BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kargol-Wasiluk Aneta (Uniwersytet w Białymstoku), Wojewódko Ewa (Podlaski Urząd Wojewódzki)
Tytuł
Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy jakości rządzenia (na przykładzie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego)
Improving Quality of Public Governance through Performance Budget : the Case of Podlaskie Province Office
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 2(86), s. 155-177, tab., bibliogr. s. 175-177
Słowa kluczowe
Budżet zadaniowy, Jakość zarządzania, Urząd państwowy
Task budget, Quality of management, Government offices
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H6, H61, H11
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Podlaski Urząd Wojewódzki
Abstrakt
Artykuł został poświęcony analizie efektów funkcjonowania budżetu zadaniowego w Polsce na przykładzie urzędu wojewódzkiego. Skupiono się w nim na możliwości wykorzystania budżetu zadaniowego jako instrumentu poprawy jakości rządzenia ze względu na takie wymiary, jak: demokratyczne państwo prawne, przejrzystość, rozliczalność, efektywność i skuteczność, partycypacja oraz inkluzja społeczna. W artykule poruszono problem zalet i wad budżetu zadaniowego. Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosku o wykorzystywaniu budżetu zadaniowego w Polsce jako narzędzia prezentacyjnego, a tylko w umiarkowanym stopniu jako instrumentu zwiększającego efektywność i skuteczność wydatkowania środków publicznych. Natomiast osiągnięcie lepszych efektów jego stosowania będzie możliwe, jeśli zostanie on powiązany z kontrolą zarządczą. Pod względem poprawy jakości rządzenia obecnie budżet zadaniowy spełnia kryterium demokratycznego państwa prawnego i kryterium przejrzystości. Kolejne wymiary dobrego rządzenia będą mogły być osiągane, gdy budżetowanie zadaniowe zostanie wprowadzone jako obligatoryjne narzędzie we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych, co spowoduje większą dbałość o realizację celów określonych w jego ramach. (abstrakt oryginalny)

The paper analyses the effects of the implementation of performance budgeting in Poland, as exemplified by the province governor's office. The author focuses on the possibility of applying the performance budget as an instrument for improving public governance in terms of: democratic rule of law, transparency, accountability, efficiency and effectiveness, participation and social inclusion. The paper also discusses the advantages and disadvantages of performance budgeting. The obtained results lead to the conclusion that performance budgeting in Poland is used as a tool for presentation, and only to a small degree as an instrument for increasing the efficiency and effectiveness of public spending. Greater benefits from performance budgeting will be achieved, if its implementation is associated with management control. As far as improving public governance is concerned, performance budgeting in Poland meets the criteria of the democratic rule of law and transparency. Other dimensions of good governance can be reached through performance budgeting when it is introduced as an obligatory tool in every public entity, which will result in greater attentive-ness to the realisation of its objectives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza ryzyka w budżecie zadaniowym Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2016 rok, dokument wewnętrzny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 2. Cheema G.S., 2005, Building democratic institutions:governance reform in developing countries, Kumarian Press Inc., New York.
 3. Conceptualizing and Researching Governance in Public and Non-profit Organizations, 2013, F. Monteduro, A. Hinna, L. Gnan (eds.), Studies in Public and Non-Profit Governance, vol. 1, Emerald Group Publishing Limited United Kingdom - North America - Japan - India - Malaysia - China.
 4. Fukuyama F., 2013, What is governance, "Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions", vol. 26, no. 3.
 5. Fukuyama F., 2014, Good Government, Bad Government, "Political Development", vol. 10, no. 2.
 6. Grosse T. G., 2009, Dylematy dobrego rządzenia (good governance). Wnioski dla Polski, "Studia Polityczne", nr 23.
 7. Hardt Ł., de Jong M., 2011, Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy jakości rządzenia w Polsce, Ernst&Young, Warszawa.
 8. Hill C. J., Lynn L. E. Jr, 2004, Governance and Public Management, an Introduction, "Journal of Public Analysis and Management", vol. 23, no. 1.
 9. Innovations in public governance, 2011, P. Valkama, S.J. Bailey, A. V. Anttiroiko (eds.), IOS Press, Amsterdam.
 10. Jakość ządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i  poprawiać?, 2013, J. Wilkin (red.) Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 11. Jessop B., 2007, Promowanie "dobrego rządzenia" i  ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia, "Zarządzanie Publiczne", nr 2.
 12. Kargol-Wasiluk A., 2011, Public governance jako wyzwanie dla współczesnego państwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Polityka Ekonomiczna", nr 166.
 13. Orientations on Participatory Development and Good Governance, 1993, OECD, DAC, Paris.
 14. Performance Budgeting in OECD Countries, 2007, OECD.
 15. Peteres B.G., 2012, Is Governance for Evrybody? The Use and Abuse of Governance, [in:] Governance: Is It for Everyone?, A.M. Bissessar (ed.), Nova Science Publishers Inc., New York.
 16. Plan finansowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2016 rok, 2016, Podlaski Urząd Wojewódzki.
 17. Postuła M., 2015, Instrumenty zarządzania finansami publicznymi, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 18. Postuła M., Perczyński P., 2008, Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 19. Public governance, 2015, S. Mazur (ed.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 20. Rotberg R. I., 2004, Strengthening Governance: Ranking Countries Would Help, "The Washington Quarterly", vol. 28, no. 1.
 21. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2015 r, Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 825.
 22. Schick A., 2007, Performance Budgeting and Accrual Budgeting: Decision Rules or Analytic Tools?, "OECD Journal on Budgeting", vol. 7, no. 2.
 23. Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, t.j., M.P. 2015, poz. 821.
 24. Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019, M. P. 2016, poz. 454.
 25. Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018, M. P. 2015, poz. 389.
 26. Ustawa budżetowa na rok 2007. Uzasadnienie, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo- finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe/ archiwum (data wejścia: 20.02.2017).
 27. Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 15 stycznia 2015 roku, Dz. U. 2015, poz. 153.
 28. Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, Dz. U. 2016, poz. 278.
 29. Ustawa z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, tekst jednolity, Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.02.86.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu