BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buśko Małgorzata (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Analysis of Legal Regulations and Proposed Changes in Definition of Contour of Building in Real Estate Cadastre
Analiza przepisów prawa i propozycje zmian w zakresie definicji konturu budynku w katastrze nieruchomości
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2018, nr 12/1, s. 29-44, fot., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Kataster nieruchomości, Geodezja, Kartografia, Budownictwo
Real estate cadastre, Geodesy, Cartography, Construction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule została przeprowadzona analiza przepisów prawa związanych z geodezją i kartografią w zakresie budynków ujawnianych w bazie danych katastru nieruchomości. Szczególną uwagę poświęcono konturowi budynku w bazie ewidencji gruntów i budynków oraz jednemu z atrybutów opisowych budynku, jakim jest pole powierzchni zabudowy. W aktualnych przepisach prawa pole powierzchni zabudowy wynika wprost z konturu budynku. Tezą artykułu jest stwierdzenie, że aktualny sposób definiowania konturu budynku oraz wynikającej z niego powierzchni zabudowy nie oddaje postaci, jaką budynek faktycznie przyjmuje w terenie. W celu weryfikacji powyższej tezy przytoczono przykłady różnorodnych budynków. Przykłady te uwidaczniają mankamenty w definicjach, co z kolei powoduje niejednolitość danych ewidencyjnych w bazie katastru nieruchomości w skali Polski. Skutkiem błędów w aktualnie obowiązujących definicjach są również ograniczone możliwości wykorzystywania danych katastru nieruchomości podczas zadań związanych z planowaniem gospodarczym, planowaniem przestrzennym oraz wymiarem podatków i świadczeń. Na podstawie analizy aktualnych aktów prawnych oraz przykładów budynków występujących w terenie w artykule sformułowano propozycje definicji konturu budynku oraz powierzchni zabudowy budynku. (abstrakt oryginalny)

This paper analyzes the legal regulations related to cartography and surveying with regard to the building structures entered into the real estate cadastral database. Particular attention has been paid to the contour of a building structure in the register of land and buildings, and to one of the descriptive attributes - the development area. Under the current laws, the development area results directly from the contour of a building structure. The thesis of this paper is that the current manner of defining the contour of a building and the resulting development area do not reflect the factual status of the building in the field. In order to verify the above thesis, examples of various building structures have been provided that reveal flaws in the definitions. The result is a lack of uniformity in the collected cadastral data in the database of the real estate cadastre of Poland. The consequences of the definitions that are currently binding also include limited possibilities when using real estate cadastral data for economic and spatial planning as well as assessing taxes and benefits. Based on an analysis of the current legal acts and examples of the existing building structures, the author formulated proposals for a definition of the contour of a building structure and its development area. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bac-Bronowicz J., Głażewski A., Liberadzki P., Wilczyńska I.: Harmonizacja modeli pojęciowych BDOT10k i BDOT500 w kontekście wymiany danych. Roczniki Geomatyki, t. 13, z. 4(70), 2015, pp. 295-305.
 2. Bieda A., Hanus P.: Real Estate Boundaries on Maps for Projects. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 4, no. 3, 2010, pp. 13-18.
 3. Buśko M.: Analiza wpływu zmian przepisów prawa dotyczących budynków w aspekcie aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich [Infrastructure and Ecology of Rural Areas], nr II/1, 2016, pp. 395-410.
 4. Buśko M.: Budynki w katastrze nieruchomości - atrybuty, pomiar, wymiana danych ewidencyjnych. [in:] Krakowskie spotkania z INSPIRE: europejskie i krajowe aspekty katastru nieruchomości: XI ogólnopolskie sympozjum: Kraków, 11-12 maja 2015, INSPIRE, Urząd Miasta Krakowa, Kraków 2015, [on-line:] http://inspire.krakow.pl/materialy2015/2.Busko.pdf [access: 10.06.2015].
 5. Buśko M.: Building contour line in the database of the real estate cadastre in Poland pursuant to applicable laws. EconTechMod: An International Quarterly Journal on Economics in Technology, New Technologies and Modelling Processes, vol. 5, no. 3, 2016, pp. 183-190.
 6. Głażewski A.: Analiza spójności modeli pojęciowych polskich urzędowych baz danych referencyjnych. Roczniki Geomatyki, t. 7, z. 5(35), 2009, pp. 55-77.
 7. Głażewski A.: Na drodze harmonizacji - cechy strukturalne modeli obiektów topograficznych wykorzystanych w bazach danych referencyjnych. Roczniki Geomatyki, t. 14, z. 5(75), 2016, pp. 573-582.
 8. Gotlib D.: Analiza różnic pomiędzy modelami danych BDOT10K a TBD. Roczniki Geomatyki, t. 13, z. 4(70), 2015, pp. 321-334.
 9. Hanus P., Benduch P., Pęska-Siwik A.: Budynek czy nie budynek, czyli co ujawniamy w bazie EGiB. Przegląd Geodezyjny, R. 89, nr 6, 2017, pp. 10-13.
 10. Hanus P., Benduch P., Pęska-Siwik A.: Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku. Przegląd Geodezyjny, R. 89, nr 7, 2017, pp. 15-20.
 11. Jazayeri I., Rajabifard A., Kalantari M.: A geometric and semantic evaluation of 3D data sourcing methods for land and property information. Land Use Policy, vol. 36, 2014, pp. 219-230, DOI: 10.1016/j.landusepol.2013.08.004 [access:12.09.2017].
 12. Krzyżek R.: Modyfikacja współrzędnych naroży budynku wyznaczonego w trybie RTN GNSS z zastosowaniem algorytmu środka ciężkości NPsc2. Przegląd Geodezyjny, R. 87, nr 12, 2015, pp. 13-17.
 13. Michalik A., Załuski D., Zwirowicz-Rutkowska A.: Rozważania nad intensywnością zabudowy w kontekście praktyki urbanistycznej oraz potencjału technologii GIS. Roczniki Geomatyki, t. 13, z. 2 (68), 2015, pp. 133-145.
 14. Paasch J.M., Paulsson J., Navratil G., Vucic N., Kitsakis D., Karabin M., El-Mekawy M.: Building a modern cadastre: legal issues in describing real property in 3D. Geodetski Vestnik, vol. 60, issue 2, 2016, pp. 256-268.
 15. Pietrzak L.: Co znowu z tymi budynkami?. Przegląd Geodezyjny, nr 2, 2017, p. 28.
 16. Struś A., Brzęczek J., Mikrut S. Wybrane aspekty budowy chmury punktów ze zdjęć i skaningu laserowego. [in:] 8th International scientific conference in series: Innovative technologies for surveying - using in various sectors of the economy: June 7-9, 2017, Kamionka, Poland: book of abstracts, WSIE, Rzeszów 2017, pp. 107.
 17. The Act of May 17, 1989, Geodetic and Cartographic Law. Journal of Laws of 1989 No. 30, item 163, as amended [Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 1989, nr 30, poz. 163].
 18. The Act of July 7, 1994, Construction Law. Journal of Laws of 1994 No. 89, item 414, as amended [Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414].
 19. The Act of March 27, 2003, on planning and spatial planning. Journal of Laws of 2003 No. 80, item. 717, as amended [Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717].
 20. The Decree of September 28, 1947, on the cadastre of land and buildings. Journal of Laws of 1947 No. 61, item 344 (repealed) [Dekret z dnia 24 września 1947 r. o katastrze gruntowym i budynkowym. Dz.U. 1947, nr 61, poz. 344].
 21. The Decree of February 2, 1955, on the registration of land and buildings. Journal of Laws 1955 No. 6, item 32 (repealed) [Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 1955, nr 6, poz. 32].
 22. The Order of Ministers of Agriculture and Public Utilities of February 20, 1969, on the land register. Official Gazette of the Republic of Poland of 1969 No. 11, item 98. (repealed) [Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów. M.P. 1969, nr 11, poz. 98].
 23. The Regulation of the Ministers of Spatial Management and Construction and the Ministry of Agriculture and Food Economy of December 17, 1996, on the registration of land and buildings. Journal of Laws of 1996 No. 158, item. 813 (declared abrogated) [Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 1996, nr 158, poz. 813].
 24. The Regulation of the Council of Ministers of December 30, 1999, on the Polish Classification of Types of Construction (PKOB). Journal of Laws of 1999 No. 112, item 1316, as amended [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Dz.U. 1999 nr 112, poz. 1316].
 25. The Regulation of the Minister of Regional Development and Construction of March 29, 2001, on land and buildings register. Journal of Laws of 2001 No. 38, item 454, as amended [Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2001, nr 38, poz. 454].
 26. The Regulation of the Minister of Infrastructure of August 26, 2003, on the method of setting requirements for new buildings and land in the absence of local zoning plan. Journal of Laws of 2003 No. 164, item 1588 [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dz.U. 2003, nr 164, poz. 1588].
 27. The Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of November 9, 2011, on technical standards performing geodetic measurements and height and situational development and transmission of the results of these measurements to the national geodetic and cartographic. Journal of Laws of 2011 No. 263, item 1572 [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dz.U. 2011, nr 263, poz. 1572.
 28. The Regulation of the Minister of Administration and Digitization of November 2, 2015, on the Database of Topographic Objects and the base map. Journal of Laws of 2015, item 2028 [Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Dz.U. 2015, poz. 2028].
 29. Wróblewska K., Pachelski W.: Analiza dostosowania obowiązujących struktur i treści danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań INSPIRE. Roczniki Geomatyki, t. 15, z. 2(72), 2015, pp. 253-269.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http:///dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.1.29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu