BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Matuszczak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wydatki budżetowe na rolnictwo, rynki rolne, rozwój wsi i KRUS w warunkach zmieniającej się opcji w polityce gospodarczej Polski
Budgetary Expenditures on Agriculture, Agricultural Markets, Rural Development and ASIF in the Conditions of Changing Options in Poland's Economic Policy
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 28-33, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Wydatki budżetowe, Rolnictwo, Rynek rolny, Polityka gospodarcza, Rozwój obszarów wiejskich
Budget expenditures, Agriculture, Agricultural markets, Economic policy, Rural development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E62, H50, H60
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
Agricultural Social Insurance Fund
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie wydatków na KRUS względem zmian, które zaszły w budżecie rolnym Polski po 2016 roku pod wpływem nowej opcji w krajowej polityce gospodarczej, a także pozycji KRUS w długim okresie. Omówiono teoretyczne przesłanki i skutki zmiany opcji w polityce gospodarczej, następnie przeanalizowano poziom oraz udział wydatków na sektor rolny w budżecie ogółem oraz PKB. Skoncentrować się na kwestiach społecznych związanych z sektorem rolnym przez pryzmat wydatków na KRUS. Stwierdzono, że udział wydatków budżetowych na ten cel w ogóle wydatków budżetowych państwa w długim okresie sukcesywnie spadał. Poziom wydatków budżetowych na KRUS zbliżony nominalnie do 18 mld zł rocznie stabilizuje się, natomiast pozostaje potrzeba utrzymania dotychczasowych świadczeń, zarówno co do poziomu, jak i skali.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to indicate expenditure on ASI F in relation to changes that took place in the agricultural budget of Poland after 2016, under the influence of the new option in the national economic policy, as well as the long term position of ASI F. As a first step, the theoretical reasons and impact of the change in economic policy options were discussed, followed by an analysis of the level and share of agricultural sector expenditure in the total budget and in GDP , in order to focus in turn more closely on social issues related to the agricultural sector through the prism of ASI F spending. It was pointed out that the share of budget expenditure on ASI F in the total budget expenditure of the state in the long run is gradually decreasing. Nevertheless, it is observed that the level of budget expenditure on ASI F is stabilizing at a level close to PLN 18 billion per year in nominal terms, while the need to maintain the existing services, both in terms of level and scale, remains undisputed(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Basu Susanto, Alan Taylor. 1999. Business cycles in international historical perspective. Journal of Economic Perspectives 2 (13): 45-68.
 2. Cramer Gail, Clearance Jensen. 1992. Agricultural economics and agribusiness. Chapter 9. New York: J. Wiley and Sons, Inc.
 3. Czyżewski Andrzej. 1997-2016. Opinie o projektach ustaw budżetowych na lata 1997-2016 w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, Dział 0.10, część 32, 33, 35 oraz pozostałe części dotyczące rolnictwa (Opinions on drafts of budget laws for the years 1997-2016 in the part concerning agriculture, rural development and agricultural markets, Division 0.10, parts 32, 33, 35 and other parts concerning agriculture). Warszawa: Kancelaria Senatu, Biuro Informacji i Dokumentacji.
 4. Czyżewski Andrzej. 2001. Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa. [W] Jaka polityka gospodarcza. Kluczowe problemy gospodarki (Role of macroeconomic policy in shaping conditions for sustainable agricultural development. [In] Which economic policies. Key economic problems), ed. Urszula Płowiec, 99-102. Warszawa: PWE.
 5. Czyżewski Andrzej, Agnieszka Poczta, Łukasz Wawrzyniak. 2006. Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej (The interests of European agriculture in the light of the global economic policy context). Ekonomista 3: 347-369.
 6. Czyżewski Andrzej, Piotr Kułyk. 2012. Związki rolnictwa z otoczeniem makroekonomicznym w Polsce i Rosji. Próba porównania (Relations of agriculture with the macroeconomic environment in Poland and Russia. Attempt at comparison). Ekonomista 3: 345-368.
 7. Czyżewski Andrzej, Anna Matuszczak. 2013. Dochody i wydatki w budżetach rolnych Polski w mijającej perspektywie finansowej 2007-2013 (Revenue and expenditure in agricultural budgets of Poland in the forthcoming financial perspective 2007-2013). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (28): 33-44.
 8. Czyżewski Andrzej, Anna Matuszczak. 2014. Budżet rolny Polski przed wstąpieniem do UE i po akcesji. Poziom, dynamika, tendencje. [W] Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi (Poland's agricultural budget before and after accession. Level, dynamics, trends. [In] Polish rural areas 2014: report on the condition of rural areas), ed. Iwona Nurzyńska, Poczta Walenty, 225-256. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 9. Czyżewski Andrzej, Anna Matuszczak. 2015. KRUS w budżecie rolnym Polski w długim okresie (ASIF in Poland's agricultural budget in the long term). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 403: 30-41.
 10. Gajda-Kantorowska Małgorzata, Katarzyna Tarnawska. 2009. Kontrowersje wokół roli "Paktu Stabilizacji i Wzrostu" jako instrumentu koordynacji polityki gospodarczej w ramach Unii Gospodarczo-Walutowej (The controversy over the role of the Stability and Growth Pact as an instrument of economic policy coordination within the Economic and Monetary Union) Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2: 9-28.
 11. MF (Ministerstwo Finansów). 2010-2018. Projekty ustaw budżetowych na lata 2010-2018 oraz uzasadnienia do ustaw budżetowych na lata 2010-2018. Tom 1 (Draft budget laws 2010-2018 and explanatory notes to budget laws 2010-2018. Vol. 1). Warszawa: Ministerstwo Finansów. http://www.mf.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1486
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu