BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacka Anna (The State University of Applied Sciences in Płock)
Tytuł
Counteracting Financial Exclusion as an Ethical Aspect of the Activities of Cooperative Banks Based on Own Research
Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako aspekt etyczny działalności banków spółdzielczych w świetle badań własnych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2018, R. 17, nr 1, s. 95-102, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Wykluczenie finansowe, Etyka biznesu, Banki spółdzielcze
Financial exclusion, Business ethics, Cooperative banks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest zaprezentowanie opinii klientów na temat etycznych aspektów działalności banków spółdzielczych w kontekście ograniczania wykluczenia finansowego. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytania: czy klientom odmawiano świadczenia usług bankowych, jakie były przyczyny tej odmowy, czy banki spółdzielcze oferują usługi bankowości elektronicznej w celu ograniczenia wykluczenia finansowego. Podstawą empiryczną problematyki poruszonej w artykule są studium literatury przedmiotu oraz wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 132 klientów wybranych banków spółdzielczych. W opracowaniu przyjęto założenie, że klienci wykluczeni finansowo to osoby, które mają ograniczony dostęp do produktów i usług oferowanych przez banki spółdzielcze. W celu opracowania wyników badania wykorzystano następujące metody: wskaźniki struktury i test zgodności χ2. Na podstawie wyników przeprowadzonego badania sformułowano ogólne konkluzje. Niewielki odsetek klientów badanych banków spółdzielczych napotykał trudności w dostępie do usług bankowych. Wykluczani finansowo klienci to najczęściej mężczyźni stanu wolnego, zamieszkujący tereny wiejskie, prowadzący gospodarstwo rolne lub będący pracownikami fizycznymi. Usługi bankowości elektronicznej nie cieszą się zbyt dużą popularnością wśród klientów banków spółdzielczych, trudno więc wskazać wpływ obrotu bezgotówkowego na poziom wykluczenia finansowego klientów tych instytucji. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this thesis is to present the opinions of clients on the ethical aspects of the activities of cooperative banks in the context of limiting financial exclusion. The author attempts to answer the questions: were clients refused with banking services, what were the reasons for this refusal, do cooperative banks offer electronic banking services to limit financial exclusion. The empirical basis of the issues discussed herein is the study of the subject literature and the results of a survey conducted among 132 clients of selected cooperative banks. The thesis assumes that financially excluded clients are those who have limited access to the products and services offered by cooperative banks. The following methods were used to develop the test results: structural and χ2 test. Based on the results of the survey, general conclusions were drawn. A small percentage of clients of the selected cooperative banks encountered difficulties in accessing banking services. Financially excluded clients are usually single men, living in the countryside, farm workers or physical workers. Electronic banking services are not very popular among clients of cooperative banks. It is difficult to identify the effect of non-cash trading on the level of financial exclusion of these institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderloni, L. (2006). Access to Bank Accounts and Payment Services. [In:] L. Anderloni, E., Carluccio, M. Braga (Eds.), New Frontiers in Banking Services: Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets. Springer, Berlin.
 2. Borcuch, A. (2012). Instytucja wykluczenia finansowego w wymiarze płatności bezgotówkowych. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 1, 357-365.
 3. European Commission, EC (2008). Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion. Report. Retrieved from http://www.bris.ac.uk/media-library/ sites/geography/migrated/documents/pfrc0807.pdf [accessed: 09.08.2017].
 4. Hill, N., Alexander, J. (2003). Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, IBnGR (2014). Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego. Raport. Gdańsk.
 6. Iwanicz-Drozdowska, M. (2008). Wykluczenie finansowe - poważny problem społeczny. MBA, 1, 1-9.
 7. Kempson, E. Whyley, C. (1999). Kept Out or Opted Out? Understanding and Combating Financial Exclusion. Policy Press Bristol, Bristol.
 8. Kuchciak, I. (2012). Innowacyjne koncepcje ubankowienia społeczeństwa. Acta Universitatis Lodziensis, 266, 125- -144.
 9. Leyshon, A., Thrift, N. (1993). Geographies of financial exclusion: financial abandonment in Britain and the United States. Transactions of the Institute of British Geographers. New Series, 20, 312-341.
 10. Majka, J. (2016). Wspólnie z SGB budujemy kapitał społeczny. Nowoczesny Bank Spółdzielczy, 1, 53-55.
 11. Masiukiewicz, P. (2007). Zaufanie publiczne jako wartość w banku. Bank i Rolnictwo, 2, 3-5.
 12. Olszewski, K., Morye, I. (2013). Najważniejsi są ludzie, nie systemy. Bank Wspólnych Sił, 5, 4-6.
 13. Strzelecki, A. (2008). Aspekty etyczne działalności banków spółdzielczych. [In:] M. Stefański (Eds.), Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Włocławek, 109-133.
 14. Związek Banków Polskich, ZBP (2013). Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej). Warszawa.
 15. Związek Banków Polskich, ZBP (2018). Standardy kwalifikacyjne. Retrieved from https://zbp.pl/dla-bankow/zespoly- rady-i-komitety/standardy-kwalifikacyjne/dzialalnosc [accessed: 29.01.2018].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.1.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu