BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walaszek Marzena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Niski poziom edukacji w diagnozie społecznej programu rewitalizacji. Przypadek miasta Poznania
Low Level of Education in the Social Diagnosis of the Revitalisation Program. The Case of the City of Poznań
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 39, s. 115-127, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Edukacja młodzieży, Procesy społeczne, Rewitalizacja miasta
Education, Youth education, Social process, City revitalization
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Rewitalizacja jest procesem, którego nadrzędnym celem powinna być poprawa warunków i jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizowanego poprzez kompleksową realizację projektów o charakterze przestrzennym, społecznym i gospodarczym. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. aspekt społeczny uznano za najważniejszy spośród wszystkich stanowiących o stanie kryzysowym danego obszaru. Stan ten cechuje kumulacja negatywnych zjawisk społecznych, do których zaliczyć można między innymi niski poziom edukacji. Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania przestrzennego szkół podstawowych i gimnazjalnych pod względem wyników edukacyjnych na obszarze rewitalizacji w Poznaniu jako elementu diagnozy społecznej oraz wskazanie współzależności tych wyników z wybranymi cechami społeczno-demograficznymi tego obszaru.(abstrakt oryginalny)

The main aim of the publication is to present the spatial differentiation of results from external examinations in local (peripheral) schools and lower secondary school exam in the revitalization area in Poznań. The study also investigated the interdependence of educational outcomes on selected socio-demographic traits: percentage of people in post-working age, migration balance per 1000 inhabitants, social assistance per 1000 inhabitants, crime per 1000 inhabitants and unemployment rate. Recognizing these interdependencies can help create complementary projects that target the same audience and, as a result, enhance the effect of their realization. Schools located in the revitalization area have differentiated educational outcomes. Both in primary and lower secondary schools, lower educational results are clearly marked in the schools located in center of the city of Poznan - in the Old Town housing estate and in the surrounding neighborhoods. In the case of primary schools, there is only one clear correlation between the educational outcomes of primary school pupils and the migration balance per 1000 inhabitants. In the case of lower secondary schools, there was a clear correlation between the results of the lower secondary school exam and the intensity of crime in the studied spatial units. Taking into account the results of the research, it is important to take measures to integrate the local community. It is important for new residents to meet those who have lived in the neighborhood for years. It is also necessary to involve non-government schools in the process of revitalization and to integrate school environments with one another. In the case of schools with low educational outcomes, it is possible to launch school-based remedial programs and thus to gradually increase the prestige of the school in the local environment.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowicz R. 2001. Młodzież na pierwszym progu selekcyjnym: deprywacje i selekcje społeczne. Kul-tura i Edukacja, 1: 77-94.
 2. Cęcelek G. 2012. Sytuacja rodzinna czynnikiem kształtującym losy edukacyjne dziecka - przegląd zagadnienia w naturze. Mazowieckie Studia Humanistyczne, 13/1-2.
 3. Dolata R. 2008. Czy segregacja uczniów ze względu na uprzednie osiągnięcia szkolne zwiększa efek-tywność nauczania mierzoną metodą EWD, XIV Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Opole.
 4. Dolata R. 2008. Szkoła-segregacje-nierówności, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, War-szawa.
 5. Dolata R. 2010. Międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania w szkołach podstawowych i gim-nazjach. [W:] J. Łukasik, I. Nowosad, M.J. Szymański (red.), Edukacja. Równość czy jakość? Wy-dawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 6. Gołaszewski T. 1977. Szkoła jako system społeczny. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 7. Kołacz P., Wielgus P. 2015. Przepis na rewitalizację, Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, publikacja wydana w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Kupisiewicz C. 1972. Niepowodzenia dydaktyczne. Warszawa.
 9. Kwieciński Z. 2002. Wykluczanie: badania dynamiczne i porównawcze nad selekcjami społecznymi na pierwszym progu szkolnictwa. Wydawnictwo UMK, Toruń.
 10. Leszkowicz-Baczyński J. 2015. Rewitalizacja społeczna jako odpowiedź na problemy obszarów miej-skich, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 52.
 11. Łuczak B. 2000. Niepowodzenia w nauce. Przyczyny, skutki, zapobieganie. Oficyna Wydawnicza "Ko-ściański, Prętnicki", Poznań.
 12. Radoła M. 2012. Społeczno-kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych. Studia Edukacyjne, 22.
 13. Radoła M. 2013. Kapitał społeczny a osiągnięcia ucznia. Studia edukacyjne, 27.
 14. Sadura P. 2012. Szkoła i nierówności społeczne. Diagnoza zjawiska i propozycja progresywnej polityki edukacyjnej w Polsce. Raport Fundacji Amicus Europae.
 15. Walaszek M. 2016. Dostępność przestrzenna szkół oraz warunki i wyniki nauczania w aglomeracji poznańskiej, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 28. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 16. Wojda E. 2001. Rodzaje i przyczyny niepowodzeń szkolnych. Edukacja i Dialog, 9-10.
 17. Wódz K. 2012. Organizacja pracy ze społecznością lokalną jako instrument rewitalizacji społecznej. [W:] Rewitalizacja społeczna. Od aktywizacji do rozwoju lokalnego. Publikacja opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przez Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu