BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Potrykus Marcin (Gdańsk University of Technology, Poland)
Tytuł
Comparison of Investment Performance Measures Using the Example of Selected Stock Exchanges
Porównanie miar efektywności inwestycji na przykładzie wybranych giełd papierów wartościowych
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, vol. 23, nr 2, s. 30-46, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Efektywność inwestycji, Portfel inwestycyjny, Korelacja, Giełda papierów wartościowych
Efficiency of investment, Investment portfolio, Correlation, Stock market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G11, G15
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu za cel główny przyjęto zbadanie, czy wybór wskaźnika efektywności ma wpływ na ocenę poszczególnych inwestycji i tworzone na tej podstawie rankingi efektywności. Do badania wykorzystano wyliczone wartości 16 wskaźników efektywności wraz z ich szczegółowym opisem. Wszystkie wyliczenia przeprowadzono w programie R, a kod źródłowy zamieszczono na końcu artykułu. Badaniu poddano 9 wybranych indeksów giełdowych w okresie styczeń 1997 - grudzień 2015, dla tych indeksów wyliczono miesięczne logarytmiczne stopy zwrotu. Dla 14 z 16 analizowanych miar wykazano, że ich wybór do badania efektywności nie ma wpływu na ocenę poszczególnych inwestycji. Nie ma więc znaczenia, czy inwestor w ocenie efektywności posługuje się wskaźnikiem Sharpe'a, czy współczynnikiem Calmara, gdyż obie te miary w niemalże identyczny sposób rangują poszczególne inwestycje. Prawidłowości tej nie potwierdzono dla współczynnika określanego jako Upside Potential, co oznacza że posługiwanie się tym wskaźnikiem może prowadzić do odmiennych decyzji inwestycyjnych w kontekście celu, jakim jest maksymalizacja efektywności. Co więcej, na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że najwyższą efektywnością w okresie styczeń 1997 - grudzień 2015 odznaczała się inwestycja w indeksy OMXC 20, DAX 30 oraz OMXS 30. Natomiast indeksy AEX, WIG 20 oraz PSI 20 cechowały się najniższym poziomem efektywności.(abstrakt oryginalny)

In this paper the main objective is to examine whether the selection of the performance measure influences the evaluation of individual investments and the performance rankings generated on that basis. This study presents the values of 16 performance indicators along with their detailed descriptions. All calculations were made using the R program, and the source code can be found at the end of the article. Nine selected stock indices were analysed during the period January 1997- December 2015, and the monthly logarithmic rates of return for these indices were calculated. For 14 out of the 16 measures analysed it was shown that the choice of effectiveness measure had no influence on the evaluation of individual investments; therefore it is not important whether the investor uses the Sharpe ratio or the Calmar ratio as an indicator of efficiency since both measures are almost identical in rank for a particular investment. This has not been confirmed for the Upside Potential ratio, which means that using this indicator may lead to different investment decisions in which the objective is to maximize efficiency. Moreover, based on the analysis it was found that the OMXC 20, DAX 30, and OMXS 30 indexes had the highest efficiency during the period January 1997-December 2015, while the AEX, WIG 20, and PSI 20 indexes were characterized with having the lowest levels of efficiency.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auer B.R., 2015, Does the choice of performance measure influence the evaluation of commodity investments?, International Review of Financial Analysis, vol. 38, pp. 142-150.
 2. Bacon C.R., 2004, Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution, John Wiley & Sons Ltd., New Jersey.
 3. Borowski K., 2014, Miary efektywności zarządzania na rynkach finansowych, Difin, Warszawa.
 4. Brigida M., Yang C., 2014, How Consistent are the Judges of Portfolio Performance?, http://www.complete-markets.com, pp. 1-8.
 5. Burke G., 1994, A sharper Sharpe ratio, Futures, 56.
 6. Caporin M., Jannin G.M., Lisi F., Maillet B.B., 2014, A survey on the four families of performance measures, Journal of Economic Surveys, vol. 28(5), pp. 917-942.
 7. Eling M., 2008, Does the measure matter in the mutual fund industry?, Financial Analyst Journal, vol. 64(3), pp. 1-13.
 8. Goodwin T.H., 1998, The information ratio, Financial Analysts Journal, vol. 54(4), pp. 34-43.
 9. Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P., 2009, Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe, CeDeWu.PL, Warszawa.
 10. Martin P.G., McCann B.B., 1989, The Investor's Guide to Fidelity Funds, John Wiley & Sons, New Jersey.
 11. Mikulec A., 2013, Znormalizowany względem czasu τ wskaźnik Calmara i jego zastosowanie w analizie efektywności inwestycji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 323, pp. 212-222.
 12. Moy R.L., 2002, Portfolio performance: Illustrations from morningstar, Journal of Education for Business, vol. 77(4), pp. 226-229.
 13. Odo M., 2006, Pain Index and Pain Ratio, http://www.styleadvisor.com (15.09.2017).
 14. Perez K., Truszkowski J., 2011, Portfel inwestycyjny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 15. Pruchnicka-Grabias I., 2015, Zastosowanie miar maksymalnej straty na kapitale w badaniu efektywności funduszy hedgingowych, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, vol. 3(3), pp. 133-145.
 16. Pułaska-Turyna B., 2011, Statystyka dla ekonomistów (III), Difin, Warszawa.
 17. Sharpe W.F., 1966, Mutual fund performance, The Journal of Business, pp. 119-138.
 18. Sharpe W.F., 1994, The Sharpe ratio, The Journal of Portfolio Management, pp. 49-58.
 19. Sortino F., van der Meer R., 1991, Downside risk, The Journal of Portfolio Management, vol. 17(4), pp. 27-31.
 20. Treynor J., 1965, How to rate management of investment funds, Harvard Business Review, vol. 43, pp. 63-75.
 21. Van der Meer R., Sortino F., Plantinga A., 2001, The Impact of Downside Risk on Risk-Adjusted Performance of Mutual Funds in the Euronext Markets, Geneva Papers on Risk and Insurance, pp. 1-14.
 22. Wiśniewski J.W., 2014, Dylematy stosowania współczynnika korelacji Spearmana, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, vol. 181, pp. 174-184.
 23. Young T.W., 1991, Calmar ratio: A smoother tool, Future Magazine, vol. 20(1), p. 40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2018.2.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu