BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świetla Katarzyna (Cracow University of Economics, Poland)
Tytuł
The Educational Role of the Accountants Association in Poland (AAP) After the Deregulating of the Profession
Rola edukacyjna Stowarzyszenia Księgowych w Polsce po deregulacji zawodu księgowego
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, vol. 23, nr 2, s. 75-89, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Kształcenie, Edukacja, Certyfikacja, Kształcenie zawodowe, Szkolenie zawodowe
Accounting, Learning, Education, Certification, Vocational training, Work training
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M41, I25
streszcz., summ.
Abstrakt
Ze względu na wszechobecnie zauważaną potrzebę specjalizacji w zakresie wykonywanych zawodów wzrasta rola edukacji. Dotyczy to między innymi zawodów księgowych mających istotne znaczenie jako zawody zaufania społecznego. W związku z takimi oczekiwaniami wzrasta rola kształcenia wśród grup zawodowych pracowników rachunkowości wszystkich szczebli. Celem artykułu było przedstawienie wymogów edukacyjnych dotyczących specjalizacji zawodowej księgowych na tle Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych IFAC oraz w kontekście deregulacji zawodów księgowych w Polsce. Jako rozwiązanie zagadnienia problematyki prawidłowego kształcenia wskazano na rolę Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w oparciu o prowadzone przez nie kursy i szkolenia mające na celu nie tylko podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się zawodowo rachunkowością, ale także wspieranie zasad etyki. Prowadzone kursy poddano analizie w przekroju ich uczestników na tle lat 2013-2016. Metodą przyjętą do realizacji założonego celu była analiza dostępnej literatury, obowiązujących regulacji oraz materiałów źródłowych udostępnionych przez SKwP. W oparciu o prowadzone badania stwierdzono, że mimo braku obowiązku certyfikacji zawodowej dla prowadzenia rachunkowości środowisko księgowych zauważa potrzebę nieustannego kształcenia i podejmuje w tym celu liczne działania służące podnoszeniu jakości wykonywanych świadczeń.(abstrakt oryginalny)

Due to the commonly perceived need to specialize in one professional activity, the role of education is increasing. This includes accounting specializations which are important as professions of public trust. In connection with such expectations, the role of education among professional groups of accounting professionals at all levels is increasing. The article presents the educational requirements for the professional specialization on accounting against the IFAC International Education Standards and in the context of the deregulation of the accountancy professions in Poland. As a solution to the problems of appropriate education, the role of the Accountants Association in Poland (AAP) was pointed out, based on the courses provided by it, aimed at not only improving the qualifications of the individuals who are involved in accounting professionally, but also on the supporting ethics. The courses taught were analyzed in a cross-section of their participants in the years 2013-2016. The method adopted to achieve the intended purpose was the analysis of the available literature, the laws in force and the sources provided by the AAP. On the basis of the research, it was found that despite the absence of mandatory professional certification for accounting and bookkeeping, the professionals in this area do see the need for continuous education and take diverse action to raise the quality of the services they provide.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of 29 September 1994 on Accounting, consolidated text DzU [Journal of Laws] of 2013, No. 153, item. 330, as amended
 2. Act of 9 May 2014 on Facilitating Access to Certain Regulated Professions, DzU [Journal of Laws] item 768.
 3. Buczkowska A., Zbaraszewska A., 2011, Certyfikacja zawodu księgowego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 32.
 4. Consultation Paper, Meeting Future Expectations of Professional Competence A Consultation on the IAESB's Future Strategy and Priorities, www.ifac.org (11.12.2017).
 5. Drumlak U., 2013, Ocena oferty kształcenia ustawicznego dla profesjonalnych księgowych w Polsce, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin, Oeconomica, 303(72), pp. 19-30.
 6. Handbook of International Education Pronouncements, 2017, www.ifac.org (11.12.2017).
 7. Kwiecień M., Harmonizacja i standaryzacja programów nauczania z dyscyplin naukowych rachunkowości, www.fundacja.edu.pl/organizacja/_referaty/29pdf (07.02.2012).
 8. Memorandum on Lifelong Learning, Commission Staff Working Paper, October 2000, www.ue.com. (11.12.2017).
 9. Micherda B., 2009, Międzynarodowe Standardy Edukacyjne IFAC inspiracją nowych zamierzeń edukacyjnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (samorządu zawodowych księgowych), Rachunkowość, 11, p. 53.
 10. Micherda B., 2010, Wymagane kompetencje zawodowe biegłych rewidentów w Polsce w świetle Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych IFAC, Zeszyty Naukowe UEK, 816, Kraków.
 11. Międzynarodowe Standardy Edukacyjne 1-8 (zaktualizowane), https://www.skwp.pl/files/zg/mse/IES1-8_Final_PL_2016.pdf (10.12.2017).
 12. Ordinance of the Minister of Labor on the classification of professions and specialties for the needs of the labor market and its scope, DzU [Journal of Laws], 2014, item 1145.
 13. Prewysz-Kwinto P., Voss G., 2016, Kursy i szkolenia jako element kształcenia pozaformalnego według oceny pracodawców z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica, 327(83)2, pp. 233-240.
 14. Regulation No 58 of the Prime Minister of May 12, 2016 regarding the Interministerial Team for lifelong learning and the Integrated Qualifications System, M.P. 2016 item 447.
 15. Regulation of the Minister of Finance of 6 November 2014 On Compulsory insurance of civil liability of entrepreneurs engaged in activities in the field of bookkeeping services, DzU [Journal of Laws] item 1616.
 16. Resolution No. 757/202/2010 of the Presidium of the Main Board of the Association of Accountants in Poland of November 23, 2010 on the publication of the uniform text of Resolution No. 732/111/2009 of the Board of the Polish Association of Accountants from July 20, 2009 on the certification of the accounting profession.
 17. Świetla K., 2014, Outsourcing usług księgowych w świetle oczekiwań biur rachunkowych i ich klientów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 231, Kraków.
 18. Świetla K., Jonas K., 2015, Ryzyko w działalności gospodarczej w kontekście deregulacji zawodów księgowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 74, Szczecin, pp. 585-596.
 19. Tissot P., 2004, Terminology of vocational training policy. A multilingual glossary for an enlarged Europe, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, p. 103.
 20. Twelve years after: a call for a renewed Memorandum on Lifelong Learning, Brussels, 3 September 2012, www.lllplatform.eu (11.12.2017).
 21. Uczenie się przez całe życie, 13 July 2016, www.kwalifikacje.gov.pl.
 22. www.iaesb.org (7.12.2017).
 23. www.ifac.org. (20.11.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2018.2.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu