BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wronkowski Adam (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Graficzna prezentacja danych w gminnym programie rewitalizacji - problemy i wyzwania
Graphic Data Presentation in Municipal Revitalization Program - Problems and Challenges
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 39, s. 93-113, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Rewitalizacja, Gmina, Programy graficzne
Revitalization, District, Graphics software
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie problemów oraz wyzwań, z którymi autorzy gminnych programów rewitalizacji spotykają się podczas prezentacji danych w tych dokumentach, oraz bardzo istotnej roli, jaką odgrywa poprawna ilustracja uzyskanych informacji. Autor analizuje studium przypadku programu rewitalizacji tworzonego przez zespół pracowników Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przedstawione doświadczenia oraz rozwiązania mogą przyczynić się do usprawnienia prac nad tego typu dokumentami w przyszłości, co może mieć korzystne przełożenie na proces rewitalizacji. Zakres przestrzenny pracy obejmuje obszar rewitalizacji wyznaczony przez Urząd Miasta w Poznaniu.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the problems and challenges with which the authors of the municipal revitalization programs face during the data presentation in these documents and the very important role that it plays on the correct illustration of the obtained information. The author analyzes the case study of the revitalization program created by the staff of the Geographical and Geological Sciences, Adam Mickiewicz University. Presented experiences and solutions can contribute to the improvement of the work on such documents in the future, which may have a favorable impact on the process of revitalization. The spatial extent of the work includes the Revitalization Area designated by the Poznań City Hall.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarowska Z. 2015. Desk research wykorzystanie potencjału danych zastanych w prowadzeniu badań marketingowych i społecznych. Marketing i Rynek, 7: 18-26.
 2. Billert A. 2007. Rewitalizacja i rozwój miast w Polsce - uwarunkowania i scenariusze w świetle do-świadczeń europejskich. [W:] P. Lorens (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświad-czenia. Biblioteka Urbanisty, Warszawa.
 3. Buttolph Johnson J., Reynolds H.T., Mycoff J.D. 2010. Metody badawcze w naukach politycznych. PWN, Warszawa.
 4. Duhigg C. 2016. Mądrzej, szybciej, lepiej. Sekret efektywności. Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa.
 5. Felcenloben D. 2010. Niepewność danych przestrzennych w systemach informacji geograficznej (GIS). Acta Scienriarum Polonorum Geodesia ed Descriprio Terrarum, 9(3): 3-12.
 6. Fisher P., Comber A., Wadsworth R. 2005. Land use and land cover: contradiction or complement. [W:] D. Unwin, R. Devillers, R. Jeansoulin, P.F. Fisher (red.), Representing GIS, Wiley & Sons, London.
 7. Gaździcki J. 2001. Leksykon geomatyczny. Wyd. Wieś Jutra, Polskie Towarzystwo Informacji Prze-strzennej, Warszawa.
 8. Griffith D.A. 1988. Advanced Spatial Statistic. Advanced Studies in Theoretical and applied Econome-trics. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Bostos/Lancaster.
 9. GUS 2014. Graficzna prezentacja danych statystycznych. Warszawa (http://stat.gov.pl/gfx/portalin-formacyjny/userfiles/_public/wspolpraca_rozwojowa/grafgrafi_prezentacja_danych_stat.pdf; do-stęp: 3.07.2017).
 10. Holsti O.R. 1968. Content Analysis. [W:] G. Lindzey, E. Aronson (red.), The Handbook of Social Psychology. Addison-Wesley, Reading, MA.
 11. Hurba M. 2008. Graficzny zapis opracowań planistycznych z punktu widzenia kartografa. Człowiek i Środowisko, 32(1-2): 81-92.
 12. Iwańczak B. 2016. Qgis 2.14.3 Tworzenie i analiza map. Helion, Gliwice.
 13. Kraak M.J., Ormeling F. 2003. Cartography. Visualization of Geospatial Data. Wyd. II. Wydawnictwo Longman Group United Kingdom, Glasgow.
 14. Lorens P. 2010. Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja. Politechnika Gdańska, Wydział Archi-tektury.
 15. Makowska M. 2012. Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów. Scholar, Warszawa.
 16. Medyńska-Gulij B. 2011. Kartografia i geowizualizacja. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Ratajski L. 1989. Metodyka kartografii społeczno-ekonomicznej. PPWK, Warszawa-Wrocław.
 18. Saternus P. 2013. Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego. Wyd. Belstudio, Warszawa.
 19. Siejkowska-Koberidze A. 2012. Studia inwentaryzacji urbanistycznej. [W:] S. Liszewski (red.), Geo-grafia urbanistyczna. PWN, Warszawa.
 20. Skalski K. 2007. Programy rewitalizacji w Polsce - bilans, perspektywy, zarządzanie. [W:] P. Lorens (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia. Biblioteka Urbanisty, 10. Warszawa.
 21. Suchecka J. 2014. Statystyka przestrzenna. Metody analiz struktur przestrzennych. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 22. Ustawa o rewitalizacji - praktyczny komentarz. 2016. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Polityki Przestrzennej, Warszawa (https://mib.gov.pl/files/0/1796888/Ustawaore-witalizacjipraktycznykomentarz.pdf; dostęp: 3.07.2017).
 23. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015, poz. 1777 z późn. zm.).
 24. Veregin H. 1998. Pomiar jakości danych i ich oceny. Podstawy programowe NCGIA w GIScience (http://www.ncgia.ucsb.edu/giscc/units/u100/u100.html).
 25. Walkenbach J. 2016. Excel 2016 PL Biblia. Wyd. Helion, Poland.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu