BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sypniewska Barbara A. (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Zależność między prowadzoną działalnością szkoleniową a rodzajem kapitału i formy prawnej organizacji
Training Activities Applied by Companies Operating in Poland
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2018, nr 3-4, s. 109-127, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał, Szkolenia, Szkolenie pracowników, Organizacja, Badania ankietowe
Capital, Training, Manpower training, Organisation, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostały zaprezentowane wyniki badania kwestionariuszowego, stanowiącego część projektu badawczego dotyczącego poziomu wykorzystywania wiedzy zarządczej w procesach zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone na przełomie lat 2016-2017 na przypadkowej próbie 440 respondentów zatrudnionych na stanowiskach typowych dla wczesnego etapu kariery zawodowej oraz reprezentujących różne firmy i organizacje. Celem badania była identyfikacja zależności prowadzonych działań szkoleniowych w organizacjach z różnym rodzajem kapitału (wyłącznie kapitał polski, zagraniczny i mieszany) i formą prawną (administracja publiczna, spółka z o.o./spółka akcyjna i działalność gospodarcza osób fizycznych). Wyniki wskazują, że istnieją jedynie niewielkie różnice w prowadzonych działaniach szkoleniowych, w metodach pozyskiwania informacji o potrzebach szkoleniowych, źródłach tych informacji oraz planowaniu i realizacji szkoleń pomiędzy organizacjami z różnym poziomem wiedzy na temat zarządzania procesami kadrowymi. (abstrakt oryginalny)

This article presents the results of a questionnaire study that is a part of a research project dealing with the level of application of management knowledge in human resource management processes in companies operating in Poland. The research was conducted at the turn of 2016 and 2017 on a random sample of 440 respondents filling job positions typical of early phases of the professional career and representing various companies. The aim of the study was the identification of relations between training activities carried out by companies with various type of capital (Polish capital, foreign and mixed capital) and the legal status of those enterprises (state-owned companies, public administration institutions, limited liability companies, joint stock companies, and private businesses). The results indicate that there are only small differences in training activities, in methods of procuring information about training needs, and in the planning and execution of training among organizations with various levels of knowledge on staff management processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejczak A., Pisarska A. (2011), Organizacyjne uwarunkowania transferu szkolenia w opinii menedżerów, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (82).
 2. Armstrong M. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 3. Armstrong M. (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 4. Boydell T., Leary B. D. (2001), Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Kraków, Oficyna Wydawnicza, Dom Wydawniczy ABC.
 5. Fareed M., Noor W., Isa M., Salleh S. (2016), Developing Human Capital for Sustainable Competitive Advantage: The Roles of Organizational Culture and High Performance Work System, International Journal of Economic Perspectives, vol. 10, z. 4.
 6. French W. L. (1994), Human Resources Management, Boston, Houghton Mifflin Company.
 7. Gajownik A. (2002), Wpływ szkolenia i doskonalenia pracowników na ich przedsiębiorczość, w Piotrkowski K. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach, Warszawa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 8. Jędrzejczak A., Pisarska A. (2011), Organizacyjne uwarunkowania transferu szkolenia w opinii menedżerów, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (82).
 9. Kamiński M. (2011), Rozwój zasobów ludzkich w administracji podatkowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (82).
 10. Kirkpatrick D. (2001), Ocena efektywności szkoleń, Warszawa, Wydawnictwo Studio Emka.
 11. Kopeć J., Piwowarczyk J. (2008), Wybrane instrumenty rozwoju personelu, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 12. Król H. (2002), Uwarunkowania efektywnego systemu szkolenia pracowników, w Król H. (red.), Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 13. Król H. (2018), Proces szkolenia pracowników, w Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa, PWN.
 14. Kunasz M. (2006), Narzędzia stosowane w praktyce przedsiębiorstw na poszczególnych etapach procesu szkoleniowego, Organizacja i Kierowanie, nr 1.
 15. Kunasz M. (2008), Efektywność szkolenia i doskonalenia zawodowego, Uniwersytet Szczeciński, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 3.
 16. Lefter V., Manolescu A., Deaconu A. (2007), Managementul resurselor umane, Bucuresti, Economical Publishing House.
 17. Lewicka D. (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki, Warszawa, PWN.
 18. Lewicka D., Rakowska A. (2016), Wpływ praktyki ZZL na zaangażowanie pracowników w innowacyjnych przedsiębiorstwach, Nauki o Zarządzaniu, nr 2.
 19. Listwan T. (1999), Kreatorzy szkolenia i rozwoju pracowników, w Ludwiczyński A. (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Warszawa, Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd.
 20. Nowicki R. (2011), Cezar International - firma ukierunkowana na rozwój kapitału ludzkiego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (82).
 21. Piotrowski K., red. (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi, teoria i praktyka, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna.
 22. Pisarska A. (2007), Transfer efektów szkolenia do środowiska organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (57).
 23. Pocztowski A. (1999), Zarządzanie szkoleniami w firmie, w Ludwiczyński A. (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Warszawa, Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd.
 24. Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi; strategie - procesy - metody, wydanie II zmienione, Warszawa, PWE.
 25. Popescu M., Popescu A. F. (2012), The Development of Human Resources in Organizations, The USV Annals of Economics and Public Administration, vol. 12, z. 2 (16).
 26. Rae L. (1999), Planowanie i projektowanie szkoleń, Warszawa, Dom Wydawniczy ABC.
 27. Ruíz M. D. A., Gutiérrez J. O., Martínez-Caro E., Cegarra-Navarro J. G. (2017), Linking an unlearning context with firm performance through human capital, European Research on Management and Business Economics, nr 23.
 28. Sienkiewicz Ł., Gruza M. (2009), Wpływ procesów szkolenia pracowników na innowacyjność przedsiębiorstw, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (67).
 29. Woźniak J. (2012), Ocenianie efektów szkolenia, czyli metody i problemy ewaluacji, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Sopot.
 30. Zając C. (2014), Skuteczne zarządzanie kapitałem ludzkim jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, Journal of Management and Finance, vol. 12, nr 1.
 31. Załoga W. (2012), Szkolenia pracowników jako ważny instrument rozwoju zawodowego, w Piotrkowski K.(red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teoria i praktyka, Warszawa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział Warszawski.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu