BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Karol (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu), Kuboń Maciej (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu), Świątkowska Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Świstak Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wybrane determinanty procesów dystrybucji produktów lokalnych w warunkach rynku żywnościowego Podkarpacia
Some Determinants of Distribution Processes of Local Food Products in the Conditions of the Podkarpacie Food Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 96-101, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rynek żywności, Dystrybucja produktu, Żywność, Wyniki badań
Food market, Product distribution, Food, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L11, L81, Q12, Q13, P23, R12
streszcz., summ.
Kraj/Region
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstrakt
Podjęto szeroką problematykę ograniczeń i rozwoju procesów dystrybucji żywnościowych produktów lokalnych, wytwarzanych w regionie Podkarpacia na tle uwarunkowań rynku żywnościowego i konsumpcji w tym regionie. Scharakteryzowano sytuację rynkową produktów lokalnych i tradycyjnych w odniesieniu do warunków procesów dystrybucji oraz dokonano diagnozy barier i szans rozwoju tych procesów w regionie. Przedstawiono opinie przedsiębiorstw, uczestników kanałów dystrybucji produktów lokalnych na temat trudności dystrybucji tych produktów. Badania prowadzono w końcu 2017 roku, z wykorzystaniem badań jakościowych, a dane empiryczne uzyskano metodą wywiadów bezpośrednich z ekspertami reprezentującymi sferę produkcji i dystrybucji żywności w regionie Podkarpacia. Respondenci wskazywali, że mimo wysokiej oceny oferowanych produktów lokalnych ze strony konsumentów i zmian na rynku żywności, ciągle występują trudności w dystrybucji oferowanych produktów poza rynek lokalny, a barierami są niewielka skala produkcji, brak standaryzacji oraz ograniczenia w logistyce produktów.(abstrakt oryginalny)

The article concerns restrictions and development of the distribution processes of local food products produced in the Podkarpacie region against the background of the food market and consumption. The market situation of local products in relation to the conditions of distribution processes was characterized and the barriers and opportunities for development of these processes in the region were diagnosed. The pilot studies presented the opinions of enterprises, participants of distribution channels of local food products, on the difficulty of distributing these products. The research was carried out in 2017, and empirical data was obtained by direct interview with entrepreneurs who distribute local food in Podkarpacie. Respondents indicated that despite the high assessment of local products offered by consumers and the development of the food market, there are still difficulties in distributing the products offered beyond the local market, and the barriers are small scale of production, lack of standardization and limitations in product logistics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bryła Paweł. 2015. Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych. Perspektywy sprzedawcy i konsumenta (Marketing of regional and ecological food products. Seller and consumer perspectives). Łódź: Wydawnictwo. Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Duczkowska-Małysz Katarzyna. 2007. Budowa rynku produktów regionalnych (Formation of the regional products market). Agro-Smak 4: 4-6.
 3. Galli Francesca, Gianluca Brunori (eds.). 2013. Short Food Supply Chains as drivers of sustainable development. Evidence Document Project FOODLINKS (GA No. 265287).
 4. Kawa Marta, Anna Augustyńska-Prejsnar. 2014. Czynniki decydujące o wyborze produktów tradycyjnych i regionalnych w opinii mieszkańców Podkarpacia (Factors influencing purchasing decisions for traditional and regional products among residents of the Podkarpacie Voivodeship). Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (33): 51-59.
 5. Krajewski Karol. 2008. Dystrybucja i jej znaczenie w organizacji rynku produktów tradycyjnych i lokalnych w Polsce (Distribution and its importance in organizing the market of traditional and local products in Poland). Warszawa: Wydawnictwo Senatu RP, opracowania Tematyczne nr 543.
 6. Krajewski Karol. 2013. Zarządzanie produktem żywnościowym. [W] Marketing żywności (Food product management. [In] Food marketing), ed. Hanna Górska-Warsewicz, Monika Świątkowska, Karol Krajewski, 172-195. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer,
 7. Krajewski Karol. 2014. Zarządzanie kategorią żywnościowych produktów tradycyjnych - perspektywa strategiczna (Category management of traditional food products - strategic perspective). Marketing i Rynek 6: 29-445.
 8. Krajewski Karol, Romuald Zabrocki. 2008. Market of food traditional and regional products in Poland. [In] Traditional and regional technologies and products in humans nourishment, ed. Danuta Kołożyn-Krajewska, Zbigniew Dolatowski, 108-133. Kraków: PFTS Scientific Publishing House,
 9. Krajewski Karol, Adam Skrzecz. 2010. Problemy zarządzania procesami logistycznymi dla produktów tradycyjnych i lokalnych na Mazowszu. [W] Metody inżynierskie w zarządzaniu ((Problems of logistic processes management for traditional and local products in Mazovia. [In] Engineering methods in management), ed. Piotr Palich, 315-332. Gdynia: Wyd. Naukowo-Techniczne JAST.
 10. Krajewski Karol, Monika Świątkowska, Dagmara Stangierska, Romuald Zabrocki. 2017. Uwarunkowania procesów logistycznych i organizacji rynku w zarządzaniu tradycyjnymi produktami żywnościowymi na Podkarpaciu. [W] Aktualne problemy transportu. Tom II (Determinants of logistic processes and market organization in managing traditional food products in Podkarpacie. [In] Current transport problems. Volume II), ed. Grzegorz Dzieniszewski, Maciej Kuboń, 91-107. Przemyśl: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej.
 11. Kuboń Maciej, Dariusz Kwaśniewski, Urszula Malaga-Toboła, Sylwester Tabor. 2014. Model solutions of distribution logiistics with regard to organic products. Agricultural Engineering 2 (150): 77-90.
 12. O'Hara Jeffrey, Rich Pirog. 2013. Economic impacts of local food systems: Future research priorities. Journal of Agriculture, Food Systems and Community Development 3 (4): 35-42.
 13. Olech Elżbieta, Maciej Kuboń. 2016. Clients preferences and development of organic food distribution channels. Agricultural Engineering 20 (1): 119-125.
 14. Oleniuch Iwona. 2014. Wizerunek tradycyjnej żywności regionalnej w oczach mieszkańców Podkarpacia (The image of traditional regional food in the eyes of the inhabitants of Podkarpacie). Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 1: 61-64.
 15. Świstak Ewa, Świątkowska Monika. 2014. Wykorzystanie mięsa i przetworów mięsnych w tradycyjnych produktach regionalnych jako przykład nowego trendu w konsumpcji (The use of meat and meat products in traditional regional products as an example of a new consumption trend). Marketing i Rynek 8: 1286-1293.
 16. Żakowska-Biemans Sylwia. 2012. Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów (Traditional Food from the Consumers› Vantage Point). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3 (82): 5-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1502
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu