BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawiec Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wykorzystanie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych przez emitentów krajowych w latach 2008-2012 - analiza wystarczalności
Exploiting Emission Unit Allowances by Domestic Issuers in 2008-2012 - Market Analysis
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2017, t. 48, nr 1, s. 39-51, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Emisja gazów, Uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, Dyrektywy WE, Regulacje prawne
Gas emissions, Entitlement to emissions, EC directives, Legal regulations
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q40, Q54, Q58
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza zagadnienia związane z funkcjonowaniem krajowego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla w drugim okresie rozliczeniowym tj. w latach 2008-2012. Zaprezentowano w nim sytuację krajowych emitentów CO2 pod względem wystarczalności przyznanych im uprawnień, w tym analizę zmian zachodzących w poziomie liczby instalacji, nadwyżek bądź niedoboru przyznanych uprawnień oraz końcowego bilansu. Przedmiotem opracowania będą uprawnienia zbywalne do emisji gazów cieplarnianych, zaś podmiotami instalacje krajowe objęte tym systemem. (abstrakt oryginalny)

The objective of the hereby paper is to present the situation of domestic green-houses gases issuers, operating in the European emission trading scheme in 2008-2012. To this end in the study the information about deficiency and surplus of allowances will be presented and compared. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys G., (2012), Geneza i struktura rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Annales UMCS Sec. H, 46(1), 263-271.
 2. Dyduch J., (2010), Zyski z handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw na przykładzie sektora elektrowni zawodowych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 82, 115-126.
 3. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz. Urz. WE L 275 z 25.10.2003.
 4. Grudziński Z., (2012), Sytuacja na giełdach handlu emisją a ceny energii elektrycznej. Polityka Energetyczna, 15(3), 77-90.
 5. http://www.kobize.pl/pl/article/przydzialy-uprawnien-instalacje/id/353/informacja-ogolna (10.05.2017).
 6. https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry_en#tab-0-1 (20.12.2016).
 7. Krzemiński J., (2011), Firmy w Polsce nie wykorzystują limitów emisji CO2, https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/firmy-w-polsce-nie-wykorzystuja-limitow-emisji-co2/.
 8. Kudełko M., (2011), Unijny handel uprawnieniami zbywalnymi na emisję CO2. w: Zarządza-nie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 639, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 37, 241-251.
 9. Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych, sporządzony w Kioto 11 grudnia 1997 r., Dz. U. z 2013 r. nr 5, poz. 1684.
 10. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Par-lamentu Europejskiego i Rady, Dz.Urz. UE L 181/1 z 12.7.2012.
 11. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.Urz. UE L 181/30 z 12.7.2012.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji, Dz.U. 2012 poz. 1264.
 13. Szymacha A., (2008), Społeczno-gospodarcze skutki handlu emisjami CO2 - wybrane aspekty teoretyczne. Pobrane z: http://www.mikroekonomia.net/system/publication_files/250/original/18.pdf?1314948750.
 14. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dz.U. z 2015 poz. 1223 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2017.003
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu