BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świgost Agnieszka (Instytut Rozwoju Miast), Mucha Agnieszka (Instytut Rozwoju Miast), Sykała Łukasz (Instytut Rozwoju Miast)
Tytuł
Odnowa wsi w województwie małopolskim. Aktorzy i kierunki działań
Village Renewal in Małopolska Region. Actors and Directions of Activities
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 39, s. 201-216, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Wieś, Rewitalizacja, Fundusze unijne
Village, Revitalization, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Działania z zakresu odnowy wsi realizowane są w Polsce już od 20 lat, a sam proces uznawany jest za ważne narzędzie wspierania przemian społeczno-ekonomicznych obszarów wiejskich. Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny procesu odnowy wsi w województwie małopolskim w latach 2004-2013. Analiza projektów dofinansowanych z funduszy europejskich wykazała duże zainteresowanie wsparciem na rzecz poprawy jakości życia na wsi. Ponadto badania umożliwiły określenie stopnia zróżnicowania przestrzennego procesu odnowy wsi w Małopolsce, a także wskazanie głównych kierunków i beneficjentów środków przeznaczonych na ten cel.(abstrakt oryginalny)

The process of village renewal is an important tool for supporting socio-economic transformation in rural areas. The activities in that field have been implemented in Poland for the last 20 years. This article attempts to evaluate the process of village renewal in Małopolska region over the period 2004-2013. The analysis of project co-financed by European fund was made. It has shown great interest in supporting the improvement of the quality of life in rural areas. Furthermore, research gave opportunity to identify the spatial differentiation of the process of village renewal in Małopolska region. The main beneficiaries and the purpose of allocated funds were also indicated. The village renewal process financed by the EU funds in Małopolska province has an infrastructure dimension. Projects aimed at covering inhabitant's basic needs were the most characteristic. Moreover, the domination of the public sector in realized projects is noticeable. However, is worthy of note that in Małopolska region the process of village renewal has a greater impact on peripheral areas.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błąd M. 2005. Terytorialne zróżnicowane złożonych wniosków o pomoc finansową w programie SA-PARD. Wieś i Rolnictwo, 1: 86-97.
 2. Błąd M. 2007. Kilka refleksji na temat odnowy wsi. [W:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 105-112.
 3. Czapiewska G. 2011. Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza. Ba-rometr Regionalny, 3(25): 85-94.
 4. Czapiewska G. 2014. Kapitał społeczno-kulturowy na obszarach wiejskich województwa pomorskie-go - geneza i współczesne trendy zmian. Studia Obszarów Wiejskich, 35: 121-136.
 5. Głaz M., Hasiński W. 2010. Odnowa wsi dolnośląskiej - pierwsze doświadczenia wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Studia Obszarów Wiejskich, 24: 174-185.
 6. Hoffman R. 2014. Aktywność podmiotów lokalnych w realizacji działania "Odnowa i rozwój wsi" na obszarze lokalnych grup działania w województwie wielkopolskim. Studia Obszarów Wiejskich, 35: 183-196.
 7. Idziak W. 2004. O odnowie wsi - poradnik. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.
 8. Idziak W. Wilczyński R. 2013. Odnowa wsi. Przestrzeń, ludzie, działania. Warszawa.
 9. Kaleta A. 2007. Odnowa wsi z perspektywy historycznej. [W:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 77-86.
 10. Kamiński R. 2011. Oddolnie czy odgórnie - jak program Leader wpływa na społeczności wiejskie? [W:] I. Bukraba-Rylska (red.), Między interwencją a interakcją. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 65-93.
 11. Kłodziński M. 2007, Program odnowy wsi a jej kapitał ludzki, społeczny i kulturowy. [W:] M. Kłodziń-ski, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 87-104.
 12. Rydz E. 2009. Wpływ programów odnowy wsi na aktywizację społeczności lokalnych w wojewódz-twie pomorskim. [W:] B. Domański, W. Kurek (red.), Gospodarka i przestrzeń. Prace dedykowane profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwer-sytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 263-281.
 13. Wilczyński R. 2003. Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Fundacja Fun-dusz Współpracy - Program Agro-Info. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu, Poznań.
 14. Wilczyński R. 2007. Specyfika opolskiego programu odnowy wsi. Urząd Województwa Opolskiego, Kamień Śląski. Wilczyński R. 2012. Odnowa wsi z wykorzystaniem środków europejskich - niewykorzystana szansa na rewitalizację. Architektura Krajobrazu, 2: 4-22.
 15. Wilczyński R. 2008. Programy odnowy wsi w Polsce. [W:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2008. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, s. 99-117.
 16. Wolski O., Sykała Ł. 2016. Zasoby lokalne, odnowa wsi i koncepcje rozwoju obszarów wiejskich. Pró-ba teoretycznego ujęcia zależności". Studia Obszarów Wiejskich, 44: 21-38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu