BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulczyńska Katarzyna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Pawlak Natalia (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości nieletnich w województwie wielkopolskim
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 40, s. 127-147, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Przestępczość nieletnich, Statystyka przestępczości, Zróżnicowanie przestrzenne, Przestępczość
Juvenile delinquency, Crime statistics, Spatial differentiation, Crime
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie przestrzennego zróżnicowania przestępczości nieletnich, a także próba określenia czynników sprzyjających przestępczym zachowaniom nieletnich na obszarze województwa wielkopolskiego w układzie powiatów w latach 1999 i 2015. Analiza dotyczy zmian natężenia przestępczości nieletnich sprawców przestępstw i czynów przez nich popełnionych ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw kryminalnych w kategorii przestępstwa narkotykowe, cechujących się najwyższymi wartościami wskaźników natężenia przestępstw. Uzupełnieniem prowadzonych analiz jest ustalenie współzależności pomiędzy poziomem przestępczości nieletnich a czynnikami przestępczości przy wykorzystaniu współczynnika korelacji liniowej Pearsona.(abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałandynowicz A. 2012. Agresja i przemoc w cyberprzestrzeni a przestępczość dzieci i młodzieży. [W:] S. Ćmiel (red.), Przestępczość nieletnich - teoria i praktyka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów, s. 11-38.
 2. Barczykowska A. 2011. Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście. Impuls, Kraków.
 3. Bartnicki S. 1986. The geography of crime. The case study of Warsaw. Miscellanea Geographica, 2: 237-242.
 4. Bartnicki S. 1987a. Geografia przestępczości miejskiej. [W:] A. Rajkiewicz, Z. Tokarski (red.), Zagrożenia społeczne i warunki oraz środki ich przezwyciężania. Polska 2000, 2/1986, II: 37-48.
 5. Bartnicki S. 1987b. Terytorialne zróżnicowanie przestępczości w Polsce w latach 1976-1986. Raport dla Komitetu Polska 2000.
 6. Bogacka E. 2009a. Poziom i czynniki przestępczości w układzie regionalnym Polski. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 8: 33-43.
 7. Bogacka E. 2009b. Przestępczość w Poznaniu. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 6: 87-100.
 8. Bogacka E. 2012a. Struktura przestrzenna i czynniki przestępczości na obszarze nadgranicznym Polski z Niemcami. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 9. Bogacka E. 2012b. Zastosowanie teorii społecznej dezorganizacji do badania zróżnicowania przestrzennego przestępczości. Wiadomości Statystyczne, 1: 43-51.
 10. Cichy A., Szyjko C. 2014. Nieletni jako przestępca w XXI wieku - studium uwarunkowań społeczno-prawnych. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 11. Chmielewska A. 2012. Znaczenie i rola środowiska rodzinnego w procesie stawania się przestępcą. [W:] S. Ćmiel (red.), Przestępczość nieletnich - teoria i praktyka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów, s. 299-320.
 12. Drzewiecki P. 2016. Zjawisko przestępczości nieletnich w Polsce. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2: 78-96.
 13. Firla J. 2001. Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich. Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, Katowice.
 14. Guzik R. 2000a. Przestępczość w przestrzeni Krakowa w wyobrażeniach jego mieszkańców. [W:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne: organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 201-204.
 15. Guzik R. 2000b. Przestrzenny obraz przestępczości w prasie krakowskiej. [W:] B. Domański (red.), Studia nad rozwojem lokalnym i regionalnym. Prace Geograficzne, 106: 197-216.
 16. Hnatów A. 2012. Wpływ grup rówieśniczych na popełnianie przestępstw przeciwko mieniu przez nieletnich. [W:] S. Ćmiel (red.), Przestępczość nieletnich - teoria i praktyka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów, s. 479-498.
 17. Hołyst B. 2007. Kryminologia. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 18. Informacja dotyczącą stanu zagrożenia przestępczością nieletnich w Polsce w 2015 r. Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP w Warszawie.
 19. Kądziołka K. 2015. Sytuacja społeczno-ekonomiczna mieszkańców a przestępczość w Polsce. [W:] Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i Implikacje Interdyscyplinarne, 1: 83-92.
 20. Komadowska A. (red.) 2012. Przestępczość wśród młodzieży - zagrożenia, sposoby przeciwdziałania. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 21. Kozłowski P. 2010. Dynamika demoralizacji i przestępczości nieletnich - analiza statystyczna zjawiska i propozycja indywidualnych rozwiązań. Przegląd Więziennictwa Polskiego, 69: 103-128.
 22. Kuć M. 2013. Kryminologia. Skrypty Becka. Wyd. 2. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 23. Lipka M. 1971. Przestępczość nieletnich w Polsce. Zapobieganie i zwalczanie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 24. Łosińska M. 2013. Kobieta jako sprawczyni zabójstwa - analiza kryminologiczna i kryminalistyczna. Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 1: 42-59.
 25. Mordwa S. 2011. Przestępstwa w przestrzeni publicznej. Przykład Łodzi. [W:] I. Jażdżewska (red.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 24: 231-240.
 26. Mordwa S. 2012. Struktura i typologia przestrzenna przestępczości w Polsce - przykład wykorzystania walidacji liczby skupień w metodzie k-średnich. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 12: 89-110.
 27. Mordwa S. 2013. Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi. Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 28. Mordwa S. 2016. The geography of crime in Poland and its interrelationship with other fields of study. Geographia Polonica, 89: 187-202.
 29. Mydel R. 1989. Przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w Japonii. Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 22: 121-138.
 30. Mydel R., Kozimor K. 1989. Demograficzne, czasowe i przestrzenne aspekty przestępczości w Krakowie. Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 22: 63-84.
 31. Papież J., Płukis A. (red.) 1998. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 32. Sitarczyk M. 2004. Nieletni sprawcy zabójstw. Sylwetki psychologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej, Lublin.
 33. Ustawa z dn. 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982, nr 35, poz. 228).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu