BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cegielska Katarzyna (University of Agriculture in Krakow, Poland), Salata Tomasz (University of Agriculture in Krakow, Poland), Kudas Dawid (University of Agriculture in Krakow, Poland), Szylar Marta (University of Agriculture in Krakow, Poland)
Tytuł
Concept of Municipality Geoportal - Selected Legal and Administrative Issues
Koncepcja gminnego geoportalu - wybrane zagadnienia prawno-administracyjne
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2018, nr 12/1, s. 45-57, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Informacja przestrzenna, Samorząd terytorialny, Gmina, Regulacje prawne, System Informacji Przestrzennej
Spatial information, Local government, District, Legal regulations, Geographic Information System (GIS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wejście w życie dyrektywy INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) przyczyniło się do stopniowego tworzenia infrastruktur danych przestrzennych w krajach Unii Europejskiej. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej narzuca wobec samorządu lokalnego wymaganie tworzenia i udostępniania danych przestrzennych. Rezultatem dyrektywy INSPIRE w polskim prawodawstwie jest przyjęcie przez rząd polski ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Ustawa ta zawiera zasady tworzenia i wykorzystania infrastruktury danych przestrzennych. Praca omawia wybrane regulacje prawne i przepisy administracyjne związane z prowadzeniem geoportali gminnych. Dla przykładu opracowano geoportal gminy Tomice. Do przygotowania warstw tematycznych wykorzystano oprogramowanie QGIS działające na licencji Open Source. Sporządzono warstwy tematyczne na podstawie danych udostępnionych przez gminę, danych uzyskanych z krajowych geoportali (www.geoportal.gov.pl), od Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz z materiałów opracowanych w trakcie wieloletniej współpracy z gminą. W procesie zakładania portalu zastosowano oprogramowanie Geoxa. Geoportale można uznać za narzędzia, które są cennymi źródłami informacji dla różnych grup konsumentów - od rządu po poszczególnych użytkowników. Umożliwiają szybki i prosty dostęp do różnorodnych danych przestrzennych pochodszących ze szczegółowych i wiarygodnych źródeł. (abstrakt oryginalny)

The entry into force of the INSPIRE Directive (Infrastructure for Spatial Information in Europe) has contributed to the progressive building of spatial data infrastructures in the countries of the European Union. Laws on spatial information infrastructure require local government to create and share spatial data. The result of the INSPIRE Directive in Polish legislation is the adoption of the law of March 4, 2010, about spatial information infrastructure by the Polish Government. This act contained the principles of creation and use of spatial data infrastructure. The presented work consists of selected legal regulations and administrative provisions relating to the conduct of a municipality's geoportals. As an example, the geoportal prepared for the Tomice municipality has been presented. To prepare the thematic layers, QGIS software based on the Open Source License was used. Several thematic layers were prepared based on the data made available by the municipality, the data obtained from a national geoportal (www.geoportal.gov.pl), and the General Directorate for Environmental Protection as well as materials developed during the many years of cooperation with the municipality. The process of portal assumptions was made on the basis of Geoxa software. Geoportals can be regarded as tools that are valuable sources of information for various consumers - from the government to individual users. They allow for quick and transparent access to diverse spatial data at the same time based on detailed and reliable sources. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys K.: Udostępnianie danych geodezyjnych w Internecie. Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, nr 10, 2010, pp. 14-17.
 2. Creative GIS solutions (2009) Geoxa MapServer Plugin, [on-line:] http://www.cgis.pl/pl/dopobrania.php [access 10.07.2016].
 3. Deal B., Pallathucheril V., Heavisides T.: Ecosystems services, Green Infrastructure and the role of Planning Support Systems. [in:] Geertman S., Toppen F., Stillwell J. (eds.), Planning Support Systems for Sustainable Urban Development, Springer, Berlin, 2013, pp. 187-208.
 4. Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).
 5. Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.
 6. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, www.gdos.gov.pl [access: 15.03.2016].
 7. Glanowska M., Hanus P.: Możliwości wykorzystania geoportali w planowaniu przestrzennym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr II/I, 2016, pp. 457-471.
 8. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, www.geoportal.gov.pl [access: 10.06.2016].
 9. Iwaniak A.: Rola serwisów WMS i WFS i generalizacji w upowszechnianiu informacji geograficznej. Roczniki Geomatyki, t. 3, z. 4, 2005, pp. 77-89.
 10. Izdebski W.: Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP. [in:] Bielecka E., Pachelski W. (eds.), Modelowanie informacji geograficznej dla potrzeb budowy infrastruktury informacji przestrzennej, Wojskowa Akademia Techniczna, 2014, pp. 75-94, [on-line:] http://www.izdebski.edu.pl/kategorie/Publikacje/2014_WaldemarIzdebski_WAT.pdf [access: 28.06.2016].
 11. Rozwiązania geoportalowe w Polsce z uwzględnieniem geoportalu przygotowanego przez RZGW w Krakowie w ramach projektu PLUSK, [on-line:] http://docplayer.pl/3367109-Rozwiazania-geoportalowe-w-polsce-z-uwzglednieniem-geoportalu-przygotowywanego-przez-rzgw-w-krakowie-w-ramach-projektu-plusk.html [access: 28.06.2016].
 12. Sample J.T., Shaw K., Tu S., Abdelguerfi M.: Geospatial Services and Applications for the Internet. Springer, 2008.
 13. Siejka M., Ślusarski M.: Ocena geoportali internetowych powiatów, na wybranych przykładach oraz według ustalonych kryteriów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr II/II, 2014, pp. 545-555.
 14. Sudra P.: Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych do celów planistycznych (na przykładzie usług WFS i WCS). Człowiek i Środowisko, t. 36, nr 1-2, 2012, pp. 5-24.
 15. Ślusarski M.: Propozycja oceny geoportali internetowych poziomu lokalnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 1\III, 2012, pp. 109-115.
 16. Trystuła A.: Katastralne bazy danych w serwisach Web Map Services wspierających kształtowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr II\1, 2014, pp. 319-331.
 17. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz.U. 2010, poz. 489.
 18. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 1989, poz. 163 z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Dz.U. 2010, nr 182, poz. 1228.
 23. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz.U. 2001, poz. 1198 z późn. zm.
 24. Waglowski P.: Ochrona baz danych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 25. www.geoportal2.pl [access: 25.06.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http:///dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.1.45
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu