BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdzik Bożena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Przykłady zastosowania modelu 70-20-10 w doskonaleniu kadr w przedsiębiorstwach
Examples of the Application of the 70-20-10 Model in Employee Development in Enterprises
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2018, nr 3-4, s. 27-41, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kadry, Szkolenia, Doskonalenie zawodowe, Rozwój zawodowy pracownika
Department of human resources, Training, Further education, Professional development of employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnim półwieczu wzrosła rola pracowników w strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Współczesna firma jako organizacja ucząca się kładzie duży nacisk na rozwój pracowników. Doskonalenie kadr to przede wszystkim określanie potrzeb szkoleniowych adekwatnych do wymagań na stanowiskach pracy. W 1980 roku Morgan McCall, Robert W. Eichinger i Michael M. Lombardo wprowadzili model 70-20-10 lub 70:20:10 (zapisy równoważne). Pełna nazwa modelu to: The 70-20-10 Model for Learning and Development. W tym modelu 70% wiedzy zdobywa się podczas wykonywania codziennych obowiązków w trakcie pracy (zawodowe doświadczenie i praktykowanie), 20% wynika z relacji z innymi ludźmi (nieformalne uczenie się podczas rozmów z pracownikami i przełożonymi, tzw. uczenie się przez interakcję), 10% - przez udział w szkoleniach i warsztatach (szkolenia w organizacji lub poza nią). Model 70-20-10 porządkuje stosowane metody i techniki doskonalenia zawodowego. Celem artykułu jest zestawienie używanych w organizacjach metod i technik rozwoju kadr w oparciu o model 70-20-10. Posłużono się przykładami następujących firm: ArcelorMittal Poland, DHL Express (Poland) Sp. z o.o., Microsoft Polska, Mondelēz International, Volkswagen Bank, Citybank, CEMEX, PwC. Metodą badawczą była analiza opublikowanej dokumentacji i udostępnionych wywiadów na temat funkcjonowania modelu 70-20-10 w wymienionych firmach. (abstrakt oryginalny)

The last half-century has seen growth in the role of employees in the strategic development of companies. The modern company is a learning organization. It places great stress on the development of its employees. Staff development is primarily the defining of training needs so they are adequate with respect to the requirements of the job position. In 1980, Morgan McCall, Robert W. Eichinger, and Michael M. Lombardo introduced the 70-20-10 Model (alternately known as the 70:20:10 Model). The full name is the 70-20-10 Model for Learning and Development. According to this model, 70% of knowledge is gained in the process of performing daily tasks at work (professional experience and practice), 20% comes from other people (informal learning during talks with workers and superiors-i.e. learning through interaction), and 10% through participation in training and workshops (training in the organization and outside it). The 70-20-10 Model puts applied professional development methods and techniques in order. The purpose of this article is to compare staff development methods and techniques as applied in organizations on the basis of the 70-20-10 Model. The following companies were used as examples: ArcelorMittal Poland, DHL Express (Poland) Sp. z o.o. [Ltd.], Microsoft Polska, Mondelēz International, Volkswagen Bank, Citybank, CEMEX, and PwC. The research method used was analysis of published documentation and accessed interviews concerning the functioning of the 70-20-10 Model in the specified companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. ArcelorMittal Poland (2014), Raport zrównoważonego rozwoju ArcelorMittal Poland.
  2. Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. IV, Kraków, Oficyna a Wolters Kluwer business.
  3. Davenport T. O. (1999), Human Capital, San Francisco, Jossey-Bass, San Francisco.
  4. Hansen M. T., Nohria N., Tierney T. (1999), What's your strategy for managing knowledge?, Harvard Business Review, marzec-kwiecień.
  5. Kajewski K., Madsen V. (2015), Demystifying 70:20:10 (PDF), Deakin Prime, Retrieved 27 August 2015, < http://deakinprime.com/media/47821/002978_dpw_70-20-10wp_v01_fa.pdf >.
  6. Lombardo M., Eichinger R. W. (1996), The Career Architect Development Planner (I wyd.), Minneapolis, Lominger.
  7. Sienkiewicz Ł., Jawor-Joniewicz A., Sajkiewicz B., Trawińska-Konador K., Podwójcic K. (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.
  8. Stern E., Sommerlad E. (1999), Workplace Learning, Culture and Performance, London, IPD.
  9. Watkins K., Marsick V. (1993), Sculpting the Learning Organization, London, Falmer Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu