BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skica Tomasz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Harasym Ruslan (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Czynniki determinujące poziom aktywności gospodarczej na przykładzie gmin o najwyższym poziomie przedsiębiorczości
Factors Determining the Level of Economic Activity on the Example of Municipalities with the Highest Level of Entrepreneurship
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2017, t. 48, nr 1, s. 19-37, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Samorząd terytorialny, Aktywność ekonomiczna, Przedsiębiorczość, Wyniki badań
District, Local government, Economic activity, Entrepreneurship, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L26, L31, L38
streszcz., summ.
Artykuł został opracowany w wyniku realizacji projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/01022
Abstrakt
Niniejszy artykuł podejmuje próbę zbudowania profilu polskich gmin z uwzględnieniem czynników decydujących o wyższym (w relacji do pozostałych gmin) poziomie przedsiębiorczości. Dla realizacji tego celu, autorzy wzięli pod uwagę instrumenty wspierania przedsiębiorczości wykorzystywane przed samorządy gminne, jak również rozwiązania wykorzystywane przez instytucje otoczenia biznesu. Na podstawie analizy przestrzennej (globalnej i lokalnej statystyki I Morana) przedstawiano geograficzne rozmieszczenie klastrów gmin skupiających samorządy w obrębie, których identyfikowana jest podobna aktywność gospodarcza. Wykonane badanie zostało uzupełnione analizą czynników determinujących aktywność gospodarczą w gminach o najwyższym poziomie przedsiębiorczości. Badania wykazały, że przedsiębiorczość zależy nie tylko od instrumentów należących do jednostek samorządu terytorialnego. Wyższy poziom przedsiębiorczości jest silnie związany z innymi czynnikami. Jednym z nich jest wsparcie instytucjonalne udzielane przez lokalne instytucje pozarządowe. Kolejny czynnik jest związany z lokalizacją i korzyściami aglomeracyjnymi. Ostatni z nich jest sumą wszystkich czynników wymienionych powyżej. Oznacza to, że skupienie się wyłącznie na instrumentach wsparcia przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego nie wystarczy, aby skutecznie wspierać przedsiębiorców. Co najmniej równie ważne jak instrumenty, są inne czynniki, a wśród nich szczególnie ważną rolę pełni lokalizacja. (abstrakt oryginalny)

This paper attempts to build a profile of Polish municipalities, taking into ac-count the factors which determine a higher level of entrepreneurship (in relation to other municipalities). To realize this goal, the authors took into account entrepreneurship support instruments used by the municipalities, as well as solutions used by business environment institutions. Based on a spatial analysis (global and local I Morana statistics), the authors presented the geographic distribution of clusters of municipalities with a similar level of entrepreneurship. The conducted research was supplemented with an analysis of economic activity determinants in municipalities with the highest level of entrepreneurship. Research showed that entrepreneurship is dependant not only from instruments belonging to local government units. Higher level of entrepreneurship is strongly connected with other factors. One of them is institutional support provided by local non governmental institutions. The next one is connected with localization and agglomeration benefits. The last one is a sum of all of these factors mentioned before. It means that focusing only on the instruments of entrepreneurship support by LGUs, is not enough to effectively support entrepreneurs. At least as much important as instruments, are other factors. Among them especially important is localization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K. (1998), Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.
 2. Dorożyński T. (2013), Instytucje otoczenia biznesu a rozwój przedsiębiorstw - ujęcie regionalne, "Zarządzanie i Finanse", 11(1), 135-150.
 3. Dyrda G. (2014), Działania samorządu terytorialnego wspierające przedsiębiorczość - determinantę rozwoju lokalnego, wspierania lokalnej przedsiębiorczości (na przykładzie wybranych gmin Podkarpacia), "Gospodarka i Finanse", Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, 4, 89-99.
 4. Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M. (2000), Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Raport Instytutu Badań nad Go-spodarką Rynkową, Wydawnictwo PAB-Font, Warszawa.
 5. Gęca B. (2012), Analiza form wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla sektora MŚP na przykładzie województwa lubelskiego, "Journal of Management and Finance", 10, 233-243.
 6. Gołębiowski G., Korolewska M. (2013), Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Raport z badań, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 7. Kamińska A. (2012), Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie lubelskim, "Barometr Regionalny", 1(23), 53-65.
 8. Kogut-Jaworska M. (2008), Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa.
 9. Kożuch A. (2011), Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego, [w:] Kożuch A., Noworól A. (red.), Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, Kraków, Instytut Spraw Publicznych.
 10. Kraśnicka T. (2002), Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 11. Makieła Z. (2008), Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa.
 12. Matejun M. (2005), Ocena systemu wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw przez przedstawicieli instytucji działających w otoczeniu biznesu, Zeszyty Naukowe. "Organizacja i Zarządzanie", 41(958), 49-60.
 13. Matejun M. (2012), Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw". [w]: Adamik A. (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, Warszawa, Difin.
 14. Płoszaj A. (2015), Instytucje otoczenia biznesu w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk - Gdynia - Sopot. Raport opracowany na zlecenie OMG-G-S, Warszawa.
 15. Polski J. (2013), Efekty zewnętrzne, jako czynniki aglo i deglomeracyjne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 284, 142-149.
 16. Russel P., Grycuk A. (2014), Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w tworzenie instytucji wspierających przedsiębiorczość, "Studia BAS", 1(37), 65-83.
 17. Saar A. (2011), Jak samorządy lokalne mogą wpływać na rozwój lokalnej przedsiębiorczości?. CeDeWu, Warszawa.
 18. Skica T. (2009), Samorządy a rozwój przedsiębiorczości. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów.
 19. Skica T., Inglot-Brzęk E. (2017), Zróżnicowanie efektów stosowania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny z uwagi na kryterium kategorii rodzajowej gminy, "Samorząd Terytorialny", 6(318), 24-54.
 20. Skica T., Inglot - Brzęk E. (2017), Kapitał społeczny, jako czynnik determinujący skuteczność instrumentów wspierania przedsiębiorczości, "Samorząd Terytorialny", 7-8(319-320), 57-82.
 21. Skica T., Rodzinka J., Harasym R. (2016). The Size of Local Administration and the Level of Entrepreneurship, Abstract opublikowany w materiałach pokonferencyjnych (RSA Conference Book), "Building Bridges: Cities and Regions in a Transnational World" RSA Annual Conference 2016, Graz, Austria, April 2016, Regional Studies Association, 164-165.
 22. Skica T., Rodzinka J., Harasym R. (2017), Impact of Financial Policies of Local Authorities on Entrepreneurship: Comprehensiveness of Policy Matters. [w]: Jajuga K., Orlowski L., Staehr K. (eds), Contemporary Trends and Challenges in Finance, Wrocław, Springer Proceedings in Business and Economics, 257-269, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-54885-2_24, http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-54885-2?page=2.
 23. Skica T., Mickiewicz T., Rodzinka J. (2016), Lokalna polityka wsparcia przedsiębiorczości: Klasteryzacja, promocja, doradztwo i kapitał społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 24. Słomińska B. (2007), Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, "Samorząd Terytorialny", 3, 19-33.
 25. Szepelska A. (2015), Działalność instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwijania przedsiębiorczości kobiet zamieszkałych obszary wiejskie województwa podlaskiego, [w]: Firmy rodzinne - doświadczenie i perspektywy zarządzania, Przedsiębiorczość i zarządzanie, XVI(7), Łódź, Wydawnictwo SAN, 367-378.
 26. Walenia A. (2014), Rola instytucji w procesie wspierania lokalnej przedsiębiorczości (na przykładzie wybranych gmin Podkarpacia), "Gospodarka i Finanse", Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, 4, 61-73.
 27. Wychowanek J. (2014), Rola samorządu terytorialnego w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Dolnego Śląska, [w]: Laskowski P. (red.), "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", 28, 151-163.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2017.002
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu