BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowski Krzysztof (University of Zielona Gora, Poland), Mrówczyńska Maria (University of Zielona Gora, Poland), Bazan-Krzywoszańska Anna (University of Zielona Gora, Poland), Skiba Marta (University of Zielona Gora, Poland)
Tytuł
Methods for Determining Potential Sites for the Location of Logistics Centres on the Basis Of Multicriteria Analysis
Metodyka wyznaczania miejsca lokalizacji centrów logistycznych z wykorzystaniem analizy wielokryterialnej
Methoden zur Lokalisierung von Logistikzentren mit Inanspruchnahme der Multikriterien-Analyse
Źródło
LogForum, 2018, vol. 14, nr 3, s. 279-292, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Centra logistyczne, Planowanie przestrzenne, Polityka regionalna, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Analiza wielokryterialna
Logistic centres, Spatial planning, Regional policy, Multi-dimensional comparative analysis, Multicriteria analysis
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Artykuł przedstawia tezę, że wybór optymalnego obszaru dla lokalizacji centrum logistycznego wymaga doboru wielu kryteriów, które warunkują powodzenie inwestycji. Oprócz punktów przestrzennych, gdzie krzyżują się różne rodzaje transportu: drogowy, kolejowy, morski i lotniczy oraz bardziej złożonych wyróżników, jak dostępność rynków zbytu, stref ekonomicznych, na potencjał miejsca mają wpływ czynniki społeczne w postaci: wykwalifikowanych pracowników, umiejętność współpracy z jednostkami administracji państwowej i samorządowej, objęcie programami wspierającymi rozwój oraz ekonomiczne, jak cena gruntu, wysokość podatków, niskie koszty pracy, niskie koszty ekologiczne i środowiskowe.
Metody i rezultaty: W artykule przedstawiono podstawowe założenia poszukiwania optymalnej lokalizacji centrum logistycznego w województwie lubuskim. Wykorzystując przy podejmowaniu ww. decyzji metodę wielokryterialnej analizy porównawczej można w prosty i czytelny sposób ustalić hierarchię najbardziej korzystnych miejsc lokalizacji centrów logistycznych. W metodzie tej istotną zaletą jest to, że ostateczny zbiór kryteriów nie jest ściśle zdefiniowany i może zostać uzupełniony o kryteria, które są istotne z punktu widzenia konkretnego inwestora. Takie podejście pozwala na wykorzystanie zaproponowanej metody bez względu na uwarunkowania prawne oraz położenie geograficzne.
Wnioski: Problem wyboru lokalizacji, a także łączenia centrów logistycznych w sieć, powinien wynikać z najważniejszych zadań planowanych kierunków rozwoju w zakresie polityki przestrzennej. W wielu krajach europejskich planowanie regionalne wspiera rozwój zrównoważonej logistyki, które obsługuje rynek. Krajowe systemy logistyczne mogą tworzyć jednolity organizm zintegrowanych gospodarek, mogą one wywierać znaczący wpływ na rynek pracy, wielkość i rodzaj nowych inwestycji gospodarczych oraz na środowisko naturalne. Rozwój gospodarczy regionu może zależeć od centrum logistycznego, które w zamierzeniach usprawnia transport towarowy, obniża koszty jego funkcjonowania i skraca czas dostaw. Zastosowana metoda optymalizacji pozwala w jasny sposób na określenie lokalizacji centrum logistycznego wraz z jednoczesną możliwością jej zastosowania w różnych krajach Europy i świata. (abstrakt oryginalny)

Introduction: The article presents the thesis that the selection of the optimal site for the location of a logistics centre requires the selection of a number of criteria that determine the success of the investment. In addition to the points of space where different types of transport, more complex traits should also be considered. These include the availability of markets, economic zones and the potential of the area in terms of by social and economic factors.
Methods and Results: The paper adopted the method of multi-criteria comparative analysis, which can be used in a simple and clear way to establish a hierarchy of the most favourable locations of logistics centres. In this method, the final set of criteria is not strictly defined and can be supplemented by criteria that are relevant to a particular investor and the investment. When deciding on financial investments, it is advisable to consider a number of criteria, (including all kinds of indicators simple and discounted stimulators and development), which were chosen on the basis of knowledge and literature, and tested on the example of the Lubuskie Province. This approach allows the use of the proposed method regardless of legal conditions and geographical location.
Conclusions: The problem of the choice of location, as well as connecting logistics centres within them, should be one of the most important tasks of planned developments in the field of spatial policy. The economic development of the region may depend on a logistics centre, which plans streamlined freight transport, reduces the cost of its operation and shortens delivery times. The applied optimization method allows to clearly determine the location of the logistics center together with the possibility of its use in various European and world countries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aouam T., Chang S.I., Lee E.S., 2003. Fuzzy MADM: An outranking method. European Journal of Operational Research 145, 317-328. http://dx.doi.org/10.1016/S0377-2217(02)00537-4
 2. Całczyński A., 1992. Methods of optimization in transport services market, Polish Economic Publishers PWE, Warsaw.
 3. Francik S., Pedrycz N., Knapczyk A., Wójcik A., Francik R., Łapczyńska-Kordon B., 2017. Bibliometric analysis of multiple criteria decision making in agriculture, Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn 20 (1), 17-30.
 4. Górecka A.K., Maksymiuk M., 2017. Determining Factors of Logistics Centres Development in Poland, Logistics and Transport 33 (1), 61-68.
 5. Hadas L., Cyplik P., Adamczak M., 2015. Dimensions for developing supply chain integration scenarios. Conference: 15th International Scientific Conference, Osijek, Croatia, Nov 15, 2015, Business logistics in modern management, 225-239. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-77703-0_107
 6. Hadas L., Stachowiak A.. Cyplik P., 2011. Decision making model in integrated assessment of business-environment system- a case study. Information technologies in environmental engineering: new trends and challenges Book Series: Environmental Science and Engineering: Environmental Engineering , 419-429. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-19536-5_33
 7. Hajduk S., 2017. Bibliometric Analysis of Publications on City Logistics in International Scientific Literature. Procedia Engineering182, 282-290.
 8. Investment attractiveness of regions [Atrakcyjność inwestycyjna regionów], Report commissioned by the Polish Agency for Information and Foreign Investment SA, 2015, edited by Godlewska-Majkowska H., Enterprises Institute School of Economics in Warsaw, Warsaw, https://www.paih.gov.pl/publikacje/wojewodztwa.
 9. Jedliński M., 2000. Time to start the Logistics Game, The Contemporary Economy and Service Sector: In Search of Competitiveness, Scientific Publisher of the University of Szczecin, 205-219.
 10. Jezierski W., Kłopotowski M., Gromadzka A., 2016. Wielokryterialna analiza porównawcza - narzędzie do oceny jakości użytkowej mieszkań. Część I. Podstawa prowadzonych badań [Multi-criterion comparative analysis - tool for the functional quality assessment of flats. Part I. The base of conducted examinations], TEKA (1) Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, 49-59.
 11. Journal of Laws of 2015, item 1774 - as amended [The real property management, act of 21 August 1997], http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971150741.
 12. Journal of Laws of 2015, item 199 - as amended [The spatial planning and land development, act of 27 March 2003], http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800717.
 13. Kabashkin I., Aittonen L., Kapetanovic E., Kondratowicz L., Burchacz M., Czermanski E. Kowalczyk U., Łuczak B. and Szwankowska B., 2005, Case Study on Spatial Planning and Logistics Centres, Centre for Maritime Studies, University of Turku, Finland, https://www.researchgate.net/publication/259897766_Case_Study_on_Spatial_Planning_and_Logistics_Centres.
 14. Kazak J.K., van Hoof J., Verboor J., Oude Weernink C.E., Govers G.M.J., van Zaalen Y., 2018. Real-time location systems for asset management in nursing homes: An explorative study of ethical aspects. Information (Switzerland) 9(4), Article number 80.
 15. Kaźmierski J., 2012. Władze publiczne w zarządzaniu procesami rozwoju centrów logistycznych [Public authorities in managing the processes of development of logistics centers], Współczesne Zarządzanie 1, 113-120.
 16. Krzyzaniak S., Hajdul M., Fechner I., 2012. The Concept of a logistics centre model as a nodal point of a transport and logistics network. Archives of Transport vol. 24 (2), 165-186.
 17. Mardani A., Jusoh A., Zavadskas E., 2015, Fuzzy multiple criteria decision-making techniques and applications - Two decades review from 1994 to 2014. Expert Systems with Applications 42, 4126-4148, http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2015.01.003.
 18. Merkisz J., Jacyna M., Merkisz-Guranowska A., Pielecha J. 2014. Exhaust emissions from modes of transport under actual traffic conditions. WIT Transactions on Ecology and the Environment 190, 2, 1139-1150.
 19. Merkisz-Guranowska A., 2013. Multicriteria optimization model for end-of-life vehicles' recycling network. International Journal of Sustainable Development and Planning 8(1), 88-99. paper DOI 10.2495/SDP-V8-N1-88-99
 20. Nielsen B.B., Asmussen Ch.G., Weatherall C.D., 2017, The location choice of foreign direct investments: Empirical evidence and methodological challenges. Journal of World Business 52, 62-82, http://dx.doi.org/10.1016/j.jwb.2016.10.006
 21. Resolution No XXII/191/12 of Sejmik of Lubuskie Voivodeship of 21 March 2012 on approving the amendments to the local spatial development plan for the Lubuskie Voivodeship PZPWL 2012.
 22. Stanczyk A., Foerstl K., Busse Ch. and Blome C., 2015, Global Sourcing Decision Making Processes: Politics, Intuition, and Procedural Rationality, Journal of Business Logistics 36(2), 160-181, http://dx.doi.org/10.1111/jbl.12090.
 23. Straka M., Lenort R., Khouri S., Feliks J., 2018. Design of large-scale logistics systems using computer simulation hierarchic structure. International Journal of Simulation Modelling 17(1), 105-118.
 24. Wichmann B., Carter C. and Kaufmann L., 2015, How to Become Central in an Informal Social Network: An Investigation of the Antecedents to Network Centrality in an Environmental SCM Initiative, Journal of Business Logistics, 36(1), 102-119. http://dx.doi.org/10.1111/jbl.12079
 25. Wiśniewski Sz., 2015. Significance of Trans-European Transport Networks for Logistics Centre Localization as Exemplified by the Łódź Region, European Spatial Research and Policy 22 (1), 23-44, http://dx.doi.org/10.1515/esrp-2015-0015.
 26. Witkowski J., Kiba-Janiak M., 2014. The Role of Local Governments in the Development of City Logistics, 8th International Conference on City Logistics, Procedia - Social and Behavioral Sciences.
 27. Witkowski K., Stajniak M., Chojnacka M., 2016. Zarządzanie infrastrukturą transportu drogowego w aspekcie rozwoju lokalnego na przykładzie województwa lubuskiego [The Road Transport Infrastructure Management in the Context of Development on the Example of the Province Lubuskie], Przedsiębiorczość i Zarządzanie 17 (12), 445-458.
 28. Żak J., 2011. The methodology of multiple criteria decision making/aiding in public transportation, Journal of Advanced Transportation 45(1), 1-20, http://dx.doi.org/10.1002/atr.108.
 29. Żak J., Węgliński Sz., 2014, The selection of the logistics center location based on MCDM/A methodology. Transportation Research Procedia 3, 555-564, http://dx.doi.org/10.1016/j.trpro.2014.10.034.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2018.282
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu