BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domagalska-Grędys Marta (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Wymiar rozwojowy współpracy gospodarstw z rasami zachowawczymi zwierząt
Development Dimension of Cooperation Between Farms Keeping Conservation Breeds of Animals
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 41-46, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca, Gospodarstwa rolne, Zwierzęta gospodarcze, Wyniki badań, Hodowla zwierząt
Cooperation, Arable farm, Livestock, Research results, Animal husbandry
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q57, Q12, D71
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena celów współpracy gospodarstw ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru rozwojowego. Zastosowano analizę PCA. Analizy dokonano ze względu na utrzymywane gatunki (bydło, owce, świnie), cechy demograficzne oraz wielkość gospodarstw. Zbadano 145 gospodarstw w południowo-wschodniej Polsce. Narzędziem badawczych był kwestionariusz wywiadu bezpośredniego. Do analizy danych wykorzystano metodę głównych składowych (PCA), która wskazała cele współdziałania najbardziej skorelowane z wymiarem "rozwój" (wspólne pozyskiwanie środków na inwestycje, realizację wspólnych projektów, działanie na rzecz środowiska, barter usług). Hodowcy różnili się sposobem myślenia o współpracy rozwojowej. Podejmowanie współpracy rozwojowej powiązane było z wykształceniem i wiekiem rolników oraz wielkością gospodarstwa. Bez większego znaczenia okazał się m.in. staż pracy w rolnictwie.(abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to use the PCA analysis to assess the objectives of cooperation of farms with particular regard to the development dimension. The analysis was performed due to the species kept (cattle, sheep, pigs), demographic and the size of the farms. 145 farms in south-eastern Poland were examined. The research tool was a direct interview questionnaire. The main component analysis (PCA) was used to analyze the data, which indicated the cooperation objectives most correlated with the dimension "Development", joint acquisition of funds for investments, implementation of joint projects, actions for the benefit of the environment, barter of services. Breeders differed in the way of thinking about development cooperation. Undertaking development cooperation was also connected with education, farmers' age and the size of the farm.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Banaszak Ilona. 2009. Determinanty sukcesu współpracy na rynkach rolniczych na przykładzie grup producentów rolnych w Polsce (Determinants of successful co-operation on agricultural markets presented on the example of agricultural producer groups in Poland). Wieś i Rolnictwo 1: 100-121.
  2. Borecka Anna, Sowula-Skrzyńska Elżbieta, Szumiec Anna, Skrzyński Grzegorz. 2017. Udział w programie ochrony zasobów genetycznych bydła czynnikiem oprawy efektywności funkcjonowania gospodarstw produkujących mleko (Participation in the program of protection of genetic cattle resources as a factor improving the efficiency of the dairy farms). Roczniki Naukowe SERiA XV (4): 70-75.
  3. Domagalska-Grędys Marta. 2010. Aspekt społeczny i organizacyjny współdziałania w retoryce ekonomicznego uzasadnienia współpracy rolników (Aspect of sociology and organizational cooperation in rhetoric of economic justification farmers collaboration). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G. Ekonomika Rolnictwa 97 (2): 133-143.
  4. Krawczyk Józefa, Krupiński Jędrzej. 2015. Perspektywy ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich w warunkach biogospodarki (Prospects for conservation of farm animal biodiversity under conditions of bioeconomy). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 145-150.
  5. Krzyżanowska Krystyna. 2013. Organizowanie się rolników w grupy producentów rolnych. [W] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Nauki ekonomiczno- -rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki (Farmers Organizing into Agriculture Producer Group [In] 60 years of the Faculty of Economic Sciences of the Warsaw University of Life Sciences, Economics and agricultural sciences in the context of the changing needs of the economy). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
  6. Lemanowicz Marzenia. 2005. Organizacje i grupy producenckie szansą na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa (Organizations and producer groups as an opportunity to improve the competitiveness of Polish agriculture). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
  7. Wyrwicka Magdalena K. (ed.). 2011. Sieci gospodarcze Wielkopolski - scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę. Raport końcowy FORESIGHT (Wielkopolska economic networks - knowledge transformation scenarios supporting an innovative economy. Final report FORESIGHT). Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
  8. http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2015/WPRE/16_03_2017/D20150415.pdf,. access: 7.10.2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1490
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu