BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarnacka Agata (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Prawne determinanty samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego
Legal Determinants of Financial Independent of Self Government Units
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2017, t. 48, nr 1, s. 53-71, bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Gmina, Powiat, Decentralizacja, Dochody
Local government, District, County, Decentralization, Income
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K23, H71
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem zainteresowania niniejszego opracowania jest problematyka samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Opracowanie otwiera próba ustalenia pojęcia samorządu terytorialnego oraz określenia jego samodzielności finansowej. Kolejno omówione zostały aspekty przedmiotowej samodzielności, którymi są: samodzielność dochodowa, samodzielność wydatkowa oraz samodzielność budżetowa. Ostatnia część, podsumowuje całość rozważań i wskazuje na pożądane zmiany w obrębie regulacji wpływających na zakres samodzielności finansowej. (abstrakt oryginalny)

The subject of interest in this study is the important and real issue of financial autonomy of local self-government units. The article was prepared using the formal-dogmatic and dogmatic-legal method. The study opens the attempt to establish the concept of local self-government and to determine its financial autonomy. The aspects of self-reliance in literature and legal regulations were discussed in turn. The analyzed aspects of self-reliance of local self-government units are: income independence, expenditure independence and budget independence. Financial autonomy does not mean autonomy or even financial self-sufficiency, which implies the creation of certain constraints. The purpose of the analysis was to assess the extent of financial autonomy of local governments, which is one of the most important issues concerning the activity of local self-government units, which was included in the summary part. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boć J. (2002), Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław.
 2. Brzeziński B., Dębowska-Romanowska T., Kalinowski M., Wójtowicz W. (1997), Prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Byrska M., Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego: Wyrok z 16 marca 1999 r. (K 35/98) dotyczący dochodów gmin i ich zadań, "Casus" 2000, 16.
 4. Dębowska-Romanowska T. (1995), Komentarz do prawa budżetowego państwa i samorządu terytorialnego wraz z częścią ogólną prawa finansowego, Municypium, Warszawa.
 5. Dębowska-Romanowska T. (2010), Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa.
 6. Drwiłło A., Gliniecka J. (1995), Finanse gmin, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 7. Gajl N. (1993), Finanse i gospodarka lokalna na świecie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Glumińska-Pawlic J. (2003), Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Katowice.
 9. Gintowt-Jankowicz M. (1984), Finanse terenowe a decentralizacja [w:] M. Kulesza (red.), Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej, t. 3, Warszawa.
 10. Guziejewska B. (2002), Znaczenie i mierniki autonomii finansów lokalnych [w:] S. Dolata (red.), Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, Opole.
 11. Hussein A. (2008), Wykorzystanie funduszy europejskich przez samorządy - nauka może zbadać to czego nie może NIK [w:] Nauka finansów publicznych - dotychczasowy dorobek, perspektywy rozwoju, Kazimierz Dolny.
 12. Jastrzębska M. (1999), Dochody gmin, powiatów, województw, "Samorząd terytorialny" 1999, nr 10.
 13. Jastrzębska M. (2000), Podstawy polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd terytorialny", 7-8.
 14. Jaworski W. L. (1924), Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa.
 15. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. z 1997 Nr 78, poz. 483).
 16. Kornberger-Sokołowska E. (2001), Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa.
 17. Kornberger-Sokołowska E. (2001), Realizacja zasady adekwatności w procesach decentralizacji finansów publicznych, "Samorząd terytorialny", 3.
 18. Kornberger-Sokołowska E. (2000), Samodzielność finansowa jednostek samorząd terytorialnego [w:] S. Dolata (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, Opole.
 19. Kosek-Wojnar M. (red.) (2007), Dług lokalny w teorii i praktyce, Kraków.
 20. Kosek-Wojnar M., Surówka K. (2002), Finanse samorządu terytorialnego, Kraków.
 21. Kosek-Wojnar M., Surówka K. (2001), System zasilania jednostek samorządu terytorialnego a problem samorządności [w:] Wawek W. (red.), Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, Bielsko-Biała.
 22. Kotulski M. (2004), Samodzielność samorządu terytorialnego w aspekcie decentralizacji finansów publicznych, "Kwartalnik Prawa Publicznego", 4/1, 144.
 23. Kulesza M. (1982), Samorządowy model ustroju terenowego [w:] Kulesza M. (red.), Modele władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej, Warszawa.
 24. Leoński Z. (1992), Nadzór nad działalnością gminy, Warszawa.
 25. Małecki J. (1991), Finanse gminy samorządowej "de lege lata" i "de lege ferenda", "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 2.
 26. Markowska-Bzducha E. (2000), Gospodarka finansowa gmin w latach 1991-2000 a ich samodzielność [w:] Dolata S. (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samo-rządu terytorialnego, Opole.
 27. Markowska-Bzducha E. (2005), Samodzielność finansowa polskich gmin, Radom.
 28. Miemiec W. (2011), Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jedno-stek samorządu terytorialnego [w:] Mastalski R., Fojcik-Mastalska E., Prawo finansowe, Warszawa.
 29. Miemiec M. (2005), Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Wrocław.
 30. Niewiadomski Z. (1995), Geneza i istota samorządu terytorialnego. Przekształcenia instytucji, [w:] (red.) Szreniawski J., Ustrój administracji publicznej, Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
 31. Niewiadomski Z. (2011), Samorząd terytorialny [w:] Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego, t. VI: Podmioty administrujące, C.H. Beck, Warszawa.
 32. Nykiel W. (1993), Rola dochodów w równoważeniu budżetów lokalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 33. Panejko J. (1990), Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Przemiany, Warszawa.
 34. Piotrowska-Marczak K. (1997), Finanse lokalne w Polsce, PWN, Warszawa.
 35. Ruśkowski E. (1998), Polskie prawo finansowe, KiK, Konieczny i Kruszewski, Warszawa.
 36. Ruśkowski E. (2000), System finansów polskiego samorządu terytorialnego [w:] Kostecki A., Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków, Zakamycze, Kraków.
 37. Smoleń P. (2012), Prawo finansów publicznych. Kompendium akademickie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 38. Starościak J. (1960), Decentralizacja administracji, PWN, Warszawa.
 39. Surówka K. (2013), Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 40. Surówka K. (2012), Samodzielność finansowa władz jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na etapie tworzenia budżetu [w:] Malawski A, Tatar J., Spotkania z królową nauk: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Edwardowi Smadze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 41. Szerniawski J. (1994), Prawo administracyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 42. Śmiechowicz J. (2011), Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Difin, Warszawa.
 43. Traktat o Unii Europejskiej z 7 lutego 1992 (Dz. U. z 2004, nr 90, poz. 864).
 44. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 j. t.).
 45. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 j. t.).
 46. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 j. t.).
 47. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 374 j. t.).
 48. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016, Poz. 198 j. t.).
 49. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 j.t.).
 50. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 j. t.).
 51. Weiss E. (2001), Samodzielność finansowa gmin [w:] Wawak W., Finansowanie jednostek samorząd terytorialnego, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała.
 52. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 1997 roku, sygn. akt III SAQ 534/96, "Monitor Podatkowy" 1997, nr 12, poz. 374.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2017.004
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu