BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sajnóg Natalia (Warsaw University of Technology, Poland), Sobolewska-Mikulska Katarzyna (Warsaw University of Technology, Poland)
Tytuł
Methodology of Determining Scope of Executability of Right of Transmission Easement for Overhead Power Lines
Metodyka określania zakresu wykonywalności prawa służebności przesyłu dla napowietrznych linii elektroenergetycznych
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2018, nr 12/1, s. 121-135, rys., tab., wykr., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura elektroenergetyczna
Electricity infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Służebność przesyłu, jako podstawowy tytuł prawny pozyskiwany przez przedsiębiorców, umożliwia budowę oraz późniejszą eksploatację urządzeń przesyłowych w przestrzeni cudzej nieruchomości. Pozwala również na regulację tzw. zaszłości, czyli sytuacji, gdy urządzenia zostały wybudowane bez posiadanego tytułu prawnego do gruntu. Wykonywanie służebności przesyłu powinno się odbywać w niezbędnym do tego zakresie. Metodyczne i precyzyjne wyznaczenie jej zasięgu jest więc niezwykle istotne, gdyż przekłada się na ograniczenie konstytucyjnie chronionego prawa własności. Zakres wykonywalności przedmiotowego prawa, tzw. powierzchnia służebności przesyłu, ma z kolei wpływ na wysokość rekompensat przysługujących właścicielowi nieruchomości obciążonej, rozumianych jako odszkodowania za szkody związane z budową i istnieniem urządzeń przesyłowych w przestrzeni cudzych nieruchomości oraz wynagrodzenia za ustanowienie samego prawa. Celem artykułu jest opracowanie metodyki określania zakresu wykonywalności prawa służebności przesyłu na przykładzie napowietrznych linii elektroenergetycznych. (abstrakt oryginalny)

Transmission easement as the basic legal title obtained by entrepreneurs permits the construction and later exploitation of transmission devices in the space of another person's land property. It also allows for the regulation of unfavorable circumstances; i.e., situations where the devices were constructed without a held legal title to the land. The execution of transmission easement should be implemented in the necessary scope. The methodical and precise determination of its range, therefore, is important, because it also translates into a limitation of the constitutionally-protected ownership right. The scope of executability of the said right (the so-called "area of transmission easement") in turn affects the amount of compensation payable to the owner of the encumbered land property, defined as compensation for any damage related to the construction and existence of transmission devices in the space of another person's land property and remuneration for the establishment of the right itself. The objective of the article is to develop a methodology of determining the scope of executability of the right of a transmission easement based on the example of overhead power lines. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gładykowski F.: Zagrożenie dla linii napowietrznej 15 kV ze strony drzew rosnących w pobliżu [Threat to overhead line 15kV from trees growing in the vicinity]. Inżynier Budownictwa, R. 15, nr 2, 2012, pp. 19-21.
 2. N-SEP-E-003, Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi [Overhead electricity transmission lines. Design and construction. Alternating current lines with fully isolated conductors and with partially isolated conductors]. COSiW, 2003.
 3. Plan 2013 uchwała nr ORN.0007.23.2013 Rady Gminy w Olecku Wieliczki z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - granica RP na terenie gminy Olecko [Plan 2013 resolution No. ORN.0007.23.2013 of the Commune Council of Olecko of 24 May 2013 on the local spatial development plan for the double track overhead electricity transmission line 400kV Ełk-border of Poland in the territory of the Olecko Commune].
 4. PN-E-05100-1, Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi [Electricity transmission lines. Design and construction. Alternating current lines with bare working conductors]. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 1998.
 5. PN-EN 50341-3-22:2010, Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych. Normatywne warunki krajowe dla Polski [Overhead electricity transmission lines of alternating current above 45 kV. Part 3: Collection of national normative conditions. National normative conditions for Poland]. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2010.
 6. PN-EN 50341-1:2013-03, Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV [Overhead electricity transmission lines of alternating current above 1kV]. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2013.
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Dz.U. 2003, nr 192, poz. 1883 [Regulation of the Minister of the Environment of 30 October 2003 on accessible levels of electromagnetic fields in the environment and manners of verification of maintenance of such levels. Journal of Laws of 2003, No. 192, item 1883].
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dz.U. 2012, poz. 1109 [Regulation of the Ministry of Environment of 1 November 2012 changing the regulation concerning acceptable noise levels in the environment. Journal of Laws of 2012, item 1109].
 9. Różycki S.: Ochrona środowiska przyrodniczego przed polami elektromagnetycznymi. Informator dla administracji samorządowej [Protection of the natural environment against electromagnetic fields. Information for self-governmental administration]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2011.
 10. Sajnóg N.: Infrastruktura techniczna związana z przesyłem i dystrybucją mediów oraz towarzyszące jej pasy terenu [Technical infrastructure related to the transmission and distribution of media and the accompanying land belts]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2014/II, 2014, pp. 467-480.
 11. Sajnóg N.: Metodyka określania zasięgu służebności przesyłu dla potrzeb rejestracji w katastrze nieruchomości [Methodology of determination of transmission easement for the purposes of registration in the land cadastre]. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016 [Ph.D. thesis].
 12. Szuba M.: Obszary ograniczonego użytkowania w otoczeniu elektroenergetycznych inwestycji liniowych [Areas of limited use in the surrounding of electricity transmission line investments]. [in:] Cymerman R. (red.), XVII Konferencja PFSRM "Inwestycje liniowe oraz ochrona środowiska jako szczególne obszary działania rzeczoznawcy majątkowego", Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2008, pp. 341-352.
 13. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 2016, poz. 2147 [Act of 21 August 1997 on real estate management. Journal of Laws of 2016, item 2147].
 14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2017, poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056 [Act of 27 April 2001 Environmental protection act. Journal of Laws of 2016, item 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056].
 15. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2008, nr 116, poz. 731 [Act of 30 May 2008 on the amendment of the act - Civil Code and certain other acts. Journal of Laws of 2008, No. 116, item 731].
 16. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Dz.U. 2016, poz. 1812, z późn. zm. [Act of 24 July 2015 on the preparation and implementation of strategic investments in the scope of transmission networks. Journal of Laws of 2016, item 1812 with further amendments].
 17. Uzasadnienie do projektu ustawy o korytarzach przesyłowych z dnia 6 czerwca 2012 r. [Justification to the draft of the act on transmission corridors of 6 June 2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http:///dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.1.121
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu