BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Góral Justyna (Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute (IAFE-NRI) in Warsaw, Poland), Rembisz Włodzimierz (Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute (IAFE-NRI) in Warsaw, Poland)
Tytuł
Remunerations and Labour Productivity in Agriculture Against a Background of Other Economy Sectors
Wynagrodzenia i wydajność pracy w rolnictwie na tle pozostałych sektorów gospodarki
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2018, R. 17, nr 1, s. 49-58, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Wydajność pracy, Wynagrodzenia
Agriculture, Labour efficiency, Remuneration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Optymalna alokacja zasobów, w tym osób pracujących, w różnych sektorach skutkuje zrównoważonym rozwojem całej gospodarki (teoria optymalnej alokacji zasobów Kantonowicza i Koopmansa). Według badań Tinbergena nadmiar rąk do pracy w jednym z nich rodzi problemy społeczne i gospodarcze. O takiej sytuacji mówimy w przypadku polskiego rolnictwa. Celem rozważań teoretycznych oraz badań empirycznych niniejszej publikacji jest analiza relacji między wynagrodzeniem pracy a jego wydajnością w różnych sektorach gospodarki ze szczególnym zwróceniem uwagi na sektor rolny. Autorzy nawiązują również do teorii Lewsa i Schultza, którzy badali problemy rolnictwa krajów rozwijających się, a także do modelu wzrostu gospodarczego Solowa z funkcją produkcji Cobba-Douglasa i postępem technicznym w sensie Harroda. W świetle przedstawionych w pracy danych empirycznych można stwierdzić, że w sekcji A Polskiej Klasyfikacji Działalności ta relacja jest poważnie zaburzona i zniekształcona. Wynagrodzenie jest przewartościowane w stosunku do wydajności pracy. Taka relacja nie świadczy pozytywnie o racjonalności gospodarowania w sensie równowag producentów rolnych. (abstrakt oryginalny)

The optimal allocation of resources in various sectors results in the sustainable development of the whole economy (the theory of optimum allocation of resources by Kantonowicz and Koopmans). According to Tinbergen's studies, the excessive labour force in one of them gives rise to all types of social and economic problems. The objective of theoretical considerations and empirical studies of this publication is to analyse the ratio of the remuneration for labour to its productivity in various economy sectors with particular attention paid to the agricultural sector. The authors also refer to the theory by Lewis and Schultz, who had analysed the problems of agriculture in developing countries, as well as to the Solow economic growth model with the Cobb-Douglas production function. In the light of the empirical data presented in the paper, we can conclude that in section A of Statistical Classification of Economic Activities this ratio is seriously disturbed and distorted. The remuneration is overvalued in relation to the labour productivity. Such a ratio is not a positive testimony to the reasonableness of management in the sense of agricultural producers' equilibria. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski, A., Kryszak, Ł. (2016). Współzależności międzygałęziowe w sektorze rolnym w świetle modelu input-output a poziom finansowego wsparcia rolnictwa w wybranych krajach. Problemy Rolnictwa Światowego, 16 (31), 2, 55-65.
 2. Gadomski, A. (2015). Najpierw wydajność, potem wynagrodzenia. Obserwator Finansowy from 17.08.2015.
 3. Gołaś, Z. (2010). Wydajność i dochodowość pracy w rolnictwie w świetle rachunków ekonomicznych dla rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 19-42.
 4. Gołaś, Z., Kozera, M. (2008). Strategie wydajności pracy w gospodarstwach rolnych. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1 (7), 73-87.
 5. GUS (2017). Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r. [Employment, wages and salaries in the national economy in 2016]. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 6. Kołodziejczak, W., Wysocki, F. (2013). Bezrobocie ukryte w polskim rolnictwie w 2010 roku - próba symulacji skali zjawiska. Roczniki Naukowe SERiA, 15 (2), 158-164.
 7. Kosmalski, R. (2010). Zróżnicowanie poziomu wydajności pracy i jego przyczyny w polskich województwach. Studia Regionalne i Lokalne Uniwersytetu Warszawskiego, 3, 99-113.
 8. Kusideł, E., Modranka, E. (2014). Prognozy liczby pracujących w przekroju sektorów i grup zawodów. Polityka społeczna. Prognozowanie Zatrudnienia, 1, 29-36.
 9. Kusz, D., Misiak, T. (2017). Wpływ technicznego uzbrojenia pracy i postępu technicznego na wydajność pracy w rolnictwie. Roczniki Naukowe SERiA, 19 (2), 145-150.
 10. Lewis, A. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. The Manchester School, 22 (2), 139-191.
 11. Mankiw, N.G., Romer, D., Weil, D. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 107, 2, 407-437.
 12. Olipra, J. (2016). Uwolnić potencjał polskiej wsi. Obserwator Finansowy from 12.09.2016.
 13. Pawlak, K. (2013). Typologia krajów Unii Europejskiej według potencjału konkurencyjnego sektora rolnego. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100, 1, 9-21.
 14. Puzio-Wacławik, B. (2006). Trójsektorowa struktura zatrudnienia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe PTE, 4, 97-111.
 15. Rembisz, W. (2013). Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie, Vizja Press & IT, Warszawa, 162-187.
 16. Rembisz, W. (2016). Relacja wynagrodzenia i wydajności czynnika pracy w rolnictwie na tle gospodarki narodowej i jej sektorów w Polsce w okresie 2005-2012. Wieś i Rolnictwo, 2 (171), 41-57.
 17. Rembisz, W., Floriańczyk, Z. (2014). Modele wzrostu gospodarczego w rolnictwie. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 18. Strzelecki, P. (2010). Projekcja liczby pracujących w rolnictwie indywidualnym w Polsce w latach 2008-2035. Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH, 6, 8-41.
 19. Tokarski, T. (2003). Wzrost gospodarczy a rynek pracy w neoklasycznych modelach wzrostu. Studia Ekonomiczne INE-PAN, 3 (38), 163-189.
 20. Tokarski, T. (2010). Przestrzenne zróżnicowanie łącznej produkcyjności czynników produkcji w Polsce. Gospodarka Narodowa, 3, 23-39.
 21. Włodarczyk, J. (2013). Nierówności dochodowe w Polsce według rozkładów Pareto i Boltzmanna-Gibbsa. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Problemy Gospodarki Rynkowej: Polska i Świat, 130, 76-87.
 22. Woś, A. (1967). O koncepcji produkcyjności czynników wytwórczych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, 1, 21-42.
 23. Woś, A. (1979). Związki rolnictwa z gospodarką narodową. PWRiL, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.1.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu