BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Młokosiewicz Marta (University of Szczecin, Poland), Misiak-Kwit Sandra (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
The Impact of Trust on Entrepreneurship in Poland
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2017, vol. 13, nr 4, s. 79-95, tab., bibliogr. s. 92-94
Tytuł własny numeru
Sources of Socio-Economic Development
Słowa kluczowe
Zaufanie, Kapitał społeczny, Przedsiębiorczość, Innowacyjność
Trust, Social capital, Entrepreneurship, Innovative character
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L26, L20, O39
streszcz., summ.
Abstrakt
W światowych rankingach uogólnionego zaufania Polska sytuuje się na dalszych pozycjach. Jedynie 1/3 Polaków ma zdecydowane zaufanie do nieznajomych i mniej więcej tyle samo sądzi, że zaufanie w interesach na ogół się opłaca. Jednocześnie tylko połowa z nich uważa, że gospodarka rynkowa oparta na prywatnej przedsiębiorczości jest najlepszym dla kraju systemem gospodarczym. W literaturze dotyczącej przedsiębiorczości wskazuje się zaś, że istotnym czynnikiem jej rozwoju jest zaufanie do innych uczestników życia gospodarczego. Celem artykułu jest ukazanie relacji między zaufaniem a działaniami przedsiębiorczymi w Polsce. W niniejszym opracowaniu założono, że kształtowanie się zaufania w sferze publicznej, a zwłaszcza w relacjach biznesowych w Polsce miało wpływ na intensywność działań przedsiębiorczych. Za okres badawczy przyjęto lata 2002- 2016. W artykule ukazano zmiany w potencjale zaufania społecznego, w tym zaufania w biznesie. Za wskaźniki zaufania przyjęto odsetek osób ufających różnym podmiotom w Polsce. Dalszą część artykułu poświęcono zjawisku przedsiębiorczości. W tej części ukazano dane dotyczące liczby przedsiębiorstw nowozarejestrowanych oraz wyrejestrowanych w danym roku, a także jednostek nowozarejestrowanych oraz wykreślonych z REGON na 10 tysięcy ludności; opisano również działalność innowacyjną w sektorze usług oraz przemysłowym. Następnie zbadano, czy istniał istotny związek między zaufaniem a przejawami działań przedsiębiorczych posługując się współczynnikiem korelacji liniowej Pearsona. W analizie zaufania i przedsiębiorczości oparto się głównie na danych GUS oraz CBOS. (abstrakt oryginalny)

In the global rankings of generalized trust, Poland occupies a lowly position. Only 1/3 of Poles have a strong trust in strangers and roughly the same number believe that trust in business generally pays off. At the same time, only half of them believe that a market economy based on private enterprise is the best economic system for the country. According to the literature review a major factor in the development of entrepreneurship is trust in other economic actors. The aim of the article is to present the relation between trust and entrepreneurial activities in Poland. In this paper the hypothesis was adopted that the level of trust in the public sphere, especially in business relations in Poland, had an impact on the intensity of entrepreneurial activities. The analysed period comprises the years from 2002 to 2016. The article presents changes in the potential for social trust, including trust in business. Indicators of confidence include the percentage of people that have trust in different actors in Poland. A further part of the paper is devoted to the phenomenon of entrepreneurship in Poland. Among the indicators of entrepreneurship are the number of newly registered and deregistered entities, and entities that are new or deregistered from the REGON register per 10 thousand of population. Moreover, the innovation activity of enterprises in Poland has been described. At the end, relations between trust and entrepreneurial activities in Poland were examined. The data was analysed statistically with Pearson's correlation coefficients. The analysis of confidence and entrepreneurship is based mainly on the data published by the Polish Central Statistical Office and Public Opinion Research Centre. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Audretsch, D.B. (2003). Entrepreneurship: A Survey of the Literature. Prepared for the European Commission, Enterprise Directorate General, Institute for Development Studies. London: Indiana and Centre for Economic Policy Research.
 2. CBOS. (2016). Zaufanie Społeczne. Komunikat z Badań nr 18. Warszawa: CBOS.
 3. Churchill, N.C., & Lewis, V.L. (1992). The five stages of small business growth. In W.A. Sahlman, & H.H. Stevenson (Eds.), The Entrepreneurial Venture. Boston: Harvard Business School Publications.
 4. Commission of the European Communities. (2003). Green Paper, Entrepreneurship in Europe. Brussels.
 5. de Clercq, D. & M. Dakhli (2003), Human capital, social capital, and innovation: A multi-country study. Vlerick Leuven Gent Working Paper Series 2003/18. Gent: Vlerick Leuven Gent Management School.
 6. Edelman Trust Barometer. (GUS).
 7. Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych. Retrieved from https:// bdl.stat.gov.pl/BDL
 8. Griffin, R.W. (1997). Podstawy Zarządzania Organizacjami. Warszawa: PWN.
 9. Handy, Ch. (1995). Trust and the virtual organization. Harvard Business Review, May-June, 40 -50.
 10. McKnight, D., Cummings, L.L., & Chervany, N.L. (1998). Trust formation in new organizational relationship. Academy of Management Review, 23(3), 473-490.
 11. Hisrich, R.D., & Peters, M.P. (1992). Entrepreneurship. Boston: Irvin.
 12. GUS, (2015). Wartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 r. Warszawa: GUS.
 13. Kaasa, A. (2007). Effects of different dimensions of social capital on innovation: Evidence from Europe at the regional level. Faculty of Economics and Business Administration Working Paper 69. Tartu: University of Tartu.
 14. Kapitał społeczny i zaufanie w polskim biznesie. Skrót raportu. (2015). Krajowy Rejestr Długów i Rzetelna Firma.
 15. Keeley, B. (2007). Human capital: How what you know shapes your life, OECD Insights. Paris: OECD Publishing.
 16. Kraśnicka, T. (2002). Przedsiębiorczość jako podmiot badań ekonomistów. Ekonomia, 4, 187- 200.
 17. Lewandowski, E. (2008). Charakter Narodowy Polaków i Innych. Warszawa: Muza.
 18. Misiak, S. (2014). Innowacje wprowadzane przez samozatrudnione kobiety w Polsce - studium przypadków. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1(24), 149-158.
 19. Misiak-Kwit, S. (Ed.) (2015). Entrepreneurship and human capital in theory and practice. Chosen aspects. Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim. Zeszyt 7. Szczecin: volumina.pl.
 20. Młokosiewicz, M. (2015). Społeczna percepcja przedsiębiorczości w Polsce w kontekście etycznym. In K. Włodarczyk (Ed.), Kapitał ludzki w gospodarce i organizacji. Wybrane problemy. Seria Gospodarowanie kapitałem ludzkim, 25-43. Zeszyt 8. Szczecin: volumina.pl.
 21. Młokosiewicz, M. (2016). Zaufanie jako kompetencja osobista w miejscu pracy. Marketing i Rynek, 3, 640-649.
 22. NBP. (2016). Potencjał Innowacyjny Gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy. Warszawa: NBP.
 23. Pech, R., & Cameron, A. (2006). An entrepreneurial decision process model describing opportunity recognition. European Journal of Innovation Management, 9(1), 61-78.
 24. Pretty, J., & Ward H. (2001). Social Capital and the Environment. World Development, 29(2), 209-227.
 25. Targalski, J., & Francik, A. (2009). Przedsiębiorczość i Zarządzanie Firmą. Teoria i Praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 26. Wallis, J., Killerby, P., & Dollery, B. (2004). Social Economics and Social Capital. International Journal of Social Economics, 31(3), 239-258.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20171345
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu