BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kardas Marcin (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Współzarządzanie wielopoziomowe w polityce innowacyjnej w Polsce
Multi-Level Governance in Innovation Policy in Poland
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 2(86), s. 39-58, tab., bibliogr. s. 55-58
Słowa kluczowe
Polityka innowacyjna, Innowacje, Zarządzanie, Badania naukowe
Innovation policy, Innovations, Management, Scientific research
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O38
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmian związanych z współzarządzaniem wielopoziomowym w polityce innowacyjnej w Polsce po 1989 roku. Kluczowe znaczenie w tym zakresie miały reformy administracyjne z lat dziewięćdziesiątych minionego wieku oraz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Mimo rosnącego znaczenia poziomu ponadnarodowego i regionalnego w polityce innowacyjnej, z perspektywy wielkości środków przeznaczanych na finansowanie badań i innowacji oraz oddziaływania poprzez instrumenty pozafinansowe (legislacyjne) dominującą rolę nadal odgrywa poziom krajowy. Poziom regionalny polityki innowacyjnej przede wszystkim wiąże się z programowaniem i wdrażaniem wsparcia w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, współfinansowanych z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. W najbliższych latach istotne znaczenie dla współzarządzania wielopoziomowego w polityce innowacyjnej w Polsce będzie miało zapewnienie odpowiedniej koordynacji i spójności systemu wsparcia publicznego oraz zapewnienie stabilnych ram finansowych dla inicjatyw i działań realizowanych po 2020 roku na różnych poziomach, zwłaszcza na poziomach: regionalnym i lokalnym. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present changes associated with multi-level governance in innovation policy in Poland after 1989. The administrative reforms of the 1990s and Poland's accession to the European Union played a crucial role in this respect. Despite the growing importance of transnational and regional levels, from the perspective of the scale of resources earmarked for research and innovation as well as impact of non-financial (legislative) instruments, the critical role is still played by national actors. The regional innovation policy is strongly dependent on financial support from the European Union. In the coming years, it will be vital for multi-level governance innovation policy in Poland to ensure proper coordination and coherence of the public support system and provide a stable financial framework for initiatives and activities implemented at various levels after 2020, especially at the regional and local levels. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bonaccorsi A., 2009, Towards better use of conditionality in policies for research and innovation under structural funds, Report Working Paper.
 2. Cooke P., 2002, Regional Innovation Systems: General Findings and Some New Evidence from Biotechnology Clusters, "Journal of Technology Transfer", no. 27.
 3. Dziemianowicz W., Gawlikowska-Huecel K., Lodkowska- Skoneczna K., Pyszkow-ski A., Szlachta J., 1999, Rozwój regionalny jako element strategii społeczno-gospodarczej Polski w  latach 2000-2006, "Polska Regionów", nr 6, Gdańsk-Warszawa.
 4. Edquist Ch., Borras S., 2013, The Choice of Innovation Poliy Instruments, Paper, no. 04, CIRCLE, Lund University.
 5. Frączek M., 2014, Praktyka realizacji polityki rynku pracy w Polsce a  współzarządzanie publiczne, "Zarządzanie Publiczne", nr 2(32).
 6. Gorzelak G., Bąkowski A., Kozak M., Olechnicka A., 2006, Polskie regionalne strategie innowacji: ocena i wnioski dla dalszych działań, Regional Studies Association - Sekcja Polska, Warszawa.
 7. Gorzelak G., Kozak M., Roszkowski W., 1997, Agencje rozwoju regionalnego w Polsce, [w:] Przemiany polskiej przestrzeni, G. Gorzelak (red.), Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.
 8. Guimon J., 2013, Smart Decentralisation of Innovation Policies, Policy Brief, The Innovation Policy Platform, OECD - World Bank.
 9. Hausner J., 2008, Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 10. Hooghe L., Marks G., 2003, Unraveling the Central State, but How? Types of multi-level governance, "The American Political Science Review", vol. 97, no. 2.
 11. Jabłecka J., 2009, Finansowanie badań ze źródeł publicznych. Rady badawcze, instrumenty finansowania, ewolucja systemu w Polsce, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 12. Jasiński A. H., 1997, Innowacje i polityka innowacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 13. Jasiński A. H., 2006, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 14. Jasiński A.H., Okoń-Horodyńska E., 2002, Innovation in Transition. The case of Poland, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 15. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, 2006, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 16. Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/evaluations/ data-for-research/ (data wejścia: 07.07.2016).
 17. Kopyciński P., 2014, Mechanizm koordynacji w polityce innowacyjnej w świetle koncepcji współzarządzania wielopoziomowego (multilevel governance). Przykład województw małopolskiego i świętokrzyskiego, "Zarządzanie Publiczne", nr  4(30).
 18. Koschatzky K., Kroll H., 2009, Multi-level governance in innovations ystems, "Ekonomiaz", no. 70.
 19. Kozak M.W., 2013, Multi-Level Governance: możliwości wdrożenia w Polsce, Zeszyty Naukowe WSEI, seria: EKONOMIA, nr 6.
 20. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 21. Kuhlmann S., 2001, Future governance of innovation policy in Europe - three scenarios, "Research Policy", no. 30.
 22. Magro E., Wilson J.R., 2013, Complex innovation policy systems: Towards an evaluation mix, "Research Policy", no. 42.
 23. Marks G., 1993, Structural Policy and Multi-level Governance in the EC, [in:] The State of the European Community, A. Cafruny, G. Rosenthal (eds.), Lynne Rienner, Boulder, CO.
 24. Miedziński M., 2001, Koordynacja procesów innowacji na przykładzie polskiego województwa. Aspekty instytucjonalne regionalnych systemów innowacji, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy.
 25. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, A. Kukliński (red.), Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 26. Mieszkowski K., Kardas M., 2015, Facilitatingan Entrepreneurial Discovery Process for Smart Specialisation Strategy. The case of Poland, "Journal of Knowledge Economy", no. 6,.
 27. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006, 2000, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 28. Narodony Plan Rozboju 2004-2006, 2003, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 29. Nowakowska A., 2009, Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 30. Okoń-Horodyńska E., 1998, Narodowy System Innowacji w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 31. Piattoni S., 2009, Multi-Level Governance in the EU. Does it work?, MIT, no. 8/9 maja.
 32. Polityka przemysłowa. Założenia. Program realizacji w latach 1993-1995, 1994, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa.
 33. Program wspierania rozwoju instytucji regionalnych działających na rzecz transferu technologii, 1997, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 34. Przegląd Narodowej Polityki Naukowej i Technicznej Polska, 1996, OECD KBN, Warszawa.
 35. Regions and Innovation Policy, 2011, OECD Reviews of Regional Innovation, OECD Publishing, Paris.
 36. Rezolucja w sprawie Karty Wielopoziomowego Sprawowania Rządów w Europie, 2014, Komitet Regionów, RESOL-V-012, 106 sesja plenarna w  dniach 2-3 kwietnia 2014 roku, Bruksela.
 37. Rodrigo D., Allio L., Andres-Amo P., 2009, Multilevel Regulatory Governance, OECD Working Papers on Public Governance, no. 13.
 38. Rozporządzenie 1303/2013 z 13 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. UE L 347/320 z 20.12.2013).
 39. Ruszkowski J., 2013, Struktura wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej, [w:] Multilevel governance w Unii Europejskiej, J. Ruszkowski, L. Wojnicz (red.), Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szczecin-Warszawa.
 40. Schmitter P. C., 2002, Neo-neo-functionalism, European University Institute, Florence.
 41. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki - Dynamiczna Polska 2020, 2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 42. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 2017, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
 43. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, 2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 44. Strategia Rozwoju Kraju 2020, 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 45. Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku, 2009, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa (dokument nie został przyjęty przez Radę Ministrów).
 46. Szlachta J., 1993, Rozwój regionalny Polski w warunkach transformacji gospodarczej, Polityka Ekonomiczna i Społeczna, Warszawa.
 47. The Innovation Imperative, 2015, OECD Publishing, Paris.
 48. W kierunku innowacyjnej Polski: Proces przedsiębiorczego odkrywania i analiza potrzeb przedsiębiorstw w Polsce, 2015, Bank Światowy, Warszawa.
 49. Wstępny Narodowy Plan Rozboju 2000-2003, 1999 (uzup. 2002), Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa.
 50. Założenia polityki innowacyjnej państwa do 2002 roku, 1999, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 51. Założenia polityki naukowej i  naukowo-technicznej państwa, 1993, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 52. Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i  innowacyjnej Polski do 2020 roku, 2004, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa.
 53. Założenia strategii i polityki rozwoju przemysłu do roku 2010 roku, 1996, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa.
 54. Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku, 2000, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.02.86.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu