BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bujanowicz-Haraś Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Emisja gazów cieplarnianych (GHG) z perspektywy polskiego sektora rolnego
Emission of Greenhouse Gas (GHG) from the Perspective of Polish Rural Sector
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 16-21, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zmiany klimatyczne, Emisja gazów, Rolnictwo
Climate change, Gas emissions, Agriculture
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q15, Q54
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zilustrowanie skali, przedstawienie tendencji zmian w obszarze emisji GHG pochodzących z rodzimego sektora rolnego w latach 1990-2015 oraz przybliżenie źródeł wskazanych emisji. Zmiany klimatu, w tym również globalne ocieplenie, a przede wszystkim kojarzone z nimi konsekwencje natury ekonomicznej i społecznej, z którymi przychodzi się mierzyć globalnej społeczności obecnie oraz spodziewane w przyszłości, stały się zarzewiem dyskursu publicznego i bodźcem do podejmowania działań o charakterze mitygacyjnym, jak i adaptacyjnym. W znacznej mierze dotyczą rolnictwa, sektora, który nie tylko przyczynia się do emisji podstawowych GHG pochodzenia antropogenicznego, ale co także istotne, dysponuje znacznym potencjałem jej ograniczania.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to illustrate the scale to present the trend of changes in the area of GHG emissions originating from the domestic agricultural sector in the years 1990-2015 and to approximate the sources of the indicated emissions. Climate changes including global warming and primarily associated with them economic and social consequences with the global community faces today and which are expected in the future become the source of public discourse and a stimulus for mitigation and adaptive activities. To a large extent they concern agriculture. The sector which not only contributes to the emission of basic GHG of anthropogenic origin but which is also important, has a significant potential to reduce it.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz Mieczysław. 2012. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w kontekście zmian klimatu na świecie (Common Agricultural Policy of the European Union in the context of climate change in the world). Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 8 (57): 9-25.
 2. Bańkowska Katarzyna. 2016. Światowe porozumienie klimatyczne a rozwój obszarów wiejskich (The global climate agreement and the development of rural areas). Wieś i Rolnictwo 1(170): 87-103, doi: 10.7366/wir012016/05.
 3. Burchard-Dziubińska Małgorzata. 2016. Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu. [W] EkoMiasto#Środowisko, Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta (Adaptation of urbanized areas to climate change. [In] EkoMiasto#Environment, Sustainable, intelligent and participative development of the city), ed. Agnieszka Rzeńca, 143-163. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 4. Dobrzańska Bożena, Grzegorz Dobrzański, Dariusz Kiełczewski. 2009. Ochrona środowiska przyrodniczego (Protection of the natural environment). Warszawa: PWN.
 5. Duxbury John M. 1994. The significance of agricultural sources of greenhouse gases. Fertilizer Research 38: 151-163.
 6. Gnaś Herbert. 2010. Zmiany klimatyczne - wielopłaszczyznowa adaptacja Unii Europejskiej do wyzwania globalnego (Climate change - a multi-faceted adaptation of the European Union to the global challenge). Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych OL PAN 5: 36-54.
 7. Gundersen Per, Riis Christiansen Jasper, Giorgio Alberti, Nicolas Brüggemann, Simona Castaldi, Rainer Gasche, Barbara Kitzler, Leif Klemedtsson, Raquel Lobo-do-Vale, Filip Moldan, Tobias Rütting, Patrick Schleppi, Per Weslien Sophie, Zechmeister-Boltenstern. 2012. The response of methane and nitrous oxide fluxes to forest change in Europe. Biogeosciences 9: 3999-4012, doi: 10.5194/bg-9-3999-2012.
 8. Kaniewska Małgorzata. 2015. Etyczna analiza dokumentów dotyczących ochrony klimatu (Ethical analysis of documents related to climate protection). Journal of Modern Science 3 (26): 127-147.
 9. Kundzewicz Zbigniew Władysław. 2011. Zmiany klimatu, ich przyczyny i skutki - obserwacje i projekcje (Climate change, its causes and effects - observations and projections). Landform Analysis 15: 39-49.
 10. Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change. United Nations 1998 (Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change. United Nations 1998), https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf.
 11. Pietraś Marek. 2010. Globalny problem zmian klimatu. Analiza Politologiczna (The global problem of climate change. Political Analysis). Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych - OL PAN 5: 5-35.
 12. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (United Nations Framework Convention on Climate Change done in New York on 9 May 1992). Dz.U. 1996 nr 53, poz. 238, art. 2.
 13. Roszkowski Andrzej. 2011. Technologie produkcji zwierzęcej a emisje gazów cieplarnianych (Animal production technologies and greenhouse gas emissions). Problemy Inżynierii Rolniczej 2: 83-97.
 14. Trzpil Magdalena. 2008. Zmiany klimatyczne we współczesnym świecie jako element bezpieczeństwa narodowego (Climate change in the modern world as an element of national security). Bezpieczeństwo Narodowe 7-8: 281-300.
 15. Zegar Józef Stanisław. 2012. Współczesne wyzwania rolnictwa (Contemporary agriculture challenges), 1-380. Warszawa: PWN.
 16. https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/greenhouse-gas-data/ghg-data-unfccc.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1482
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu