BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mączyńska Aneta (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Practical Problems of Implementing Selected Procedures Determining Course of Borders
Praktyczne problemy realizacji wybranych procedur określających przebieg granic
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2018, nr 12/1, s. 77-90, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Geodezja, Kartografia
Geodesy, Cartography
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dużą część prac geodezyjnych zgłaszanych do ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej stanowią opracowania, których efektem końcowym jest określenie w terenie przebiegu granicy. Do momentu nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków ustalenie przebiegu granic pojedynczych działek ewidencyjnych możliwe było tylko w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Obecnie możliwe jest zastosowanie procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonywane na zlecenie podmiotów prywatnych na potrzeby aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków. Przebieg granic na gruncie można określić także po przeprowadzeniu czynności wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów lub wznowienia znaków granicznych. W artykule przeanalizowano opracowania geodezyjne sporządzone zgodnie z art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wykonywane zgodnie z § 39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków na potrzeby aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków. Na podstawie dokonanej analizy wskazano problemy geodezyjno-prawne spowodowane nieprecyzyjnymi regulacjami, z którymi spotykają się wykonawcy podczas określania w terenie przebiegu granicy. W pracy przeanalizowano także materiały, które w świetle obowiązujących przepisów prawa mogą stanowić podstawę do przeprowadzenia czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic. (abstrakt oryginalny)

A large part of the surveying work reported to geodetic and cartography documentation centers are those that, in the end, result in the determination of a border in a field. Until the amendment of the regulation on the Land and Buildings Register, the determination of the borders of individual land parcels was possible only due to acting on the basis of the Geodetic and Cartographic Law. Currently, it is possible to use the procedure for determining the course of the borders of plots performed on behalf of private entities for the purpose of updating the Land and Buildings Register. Determination of the course of the boundaries in a field is also possible on the basis of the performed tasks of determining the border points previously disclosed in the land register or the resumption of border marks. This article analyzes geodetic studies based on Art. 39 of the Geodetic and Cartographic Law, and in accordance with § 39 of the Regulation on the Land and Buildings Register made for the purpose of updating the Land and Buildings Register. On the basis of the analysis, geodetic and legal problems were identified, which are caused by the imprecise regulations encountered by the contractors while carrying out activities aimed at defining the borderline of the field. The author also analyzes the materials that, in light of the binding legal provisions, may serve as a basis for carrying out the renewal of border marks, setting border points, and determining the course of borders. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieda A., Glanowska M., Hanus P., Pęska A.: Rozgraniczenie jako proces wspomagający procedury gospodarki nieruchomościami oraz planowania przestrzennego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 4, 2015, pp. 1067-1080.
 2. Bieda A., Jasiołek J., Hanus P.: Wykorzystanie klasycznych map ewidencyjnych w podstawowych pracach geodezyjnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 4, 2011, pp. 193-202.
 3. Bieda A., Pęska A., Szałajko A.: Analiza czasu trwania postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, t. 15(1), 2016, pp. 15-29.
 4. Hanus P.: Analysis of Circulation of Information in Local Surveying Documentation Centre. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 5, no. 2, 2011, pp. 31-41.
 5. Hanus P., Hycner R., Kwartnik-Pruc A.: Analiza terminologiczna wybranych problemów katastru i zagadnień pokrewnych. Cz. II. Prosto do katastru i mierniczego. Magazyn Geoinformacyjny Geodeta, nr 11, 2013, pp. 25-32.
 6. Hycner R., Hanus P., Kwartnik-Pruc A.: Analiza terminologiczna wybranych problemów katastru i zagadnień pokrewnych. Cz. I. Działka, granica, nieruchomość. Magazyn Geoinformacyjny Geodeta, nr 10, 2013, pp. 15-22.
 7. Kwartnik-Pruc A., Hanus P.: Geodezyjne aspekty rozgraniczeń i podziałów nieruchomości. Wydawnictwa AGH, Kraków 2014.
 8. Łuczyński R.: Granice działek w postępowaniu podziału nieruchomości. Przegląd Geodezyjny, nr 5, 2008, pp. 3-9.
 9. Łuczyński R.: Technologiczne i prawne aspekty wznawiania oraz ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum, t. 8 (3), 2009, pp. 23-38.
 10. Pęska A.: The Role of the Surveyor in the Real Estate Delimitation Run Turing Administrative and Court Procedure. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 8, no. 2, 2014, pp. 71-84.
 11. Postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 08.08.2013 r., sygn. akt IV Cz 417/13, publ. http://orzeczenia.slupsk.so.gov.pl.
 12. Postanowienie Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 09.10.2014 r., sygn. akt I Ca 202/14, publ. http://orzeczenia.lomza.so.gov.pl.
 13. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. Dz.U. 1999, nr 45, poz. 453.
 14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2001, nr 38, poz. 454 ze zm.
 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dz.U. 2011, nr 263, poz. 1572.
 16. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2013, poz. 1551.
 17. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960, nr 30, poz. 168 ze zm.
 18. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 1989, nr 30, poz. 163 z późn. zm.
 19. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14.05.2010 r., sygn. I OSK 1009/09, [on-line:] http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 20. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29.07.2011 r., sygn. I OSK 1347/10, [on-line:] http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 21. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 06.09.2012 r., II SA/Ke 476/12, [on-line:] http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 22. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 26.06.2013 r., sygn. II SA/Ke 244/13, [on-line:] http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 23. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30.01.2015 r., sygn. III SA/Kr 1766/14, [on-line:] http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http:///dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.1.77
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu