BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mączyńska Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Klepacka Anna M. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wybrane aspekty związane z produkcją biokomponentów w Polsce oraz surowcami pochodzenia rolniczego wykorzystywanymi do ich wytwarzania
Selected as Pects of the Biocomponent Production and Agricultural Raw Materials Used in Their Production in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 108-113, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja, Surowce, Biopaliwa, Rolnictwo
Production, Raw materials, Biofuels, Agriculture
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q15, Q16
streszcz., summ.
Abstrakt
W wyniku rozpoznania przestrzennego zróżnicowania liczby instalacji do produkcji estrów metylowych i bioetanolu oraz ich wydajności, stwierdzono, że w Polsce produkcja biokomponentów jest zregionalizowana. Ten sam wniosek wysunięto na podstawie analizy udziału powierzchni upraw rzepaku i kukurydzy w powierzchni zasiewów ogółem według województw. Wskazano, że obecna polityka UE w zakresie biopaliw wpływa pozytywnie na rynki związane z produkcją i przetwórstwem rzepaku, natomiast nie ma dużego związku z rynkiem kukurydzy.(abstrakt oryginalny)

The examination of spatial differences in the number of methyl ester and bioethanol manufacturing installations concludes that Poland's biocomponent manufacturing is regionally concentrated. A similar conclusion arises from the analysis of rapeseed and corn shares in the total cropland area by voivodship. Furthermore, the current EU biofuel policy positively influences markets associated with the production and processing of rapeseed, but its effect on the corn market is negligible.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojanowska Monika, Marzena Pabich. 2012. Rośliny oleiste w Polsce i na świecie (Oilseed crops in Poland and in the world in recent years). Autobusy 10 (13): 159-162.
 2. Czułowska Magdalena. 2017. Analiza porównawcza wyników ekonomicznych kukurydzy uprawianej na ziarno suche i mokre (comparative analysis of economic results of maize cultivated for dry and wet grain). Roczniki Naukowe SER iA XIX (1): 26-31.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Directive (EU) 2015/1513 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources). Dz.U. UE L 2015.293.1
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC). Dz.U. UE L 09.140.16.
 5. GUS. 2017. Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 r. (The resultant estimate of the main agricultural and horticultural crops in 2017). Warszawa: GUS.
 6. GUS. 2018. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2017 r. (Land use and sown area in 2017). Warszawa: GUS.
 7. Klepacka Anna M., Joanna Mączyńska. 2018. Wpływ unijnych dyrektyw w zakresie wykorzystania biopaliw na rozwój obszarów wiejskich w Polsce (Effects of the biofuel use directive in the rural area development in Poland). Roczniki Naukowe SER iA XX (2): 84-90.
 8. KRIR (Krajowa Rada Izb Rolniczych). 2017. Wsparcie dla postulatów Koalicji na Rzecz Biopaliw (Support for postulates of the Coalition for Biofuels), https://raportrolny.pl/news/ item/1120-wsparcie-dlapostulat% C3 w-koalicji-na-rzecz-biopaliw, dostęp: 15.04.2018.
 9. KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). 2017. Informacja dotycząca sposobu przeliczania biokomponentów z jednostek objętości na jednostki masy (Biocomponents conversion from volume units to mass units), http://www.kowr.gov.pl, dostęp: 15.04.2018.
 10. KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). 2018a. Informacje dotyczące rynku biokomponentów (Information on the biocomponent market), http://bip.kowr.gov.pl, dostęp: 15.04.2018.
 11. KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). 2018b. Rejestr wytwórców stan na 05.04.2018 r. (Manufacturers' register), http://www.kowr.gov.pl, dostęp: 15.04.2018.
 12. MRiRW (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 2016. Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce na lata 2016-2020 (Main Agricultural Market Development Program in Poland for 2016-2020)
 13. Piwowar Arkadiusz. 2015. Produkcja biokomponentów i biopaliw ciekłych w Polsce - tendencje rozwoju i regionalne zróżnicowanie (The production of biocomponents and liquid biofuels in Poland - development trends and regional diversity). Roczniki Naukowe SER iA XVII (2): 196-200.
 14. Tchórzewski Krzysztof. 2016. Odpowiedź na zapytanie nr 564 w sprawie konsekwencji pozwania Polski przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie importu biopaliw (The response to the parliamentary question no. 564 in the matter of consequences of Poland defendant by the european comission on imported biofuels), http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc. xsp?key=216D4922, access:16.04.2018.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1498
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu