BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balińska Agata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Sieciowe produkty turystyczne jako przykład przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Networked Tourism Products as an Example of Entrepreneurship in Rural Areas
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol. 8, s. 5-14, rys., bibliogr. 20 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju turystyki
Słowa kluczowe
Turystyka, Obszary wiejskie, Produkt turystyczny, Turystyka wiejska, Przedsiębiorczość
Tourism, Rural areas, Tourist product, Rural tourism, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano koncepcję sieciowego produktu turystycznego jako formy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wskazano pozytywne wymiary tego typu produktów oraz bariery, które ograniczają ich rozwój. (abstrakt oryginalny)

The article presents the concept of a tourist product network as a form of entrepreneurship in rural areas. Positive dimensions of such products and barriers that limit their development are indicated. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balińska A.: Znaczenie turystyki w rozwoju gmin wiejskich na przykładzie obszarów peryferyjnych wschodniego pogranicza Polski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.
 2. Bański J.: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi - wybrane zagadnienia. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2015, t. 102, z. 1.
 3. Blikle A.: Doktryna jakości. Wydanie drugie turkusowe. Rzecz o turkusowej samoorganizacji, Warszawa 2016.
 4. Jedlińska M.: Współpraca w zakresie tworzenia sieciowych produktów turystycznych w regionie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2009, 90.
 5. Kachniewska M.: Polaryzacja podaży turystycznej jako stymulanta sieciowych produktów turystycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 805, Ekonomiczne Problemy Turystyki 2014, 1(25).
 6. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 7. Krawczyszyn N.: Sieciowe produkty turystyczne jako przedmiot współpracy w euroregionach polsko-czeskich, [w:] S. Tanaś, J. Mokras-Grabowska (red.), Od autentyczności do komercji -o doświadczaniu w turystyce, Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 8. Krzyżanowska K. (red.): Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 9. Skubiak B.: Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2015, t. 2, 42.
 10. Maciąg J.: Jakość sieciowego produktu turystycznego - definiowanie i cechy jakości, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2015, 215.
 11. Makieła Z.: Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa 2008.
 12. Otłowska A., Buks J., Chmieliński P.: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - stan i perspektywy rozwoju, IRGŻ PAN, Warszawa 2006.
 13. Saar M.: Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości?, CeDeWu, Warszawa 2011.
 14. Sieczko A.: Mazowieckie produkty lokalne jako potencjał budowy sieciowego produktu markowego turystyki wiejskiej, Folia Pomeranea Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 2011, 288(64).
 15. Sikora J.: Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 16. Sikorska-Wolak I.: Przedsiębiorczość w świadomości społecznej mieszkańców wsi na przykładzie wybranych gmin pogranicza wschodniego w Polsce, Acta Scientarum Polonorum. Oeconomia 2007, 6(4).
 17. Podręcznik Dobrych Praktyk woj. pomorskiego, www.gdanskconvention.pl (dostęp: 08.11.2017).
 18. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80, poz. 350 z późn. zm.).
 20. Zmyślony P., Leszczyński G.: Identyfikacja sieci powiązań w miejskiej turystyce biznesowej, Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, 3(246).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2017.8.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu