BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niezgoda Dionizy (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Nowak Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Wójcik Ewa (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Efektywność substytucji pracy strumieniem kapitału w towarowych gospodarstwach rolnych o różnym potencjale produkcyjnym
The Effectiveness of Substituting Capital Stream for Human Labour in Commercial Farms with Different Production Potential
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 114-119, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność, Gospodarstwa rolne, Czynniki produkcji, Wyniki badań, Kapitał
Effectiveness, Arable farm, Production factors, Research results, Capital
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D24, Q12
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena efektywności substytucji pracy ludzkiej strumieniem kapitału w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce w zależności od posiadanego potencjału produkcyjnego. Badania zrealizowano na podstawie danych jednostkowych monitoringu Polskiego FADN z 2016 roku, z użyciem metody funkcji produkcji rolniczej typu Cobb-Douglasa. Wykorzystując zależność pomiędzy produkcją gospodarstwa rolnego oraz czynnikami produkcji (nakładami pracy, powierzchnią użytków rolnych oraz strumieniem kapitału) i ustalając na ich podstawie równania izokwant i krańcowych stóp substytucji, oceniono efektywność substytucji w dwóch grupach gospodarstw: małych i średnio dużych pod względem wielkości ekonomicznej. Najbardziej efektywnym czynnikiem wpływającym na produkcję gospodarstw był kapitał. Badania wykazały, że w obu badanych grupach gospodarstw korzystne było substytuowanie nakładów pracy ludzkiej kapitałem. Była ona jednak bardziej opłacalna w grupie gospodarstw określonych jako małe w porównaniu z gospodarstwami o większym potencjale produkcyjnym.(abstrakt oryginalny)

The paper aimed to evaluate the effectiveness of substituting a stream of capital for human labour in commodity farms in Poland depending on their production potential. The studies were based on unit data from the monitoring of the Polish FADN from 2016, using the Cobb-Douglas agricultural production function method. Using the relationship between agricultural farm production and production factors (workload, cropland area and stream of capital) as the basis for determining isoquant equations and marginal rates of substitution, the effectiveness of substitution was evaluated for two groups of farms: classified as small and medium large farms in terms of economic size. The most effective factor affecting production on the farms was capital. Studies showed that in both analyzed groups of farms substituting capital for human labour was advantageous. However, substitution turned out more profitable in the group of small farms in comparison to farms having a higher production potential.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezat Agnieszka, Włodzimierz Rembisz. 2011. Zastosowanie funkcji typu Cobba-Douglasa w ocenie relacji czynnik-produkt w produkcji rolniczej (Application of the Cobb-Douglas production function in the assessment of the factor-product relationship in agricultural production). Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, nr 557. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 2. Bezat-Jarzębowska Agnieszka, Włodzomierz Rembisz. 2015. Wprowadzenie do analizy inwestycji, produktywności, efektywności i zmian technicznych w rolnictwie (Introduction to the analysis of investment, productivity, efficiency and technical changes in agriculture). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 3. Floriańczyk Zbigniew, Dariusz Osuch, Renata Płonka. 2017. Wyniki standardowe 2016 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN (The standard results 2016 of farms participating in the Polish FADN). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 4. Heijman Wim, Krzyżanowska Zofia, Gędek Stanisław, Zbigniew Kowalski. 1997. Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii (Agricultural economics. An outline of the theory). Warszawa: Fundacja Rozwój SGGW,.
 5. Kamerschen Dawid R., McKenzie Richard B., Clark Nardinelli. 1991. Ekonomia (Economy). Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność".
 6. Klein Lawrence R. 1965. Wstęp do ekonometrii (Introduction to econometrics). Warszawa: PWE.
 7. Kozera Magdalena. 2010. Zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego gospodarstw rolnych - aspekt teoretyczny oraz wybrane implikacje praktyczne (Recourses of human and intellectual capital in agricultural farms - theoretical aspect and its practice implications). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 84: 5-12.
 8. KWE (Komisja Wspólnot Europejskich). 2009. Adaptacja do zmian klimatu: wyzwanie dla europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich (Adaptation to climate change: a challenge for European agriculture and rural areas). Dokument roboczy służb Komisji uzupełniający Białą Księgę dotyczącą adaptacji do zmian klimatu: Europejskie ramy działania. SEK(2009) 417. Bruksela: Komisja Wspólnot Europejskich.
 9. Niezgoda Dionizy.1986. Ekonomika substytucji w rolnictwie (Economics of substitution in agriculture). Warszawa: PWN.
 10. Niezgoda Dionizy. 2009. Efektywność substytucji pracy ludzkiej kapitałem w wysokotowarowych gospodarstwach rolnych (Efficiency of capital for human labour substitution in the large scale production farms). Roczniki Naukowe SERiA XI (1): 314-319.
 11. Niezgoda Dionizy. 2012. Efektywność gospodarowania czynnikiem pracy ludzkiej w towarowych gospodarstwach rolnych (Efficiency of management of human labour factor in commercial farms). Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 110: 59-69.
 12. Niezgoda Dionizy, Ewa Wójcik. 2002. Konkurencyjność substytucyjna pracy ludzkiej oraz maszyn i narzędzi w gospodarstwach rodzinnych (Substitutional competitiveness of human work as well as machines and tools in family farms). Annales UMCS, Sectio H 36: 213-226.
 13. Sulewski Piotr, Stefania Czekaj. 2015. Zmiany klimatyczne oraz instytucjonalne a przewidywane wyniki ekonomiczne gospodarstw (Climate and institutional change versus expected economic performance of farms). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 74-100.
 14. Szylko-Skoczny Małgorzata. 2009. Problemy społeczne w sferze pracy. [W] Polityka społeczna (Social problems in the sphere of work. [In] Social policy), ed. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko- -Skoczny, 217-232. Warszawa: PWN.
 15. Woś Augustyn i Franciszek Tomczak (red.). 1979. Ekonomika rolnictwa (Agricultural economics). Warszawa: PWRiL.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1504
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu