BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kusa Rafał (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Projekty przejawem orientacji przedsiębiorczej organizacji
Projects as a Manifestation of Entrepreneurial Orientation of Organisations
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 12, s. 44-56, tab., bibliogr. 20 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość organizacyjna, Orientacja przedsiębiorcza, Zarządzanie projektem
Organisational entrepreneurship, Entrepreneurial orientation, Project management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie związków pomiędzy teorią przedsiębiorczości a zarządzaniem projektami oraz zaproponowanie modyfikacji narzędzi służących do pomiaru poziomu przedsiębiorczości organizacyjnej polegających na uwzględnieniu aktywności projektowej. W artykule przyjęto założenie, że przedsiębiorczość może przejawiać się poprzez inicjowanie projektów i mogą być one traktowane jako przejaw orientacji przedsiębiorczej organizacji (zwłaszcza w przypadku sposobności o charakterze krótkotrwałym, w odniesieniu do których tworzenie trwałych struktur nie jest celowe). Artykuł ma charakter koncepcyjny. Dominującą metodą badawczą jest przegląd literatury przedmiotu w obszarze przedsiębiorczości organizacyjnej i zarządzania projektami oraz analiza korelacji przeprowadzona w celu weryfikacji zaproponowanych wskaźników. W artykule przedstawiono propozycje pomiaru aktywności projektowej jako wyznacznika orientacji przedsiębiorczej (w szczególności proaktywności). Artykuł przyczynia się do poszerzenia zrozumienia działań przedsiębiorczych poprzez ich analizę przez pryzmat zarządzania projektami.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to identify relationships between theory of entrepreneurship and project management, as well as to propose a modification of the tools dedicated to the measurement of organizational entrepreneurship, through including project activity. It was assumed that entrepreneurship may be exhibited by initiating projects, that may be perceived as a manifestation of entrepreneurial orientation (especially in a case of temporary opportunities, that do not require long-lasting solutions). The paper is a conceptual one. The dominant research method is literature study focused on links between organizational entrepreneurship and project management and correlation analysis aimed at testing proposed indicators. The proposition of measurement of project activity in the context of entrepreneurial orientation (especially for pro-activeness) is presented in the paper. The paper contributes to understunding of entrepreneurial activity. Through is analysis in the light of project management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. АРМ, 2006, АРМ Body of Knowledge (5th ed.), АРМ (Association for Project Management), High Wycombe, England.
 2. Dyduch W., 2008, Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 3. Gartner W.В., 1989, "Who Is an Entrepreneur?" Is the Wrong Question, Entrepre-neurship Theory and Practice, Summer, s. 47-67.
 4. Hisrich R.D., Peters, M.P., 1992, Entrepreneurship, IRWIN, Homewood-Boston.
 5. Hughes M., Morgan R.E., 2007, Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth, Industrial Marketing Management, No. 36, s. 651 -661.
 6. Kiznyte J., Welker M., Dechange A., 2016, Applying Project Management Methods to the Creation of a Start-up Business Plan: The Case of Blendlee, PM World Journal, Vol. 5 No. 5, s. 1-24.
 7. Krupski R., 2012, O okazjach raz jeszcze: trochę teorii i raportu z badań, Przegląd Organizacji, Nr 11, s. 3-5.
 8. Kusa R., 2016, Wielowymiarowa analiza przedsiębiorczości organizacyjnej, w: Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu. Wybrane problemy. Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń, s. 477-491.
 9. Kuura A., Blackburn R.A., Lundin R.A., 2014, Entrepreneurship and projects - Linking segregated communities, Scandinavian Journal of Management, Vol. 30, No. 2, s. 214-230.
 10. Lumpkin G.T., Dess G.G., 1996, The Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to Performance, Academy of Management Review, Vol. 21, No. 1, s. 135-172.
 11. Łada M., Kozarkiewicz A., 2010, Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, Wydawnictwo OH. Beck, Warszawa.
 12. Miller D., 1983, The correlates of entrepreneurship in three types of firms, Management Science, Vol. 29, No. 7, s. 770-791.
 13. Morris M.H., Kuratko D.F., 2002, Corporate Entrepreneurship: Entrepreneurial Development within Organizations, Thomson South-Western, Mason.
 14. Ribeiro-Soriano D., Urbano D., 2009, Overview of Collaborative Entrepreneurship: An Integrated Approach Between Business Decisions and Negotiations, Group Decision Negotiation, Vol.18, s. 419-430.
 15. Shane S., Venkatraman S., 2000, The promise of entrepreneurship as a field of research, Academy of Management Review, No. 25, s. 217-226.
 16. Stevenson H.H., Jarillo J.C., 1990, A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management, Strategic Management Journal, Vol. 11, No. 4, s. 17-27.
 17. Strojny, J., 2013, Kultura projektowa - parametry oceny i wpływ na przebieg projektów, Humanities and Social Sciences, Vol. XVIII, Nr 20, s. 105-116.
 18. Trocki M., Grucza В., Ogonek К., 2003, Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 19. Wójcik-Karpacz A., 2016, Dobór miar do pomiaru orientacji przedsiębiorczej: dylematy i propozycje rozwiązań, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 444, s. 594-608.
 20. Wójcik-Karpacz A., 2017, Mediacje relacji orientacja przedsiębiorcza-wynik firmy, Research on Enterprise in Modern Economy, Vol. 20, No.1, s. 85-97.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu