BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trocki Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Project governance - kształtowanie ładu projektowego organizacji
Project Governance. Development of Organisational Project Governance
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 159, s. 9-23, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Ład korporacyjny
Project management, Corporate governance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M19, L16, L22
streszcz., summ.
Abstrakt
Wzrost udziału i znaczenia zarządzania projektami jest trwałym trendem potwierdzonym licznymi badaniami. Projekty nie są już tylko sporadycznymi, pojedynczymi wydarzeniami w działalności organizacji, ale są trwałym komponentem występującym w sposób ciągły w znacznej liczbie jako tzw. portfele projektów. Wynikają z tego liczne konsekwencje dla zarządzania organizacją. Jedną z najważniejszych jest wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych do zarządzania organizacją polegających, po pierwsze, na opracowaniu i wdrożeniu zbioru formalnych zasad, struktur i procesów służących skutecznemu i efektywnemu zarządzaniu projektami i, po drugie, włączeniu zarządzania projektami do systemu zarządzania organizacją, zgodnie z jej strategią i celami. Rozwiązania te określane są jako ład projektowy (ang. project governance) organizacji. Problem ładu projektowego pojawił się w praktyce i teorii zarządzania projektami w ostatnich latach i obecnie jest intensywnie rozwijanym kierunkiem badawczym i praktycznym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie genezy i istoty problematyki ładu projektowego oraz jej systematyka i krytyczna ocena na podstawie badań literatury naukowej oraz doświadczeń praktycznych.(abstrakt oryginalny)

The growth in the share and significance of project management is a permanent trend confirmed by a lot of research. Projects are not only sporadic, single events in the activity of an organization, but a durable component found all the time in a considerable number of the so-called project portfolios. It gives rise to numerous consequences for the organisation management. One of the most important is the introduction of new organizational solutions to the organization management consisting, firstly: in working out and implementing a set of formal rules, structures and processes serving an efficient and effective project management, and secondly: in including project management in the system of management of an organisation to follow its strategy and goals. These solutions are referred to as project governance. The problem of project governance has emerged in the project management practice and theory in recent years and is an intensively developed research and practical trend at present. The present article aims to present the origin and idea of the project governance as well as its systematics and critical assessment based on the literature research as well as practical experience.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alie S. S., Project Governance: #1 Critical Success Factor, PMI Global Congress 2015, Project Management Institut, Orlando 2015.
 2. Best Management Practice Portfolio: Common Glossary of Terms and Definitions, v.1, Axelos 2012.
 3. Directing Change. A Guide to Governance of Project Management, apmknowledge, Association for Project Management, Princes Risborough 2011.
 4. Experiencing Project Management, red. E. Bittner, W. Gregorc, Siemens - Wiley, Hoboken 2010.
 5. G20/OECD-Grundsätze der Corporate Governance, OECD Publishing, Paris 2015.
 6. Gareis R., Management by Project: The Management Approach for the Future, "International Journal of Project Management" 1989, nr 4.
 7. Gareis R., Management in the Project-oriented Society, WU-Jahrestagung "Forschung für Wirtschaft und Gesellschaft" 2002.
 8. Garland R., Establish Project Governance for Your Project in 9 Easy to Follow Steps, Ross Garland Associates, Brisbane 2014.
 9. Governance of Portfolios, Programs and Projects: A Practice Guide, Project Management Institute, 14 Campus Blvd 2016.
 10. ISO / DIS 21 505 Project, Programme and Portfolio Management - Guidance on Governance (wersja robocza).
 11. ISO / IEC 38 500:2008 Corporate Governance of Information Technology.
 12. ISO 21 500:2012 Guidance on Project Management.
 13. Juchniewicz M., Dojrzałość projektowa organizacji, Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2009.
 14. Kruszewski L. M., Organizational Project Management Maturity Model, PMI, Pittsburgh 2003.
 15. Kuura A., Policies for Projectification: Support, Avoid or Let it Be?, "Discussions on Estonian Economic Policy: Theory and Practice of Economic Policy" 2011, no. 1.
 16. Lundin R. A., Project Society: Paths and Challenges, "Project Management Journal" 2016, no. 4.
 17. Management of Portfolio MoP, APM Group 2011.
 18. Midler Ch., Projectification of the Firm: The Renault Case, "Scandinavian Journal of Management" 1995, no. 45.
 19. Mueller R., Project Governance, Gower, Farnham 2014.
 20. Nieto-Rodriguez A., The Focused Organizations, Gower, Londyn 2012.
 21. OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing, Paris 2004.
 22. Organizational Project Management Maturity Model OPM3, third ed., Project Management Institute, 14 Campus Blvd 2013.
 23. PMI Annual Report 2013, Project Management Institute, 14 Campus Blvd.
 24. PMI's Industry Growth Forecast, Project Management between 2010 and 2020, Project Management Institute, 14 Campus Blvd.
 25. Project Management Job Growth and Talent Gap Report 2017-2027, Project Management Institute 14 Campus Blvd, 2017.
 26. Schoper Y.-G., Waldt A., Ingason H. T., Friedgeirson T. V., Projectification in Western Economies: A Comparative Study of Germany, Norway and Iceland, "International Journal of Project Management" 2017, no. 8.
 27. Trocki M., Organizacja projektowa. Podstawy, modele, rozwiązania, PWE, Warszawa 2014.
 28. Wald A., Projectification, Innovative Capacity and Flexibility: Macro- and Micro Level Perspectives, 7 th Concept Symposium on Project Governance, 2016.
 29. Wald A., Wagner R., Schneider C., Schoper Y.-G., Towards a Measurement of "Projectification": A Study on the Share of Project Work in the German Economy, w: Advanced Project Management: Flexibility and Innovative Capacity, red. A. Wald, R. Wagner, C. Schneider, M. Gschwendtner, GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement 2015.
 30. World Bank Database, http://data.worldbank.org/
 31. Wytyczne doskonałości w zarządzaniu projektami dla ciągłego doskonalenia w projektach i programach, IPMA Project Exellence Baseline, IPMA Global Standard Ed. 1, International Project Management Assotiation, Zurych 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu