BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dacko Mariusz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Dacko Aneta (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Mazur Gabriela (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Gospodarka odpadami a zrównoważony rozwój lokalny
Waste Management Versus Sustainable Local Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 34-40, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka odpadami, Odpady, Rozwój zrównoważony, Dobre praktyki
Waste management, Wastes, Sustainable development, Good practice
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q53, Q56
streszcz., summ.
Abstrakt
Analizie poddano lokalny system gospodarki odpadami w gminie Biecz położonej w województwie małopolskim. Dane o charakterze wtórnym uzupełniono wybranymi wynikami badań własnych zrealizowanych w 2016 roku na próbie 312 mieszkańców gminy. Dane pozyskano przy użyciu autorskiego formularza ankiety osadzonej na dysku Google. Dotyczyła ona postaw mieszkańców względem problemu pozbywania się odpadów i ich opinii nt. funkcjonowania tej ważnej sfery lokalnej gospodarki. Celem badań była z jednej strony, krytyczna ocena przyjętych przez władze samorządowe rozwiązań w zakresie odpadów, z drugiej zaś, próba wskazania działań jakie gmina mogłaby podjąć, doskonaląc swój system gospodarki odpadami. Do działań takich zaliczono m.in. edukację mieszkańców, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, eliminację renty konsumenta przez różnicowanie stawek opłat za odbiór odpadów, a także kontrole - nie tylko deklaracji składanych przez mieszkańców, ale przede wszystkim prawidłowości procesu pozbywania się odpadów.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to present the ways for activities that municipalities could take to improve their waste management systems. The issue of waste management and shaping social attitudes in terms of their disposal is the domain of local governments. It closely fits the essence of sustainable local development. It is important for every community not only in the context of environmental protection, but also for socio-economic reasons. There is a wide variety of solutions for the disposal of waste. According to the authors, sustainable development of this sphere of human life and activity can be more effectively implemented when the attitudes and opinions of residents are known. It can then be done by searching for and implementing patterns adapted to local conditions. On the example of the Biecz commune located in the Małopolskie province, the functioning of the local waste management system was presented in the light of the existing secondary data and the results of own surveys. Real problems were discussed and ways to overcome them were proposed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bołtromiuk Artur. 2008. Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008 r. (Poles in an ecological mirror. Report on research on ecological awareness of Poles in 2008). Warszawa: Instytut na Rzecz Ekorozwoju.
 2. Dacko Mariusz. 2011. Model rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000. [W] Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000 w świetle badań empirycznych (Model of development of rural areas covered by the Natura 2000 network. [In] Conditions for the sustainable development of communes included in the Natura 2000 network in the light of empirical research), ed. A. Bołtromiuk, 325-360. Warszawa: Wydawnictwo IRWiR PAN.
 3. Hardin Garrett. 1968. The Tragedy of the commons. Sciences 162 (3859): 1243-1248.
 4. Kowal Jolanta. 1998. Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku (Statistical methods in market surveys). Warszawa: PWN.
 5. Kronenberg Jakub, Tomasz Bergier. 2010. Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce (Challenges of sustainable development in Poland). Kraków: Wyd. Fundacja Sendzimira.
 6. Prus Piotr, Agata Marszewska. 2009. Perspektywy zrównoważonego rozwoju gminy Bytoń w opinii mieszkańców (Prospects for sustainable development of Byton commune in its inhabitants' opinion). Roczniki SERIA XI (4): 267-271.
 7. Sandner Jan. 2008, Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości (Sustainable development as a chance for humanity). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 8. Sztumski Wiesław. 2006. Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia (The idea of sustainable development and possibility of its realization). Problemy Ekorozwoju 1 (2): 73-76.
 9. Toffler Alvin. 2006. Trzecia fala (Third wave). Poznań: Wydawnictwo Kurpisz S.A.
 10. Toffler Alvin. 2007. Szok przyszłości (The shock of the future). Poznań: Wydawnictwo Kurpisz S.A.
 11. Zabłocki Grzegorz. 2002. Rozwój zrównoważony - idee, efekty, kontrowersje (Sustainable development - ideas, effects, controversies). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 12. http://www.biecz.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=260&strona=1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1488
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu