BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedziółka Arkadiusz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Zarządzanie strategiczne i marketingowe w turystyce kulturowej na obszarach wiejskich powiatu nowotarskiego
The Strategic and Marketing Management of Cultural Tourism in Rural Areas of the Nowy Targ County
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol. 8, s. 73-82, bibliogr. 23 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju turystyki
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Turystyka wiejska, Turystyka kulturowa, Dziedzictwo kulturowe
Agrotourism, Rural tourism, Cultural tourism, Cultural heritage
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Powiat nowotarski
Nowy Targ County
Abstrakt
Praca przedstawia koncepcje zarządzania marketingowego oraz strategicznego w wiejskiej turystyce kulturowej stosowane w powiecie nowotarskim przez władze lokalne oraz stowarzyszenia agroturystyczne. W części teoretycznej artykułu opisano na podstawie literatury przedmiotu metody marketingowo-zarządcze realizowane w rozwoju tej turystyki. Zaprezentowano najważniejsze walory turystyczne regionu badań. Popularna tutaj jest turystyka kulturowa polegająca na poznawaniu przez turystów lokalnego folkloru, dziedzictwa kulturowo-historycznego, uczestniczenia w różnych imprezach kulturowych oraz zwiedzania zabytków architektury (np. zamków, dworów), muzeów i skansenów. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu nowotarskiego. Ukazano ponadto wyniki badań przeprowadzonych z prezesami dwóch stowarzyszeń agroturystycznych. Wszystkie badania miały na celu przedstawienie koncepcji zarządzania strategicznego i marketingowego w rozwoju wiejskiej turystyki kulturowej. (abstrakt oryginalny)

The work presents conceptions of the marketing management and strategic management of rural cultural tourism used by local authorities and agritourism associations in Nowy Targ County. In the theoretical part of the article, the marketing and management methods, which are realized in this form of tourism were described on the ground of the source literature. The most important tourist values of the study region were presented. Cultural tourism, which involves learning by tourists local folklore, cultural and historical heritage, participation in various cultural events and visiting architectural monuments, castles, mansions, museums and open-air museums, is popular here. In the empirical part of the article, the results of surveys conducted in all rural and urban and rural communes in Nowy Targ County were presented. Moreover the results of surveys conducted with the chairmen of two agritourism associations were presented, too. All surveys aimed at specifying the conception of strategic management and marketing management in the development of rural cultural tourism. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balińska A., Sikorska-Wolak I.: Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
 2. Bott-Alama A.: Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 3. Buczkowska K.: Turystyka kulturowa, AWF, Poznań 2008.
 4. Czerwińska-Jaśkiewicz M.: Marketing w agroturystyce. Ujęcie segmentacyjne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 5. Drzewiecki M.: Pojęcie turystyki wiejskiej, [w:] Turyzm 1998, t. 8, z. 1.
 6. Gaworecki W.W.: Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 7. http://www.goralskie.net/kolo.php (dostęp: 22.11.2017).
 8. Jalinik M.: Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002.
 9. Jalinik M.: Typologia gospodarstw agroturystycznych jako determinanta rozwoju usług, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005.
 10. Jędrysiak T.: Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 11. Kosmaczewska J.: Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013.
 12. Krupińska W.: Strategia rozwoju turystyki a proces kreowania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, [w:] M. Kłodziński, W. Dzun (red.), Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Warszawie, Warszawa 2003.
 13. Kuźniar W.: Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
 14. Lane B., Majewski J.: Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań 2001.
 15. Maćkowiak M., Seelieb P.: Wioski tematyczne jako forma aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich, [w:] I. Sikorska-Wolak (red.), Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
 16. Majewski J.: Innowacyjność wiejskich produktów turystycznych, [w:] W. Kamińska (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2015.
 17. Mikos von Rohrscheidt A.: Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy. Podręcznik akademicki, GWSHM Milenium, Gniezno 2008.
 18. Mikuta B., Żelazna K.: Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Wydawnictwo Format-AB, Warszawa 2004.
 19. Niedziółka A.: Współpraca instytucjonalna w zakresie promocji agroturystyki w województwie małopolskim, [w:] A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane problemy funkcjonowania gmin i przedsiębiorstw turystycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 20. Różycki P.: Zakres wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2005.
 21. Sikora J.: Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 22. Sztucki T.: Promocja - sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1999.
 23. Wiatrak A.P.: Rynek i produkt w turystyce wiejskiej, [w:] A.P. Wiatrak (red.), Marketing i produkty markowe w turystyce wiejskiej, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2017.8.20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu