BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepańska Magdalena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Świderski Arkadiusz (Urząd Gminy Sieraków)
Tytuł
Idea miast dobrego życia - Cittàslow. Diagnoza możliwości przystąpienia miasta Sierakowa do sieci Cittàslow w kontekście procesów rewitalizacyjnych
Idea of Good life Cities - Cittàslow. Diagnosis of Possibilities of Access Sieraków to Cittàslow in the Context of Revitalization Processes
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 39, s. 155-173, rys., wykr., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Rewitalizacja, Certyfikacja, Rozwój zrównoważony
Revitalization, Certification, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Sieraków
Abstrakt
Współczesne trendy w kształtowaniu miast zmierzają z jednej strony do tworzenia struktur inteligentnych (ang. smart city), ekologicznych (ang. green city), reagujących na dynamicznie zmieniające się potrzeby ich mieszkańców oraz środowiska. Z drugiej strony kultywowana jest idea spokojnego i dobrego życia, skupionego na wewnętrznych cechach małych społeczności (cittàslow lub slow city). Miasto Sieraków położone w zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim, jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Sieraków. Atrakcyjna lokalizacja w dolinie rzeki Warty, na skraju Puszczy Noteckiej, pomiędzy dwoma jeziorami i w bliskim sąsiedztwie Poznania oraz długa historia i bogata tradycja tych terenów, a także małomiasteczkowy klimat sprzyja wypoczynkowi i turystyce. Obecnie samorząd lokalny podejmuje działania w zakresie opracowania i wdrożenia programu rewitalizacji. Wydaje się, że jest dobry czas na rozważenie możliwości przystąpienia miasta do sieci Cittàslow. Celem podjętych badań jest diagnoza możliwości przystąpienia miasta Sierakowa do sieci Cittàslow w kontekście procesów rewitalizacyjnych.(abstrakt oryginalny)

Modern urban shaping tendencies, on the one hand, are focusing on smart cities, green cities that respond to dynamically changing needs of their citizens and the environment. On the other hand, idea of peaceful and good life focused on the inner qualities of small communities is cultivated (Cittàslow or slow city). Sieraków is situated in western Poland, in Wielkopolskie voivodship, it is seat of Sieraków urban-rural community. Attractive location in the river valley of Warta, on the edge of Notecka Forest, between two lakes, localization near Poznań and long history and rich traditions of these areas, as well as small-town climate, is conducive to leisure and tourism. At present, local authorities undertake activities in development and implementation of local revitalization program. It seems to be a good time to consider the possibility of joining the city to the Cittàslow network. The purpose of the research undertaken is to diagnose possibility of Sieraków joining to Cittàslow network in the context of revitalization processes.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyn A. 2011. Idea Cittàslow jako koncepcja zrównoważonego rozwoju małych miast. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 25: 745-757.
 2. Bryx M. 2014. Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 3. Farelnik E. 2017. Sieciowy kontekst rewitalizacji miast. Przedsiębiorczość i Zarządzanie (artykuł w re-cenzji).
 4. Gruszecka-Tieśluk A. 2013. Sieć Cittàslow - strategią rozwoju małych miast w Polsce? Studia Ekono-miczne, 144: 383-393.
 5. Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B. 2011. Kreowanie wizerunku miasta a rozwój funkcji turystycz-nej na przykładzie wybranych miast Polskiej Sieci Cittàslow. [W:] A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. UE, Wrocław.
 6. GUS 2017. Bank Danych Lokalnych.
 7. Honoré C. 2011. Pochwała powolności. Jak zwolnić tempo i cieszyć się życiem. Drzewo Babel, War-szawa.
 8. http://cittaslowpolska.pl.
 9. http://www.cittaslow.org.
 10. Jaszczak A., Antolak M. 2015. Tożsamość krajobrazu a przestrzeń społeczna. Prace Komisji Krajobra-zu Kulturowego, (28): 109-117.
 11. Kaczmarek U., Kołodziejczak A. Szczepańska M., Zajadacz A. 2016. Strategia rozwoju produktów tu-rystycznych gminy Sieraków. [W:] A. Kołodziejczak (red.), Strategia rozwoju turystyki w gminie Sieraków. Studia i Prace z Geografii 56. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 12. Kaczmarek U., Konecka-Szydłowska B. 2013. Prospectives for Development of Small Towns in Wiel-kopolska Voivodeship. [W:] J. Burdack, A. Kriszan (red.), Kleinestädte in Mittel- und Osteuropa: Perspektiven und Strategien lokaler Entwicklung. Leibniz-Institut für Länderkunde, Leipzig, s. 66-88.
 13. Kleszcz J. 2017. Idea Cittaslow przepisem na miasto. Zieleń Miejska, 2: 50-52.
 14. Kosiński W. 2000. Aktywizacja turystyczna małych miast. Aspekty architektoniczno-krajobrazowe. Monografia 269, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej Kraków, [za:] Ashworth G. 1992. Planning for sustainable tourism. Town Planning Review, 3.
 15. Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta i gminy Sieraków 2017.
 16. Maćkiewicz B., Konecka-Szydłowska B. 2017. Green Tourism: Attractions and Initiatives of Polish Cittàslow Cities. [W:] N. Bellini, C. Pasquinelli (red.), Tourism in the City Towards an Integrative Agenda on Urban Tourism. Springer International Publishing, Switzerland, s. 297-310.
 17. Międzynarodowy Statut Miast Cittàslow 2014 (http://cittaslowpolska.pl/images/PDF/miedzynaro-dowy_statut_cittaslow.pdf; dostęp: czerwiec 2017).
 18. Murzyn-Kupisz M. 2012. Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna. Monografie, (221).
 19. Poczobut J. 2010. Działania rewitalizacyjne w miasteczkach polskiej krajowej sieci miast Cittaslow. Zarządzanie Publiczne, (1-2) (9-10)): 91-104.
 20. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015, poz. 1777).
 21. Zawadzka A.K. 2017. Potencjalne implikacje społeczno-ekonomiczne akcesji do sieci Cittàslow w erze przyspieszenia. Biuletyn KPZK PAN, 266: 125-141.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu