BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zięba Krzysztof (Gdańsk University of Technology, Poland), Golik Jakub (Gdańsk University of Technology, Poland)
Tytuł
Testing Students' Entrepreneurial Self-Efficacy as an Early Predictor of Entrepreneurial Activities : Evidence from the SEAS Project
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2018, vol. 14, nr 1, s. 91-107, tab., bibliogr. s. 103-106
Tytuł własny numeru
Innovation, Entrepreneurship and Psychological Traits as Factors Influencing Productivity
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Poczucie własnej skuteczności, Studenci
Entrepreneurship, Self-efficacy, Students
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L26
streszcz., summ.
Abstrakt
Przez ostatnie czterdzieści lat, które minęło od stworzenia przez Bandurę (1977) koncepcji poczucia samoskuteczności, liczba publikacji wykorzystujących tę koncepcję stale rośnie. Jej rozwój doprowadził do powstania skontekstualizowanego konstruktu "przedsiębiorczego poczucia samoskuteczności" - ESE (Chen et al. 1998). Wśród rozmaitych nurtów badawczych zajmujących się problematyką ESE można wyróżnić m.in. ten skupiający się na badaniu ESE wśród studentów. W odniesieniu do tego nurtu daje się zaobserwować w ostatnim czasie wyraźną tendencję do skupiania się na śledzeniu zmian w poziomie ESE zachodzących w badanej populacji np. Karlsson, Moberg (2013), Shinnar, Hsu, Powell (2014), Ismail, Zain, Zulihar (2015). Chcąc wypełnić wyraźną lukę w literaturze naukowej poświęconej badaniu ESE w krajach post-komunistycznych (a w szczególności w Polsce) (Drnovsek, Wincent, Cardon, 2010) i nawiązując do dużego zainteresowania ta problematyką, prezentujemy w niniejszym artykule krótki przegląd badań nad ESE, stawiając jednocześnie pytanie czy koncepcja ta może służyć jako wczesny predykator działań przedsiębiorczych polskich studentów, prowadzących ostatecznie do preprzedsiębiorczości (nascent entrepreneurship). Materiał badawczy został zebrany w ramach projektu SEAS (Survey on Entrepreneurial Attitudes of Students), prowadzonego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Próba badawcza obejmuje 72 studentów, którzy byli badani pod kątem ESE na początku oraz pod koniec studiów z wykorzystaniem pojedynczej skali wykorzystującej pięciopunktową skalę Likerta. Przeprowadzone badanie potwierdza, że poziom ESE w momencie rozpoczynania studiów ma istotne statystycznie znaczenie dla późniejszych zachowań przedsiębiorczych, czyniąc ESE wartościowym predykatorem działań przedsiębiorczych absolwentów. W końcowej części artykułu omówiono ograniczenia i potencjalne kierunki dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

Over the last forty years, since Bandura (1977) introduced the concept of self-efficacy, there have been a constantly growing number of research publications using this concept. Its early development resulted in the creation of a new construct of entrepreneurial self-efficacy (ESE) proposed for the first time by (Chen et al. 1998). Since then, many different groups of research concerning ESE have emerged - one of them is the study of ESE of students. With regard to this particular group, a recent tendency to study ESE in a pre-post setting can be noticed i.a. Karlsson, Moberg (2013), Shinnar, Hsu, Powell (2014), Ismail, Zain, Zulihar (2015). Due to the increasing interest in entrepreneurial self-efficacy research and the need to fill the gap in the literature with regard to European post-communist countries (and particularly - Poland) (Drnovsek, Wincent, Cardon, 2010), in this paper we present a brief overview of ESE research and pose the question whether ESE of Polish students can serve as an early predictor of their subsequent entrepreneurial activities, potentially leading them to nascent entrepreneurship. The research material was collected from the SEAS (Survey on Entrepreneurial Attitudes of Students) Project carried out at the Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology. The research sample was composed of 72 students - ESE was measured in a pre-post setting using a single item based on a five-point Likert scale. One of the research conclusions is that ESE manifested by student-beginners seems to influence their later entrepreneurial behavior in a statistically significant way - potentially making ESE a valuable early predictor of future entrepreneurial activities. In the concluding part of the study, limitations are discussed and future study developments are indicated. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abaho, E., Olomi, D. R., & Urassa, G. C. (2015). Students' entrepreneurial self-efficacy: Does the teaching method matter? Education + Training, 57(8/9), 908-923.
 2. Arora, P., Haynie, J. M., & Laurence, G. A. (2013). Counterfactual thinking and entrepreneurial self-efficacy: The moderating role of self-esteem and dispositional effect. Entrepreneurship Theory and Practice, 37(2), 359-385.
 3. Balkin, D. B., & Baron, R. A. (2002). Inventors and new venture formation: The effects of general self-efficacy and regretful thinking. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(2), 149-165.
 4. Bandura, A. (1977). Self- efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215.
 5. Barakat, S., Boddington, M., & Vyakarnam, S. (2014). Measuring entrepreneurial self-efficacy to understand the impact of creative activities for learning innovation. International Journal of Management Education, 12(3), 456-468.
 6. Boyd, N. G., & Vozikis, G. S. (1994). The influence of self-efficacy on the development of entrepreneurial intentions and actions. Entrepreneurship Theory and Practice, 18, 63-77.
 7. Carr, J. C., & Sequeira, J. M. (2007). Prior family business exposure as intergenerational influence and entrepreneurial intent: A theory of planned behavior approach. Journal of Business Research, 60(10), 1090-1098.
 8. Chen, C. C. C., Greene, P. P. G., & Crick, A. (1998). Does entrepreneurial self-efficacy distinguish entrepreneurs from managers? Journal of Business Venturing, 13(4), 295-316.
 9. Coleman, S., & Kariv, D. (2014). "Deconstructing" entrepreneurial self- efficacy: A gendered perspective on the impact of ESE and community entrepreneurial culture on the financial strategies and performance of new firms. Venture Capital, 16(2), 157-181.
 10. Cumberland, D. M., Meek, W. R., & Germain, R. (2015). Entrepreneurial self-efficacy and firm performance in challenging environments: Evidence from the franchise context. Journal of Developmental Entrepreneurship, 20(1), 1550004.
 11. Densberger, K. (2014). The self-efficacy and risk-propensity of entrepreneurs. Journal of Enterprising Culture, 22(4), 437-462.
 12. Din, B. H., Anuar, A. R., & Usman, M. (2016). The effectiveness of the entrepreneurship education program in upgrading entrepreneurial skills among public university students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 224(August 2015), 117-123.
 13. Drnovsek, M., & Wincent, J. (2010). Entrepreneurial self-efficacy and business start-up: Developing a multi-dimensional definition. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 16(4), 329-348.
 14. Franco, M., Haase, H., & Lautenschläger, A. (2010). Students' entrepreneurial intentions: An inter-regional comparison. Education + Training, 52(4), 260-275.
 15. Hsu, D. K., Wiklund, J., & Cotton, R. D. (2015). Success, failure, and entrepreneurial reentry: An experimental assessment of the veracity of self- efficacy and prospect theory. Entrepreneurship: Theory and Practice, 1(828), 1-29.
 16. Ismail, V. Y., Zain, E., & Zulihar. (2015). The portrait of entrepreneurial competence on student entrepreneurs. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 169, 178-188.
 17. Izquierdo, E., & Buelens, M. (2011). Competing models of entrepreneurial intentions: The influence of entrepreneurial self-efficacy and attitudes. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 13(1), n/a.
 18. Karlsson, T., & Moberg, K. (2013). Improving perceived entrepreneurial abilities through education: Exploratory testing of an entrepreneurial self-efficacy scale in a pre-post setting. International Journal of Management Education, 11 (1), 1-11.
 19. Klyver, K., & Thornton, P. H. (2010). The cultural embeddedness of entrepreneurial self-efficacy and intentions: A cross-national comparison. Academy of Management, Montreal, August.
 20. Krecar, I. M., & Coric, G. (2013). Changes in entrepreneurial self-efficacy since completion of entrepreneurial studies. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 89, 74-78.
 21. Lope Pihie, Z. A., & Bagheri, A. (2011). Malay secondary school students' entrepreneurial attitude orientation and entrepreneurial self-efficacy: A descriptive study. Journal of Applied Sciences, 11(2), 316-322.
 22. Maresch, D., Harms, R., Kailer, N., & Wimmer-Wurm, B. (2016). The impact of entrepreneurship education on the entrepreneurial intention of students in science and engineering versus business studies university programs. Technological Forecasting and Social Change, 104, 172-179.
 23. Mortan, R. A., Ripoll, P., Carvalho, C., & Bernal, M. C. (2014). Effects of emotional intelligence on entrepreneurial intention and self-efficacy. Revista de Psicologi'a Del Trabajo Yde Las Organizaciones, 30(3), 97- 104.
 24. Oyugi, J. L. (2015). The mediating effect of self-efficacy on the relationship between entrepreneurship education and entrepreneurial intentions of university students. Journal of Entrepreneurship Management and Innovation, 11(2), 31- 56.
 25. Pihie, Z. A. L., & Bagheri, A. (2013). Students' entrepreneurial regulation and intention to become an entrepreneur: A comparison between public and private universities. South African Journal of Business Management, 44(4), 25-32.
 26. Pihie, Z. A. L., & Bagheri, A. (2011). Teachers' and students' entrepreneurial self-efficacy: Implication for effective teaching practices. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29, 1071-1080.
 27. Pihie, Z. A. L., & Bagheri, A. (2013). Self-efficacy and entrepreneurial intention: the mediation effect of self-regulation. Vocations and Learning, 6(3), 385- 401.
 28. Piperopoulos, P., & Dimov, D. (2015). Burst bubbles or build steam? Entrepreneurship education, entrepreneurial self- efficacy, and entrepreneurial intentions. Journal of Small Business, 53(4), 970-985.
 29. Pollack, J. M., Burnette, J. L., & Hoyt, C. L. (2012). Self-efficacy in the face of threats to entrepreneurial success: Mind-sets matter. Basic and Applied Social Psychology, 34(3), 287-294.
 30. Rachmawan, A., Lizar, A. A., & Mangundjaya, W. L. . (2015). The role of parent's influence and self-efficacy on entrepreneurial intention. The Journal of Developing Areas, 49(3), 417-430.
 31. Setiawan, J. L. (2014). Examining entrepreneurial self-efficacy among students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 115, 235- 242.
 32. Shinnar, R. S., Hsu, D. K., & Powell, B. C. (2014). Self-efficacy, entrepreneurial intentions, and gender: Assessing the impact of entrepreneurship education longitudinally. International Journal of Management Education, 12(3), 561- 570.
 33. Studdard, N. L., Dawson, M., & Jackson, N. L. (2013). Fostering entrepreneurship and building entrepreneurial self- efficacy in primary and secondary education. Creative and Knowledge Society, 3(2), 1-14.
 34. Tsai, K.-H., Chang, H.-C., & Peng, C.-Y. (2016). Extending the link between entrepreneurial self-efficacy and intention: a moderated mediation model. International Entrepreneurship and Management Journal, 12(2), 445-463.
 35. Wang, J.-H., Chang, C.-C., Yao, S.-N., & Liang, C. (2016). The contribution of self-efficacy to the relationship between personality traits and entrepreneurial intention. Higher Education, 72(2), 209-224.
 36. Wennberg, K., Pathak, S., & Autio, E. (2013). How culture moulds the effects of self- efficacy and fear of failure on entrepreneurship. Entrepreneurship & Regional Development, 25(9-10), 756-780.
 37. Yasruddin, A., Yasin, M., Aziz, N. A., Mahmood, N., Azyyati, N., & Jaafar, N. (2011). Students' entrepreneurial inclination at a Malaysian Polytechnic: A preliminary investigation. International Education Studies, 4(2),198-207.
 38. Zięba, K. (2015). Preprzedsiębiorczość. Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2015. Retrieved from http://han.bg.pg.edu.pl/han/ebsco/ search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat04542a&AN=bg.0 00105109&lang=pl&site=eds-live
 39. Zięba, K., & Ziemiański, P. (2013). Poczucie samoskuteczności a nadmierne zaangażowanie w działaniach przedsiębiorców. Model teoretyczny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (102 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw-Mikrofirma), 196-205.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20181415
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu