oparte na rewitalizacyjnym zarządzaniu strategicznym bardzo silnie ukierunkowanym na poprawę warunków życia i zamieszkania lokalnej społeczności. Celem niniejszego artykułu jest próba wyjaśnienia (zrozumienia) istoty zintegrowania projektów definiowanych w programach rewitalizacji. Często zagadnienie to rozumiane jest jako komplementarność w zbiorze przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tymczasem powinno być ono rozpatrywane w znacznie szerszym kontekście. W pracy poświęcono fragment na teoretyczne i operacyjne rozumienie przedmiotowego zagadnienia, a także zaprezentowano przykład zaczerpnięty z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krobia, który został opracowany w 2017 r.(abstrakt oryginalny)

The revitalization programme is the set of integrated activities in the interest of a local community, area and economy, territorially concentrated and lead by stakeholders of the revitalization. These activities should be based on strategic revitalizing management strongly oriented to the improvement of life and accommodation conditions of a local community. The aim of the below article is an attempt to explain (also understand) the essence of projects integration defined in the revitalization programmes. This issue is often meant to be complementarity in the set of revitalizing enterprises, meanwhile it should be considered in the much wider context. In this paper there is also a part devoted to theoretical and operational understanding of the subject issue, and also the example collected from Krobia Borough Local Programme, which was compiled in 2017.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Billert A. 2004. Centrum staromiejskie w Żarach. Problemy, metody i strategie rewitalizacji, Słubice.
  2. Crow M., Bozeman B. 1998. Strategic Public Management. [W:] J.M. Bryson, R.C. Einsweile (red.), Strategic Planning Threats and Opportunities for Planners. American Planning Association, Chi-cago.
  3. Geissler A., Ptaszycka-Jackowska D., Rębowska A., Ziobrowski Z. 2000. Rewitalizacja. Rehabilitacja. Restrukturyzacja. Odnowa Miast. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków.
  4. Potoczek A., Stępień J. 2008. Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
  5. Stabryła A. 2000. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce formy. PWN, Warszawa-Kraków.
  6. Starzewska-Sikorska A. (red.) 2007. Instrumenty zarządzania rewitalizacją zdegradowanych terenów poprzemysłowych oraz obszarów odnowy miejskiej. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
  7. Szczupaczyński J. 1998. Anatomia zarządzania organizacją. MSM, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu