BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pizło Wojciech (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Dochody gospodarstw sadowniczych w krajach Unii Europejskiej
Income of Fruit Farms in European Union Countries
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 125-131, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Dochody, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Owoce, Rolnictwo
Income, Farm Accountancy Data Network (FADN), Fruit, Agriculture
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q13, O13, R11
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest diagnoza i ocena sytuacji dochodów sadownictwa europejskiego. W Europie środkowej i wschodniej od połowy XIX do XX wieku sady jabłoniowe, gruszowe i wiśniowe zakładane były na wzór sadów towarowych w krajach wysoko rozwiniętych. Źródłem oceny sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw z uprawami trwałymi (sadowniczymi) w krajach UE jest monitoring FADN. W klasyfikacji FADN uprawy sadownicze stanowią drzewa owocowe i krzewy jagodowe. Zostały one zaklasyfikowane do upraw trwałych wraz gajami oliwnymi i pozostałymi uprawami trwałymi, na które składają się uprawy wieloletnie pod osłonami, szkółki (łącznie ze szkółkami winorośli) i inne uprawy wieloletnie. Diagnozie dotyczącej upraw sadowniczych poddano dane liczbowe pochodzące z baz danych FAO, Eurostatu i GUS. Od lat 90. XX wieku w europejskim sadownictwie zmniejszyła się powierzchni upraw, a szczególności w Niemczech oraz we Francji - w przypadku np. jabłoni, a równocześnie nastąpił wzrost powierzchni sadów jabłoniowych w Polsce. Dochody w gospodarstwach sadowniczych są niestabilne. Najwyższe dochody w gospodarstwach sadowniczych odnotowano w Belgii (46,8 tys. euro), Holandii (34,2 tys. euro) oraz Austrii (25,3 tys. euro). Równocześnie sadownictwo Wielkiej Brytanii przeżywało zapaść, ponosząc straty określane na 13-14 tys. euro rocznie.(abstrakt oryginalny)

From the mid-19th century to the 20th century in Central and Eastern Europe, apple, pear and cherry orchards were founded on the exemplar of fruit orchards in highly developed countries. The assessment of the economic farms situation, including farms with permanent crops (orchards) in the EU countries is monitoring by FADN. In the FADN classification, horticultural crops are fruit trees. In the FADN classification, horticultural crops are all fruit trees. The purpose of this article is to diagnose and assess the income situation of European fruit growing. The diagnosis has been conducted on the data basis from the FAO, Eurostat and the Central Statistical Office. The cultivation area has been decreasing in West European fruit-growing since the 1990s, particularly in Germany and France - for example apple tree. At the same time is observed an increase of apple orchards in Poland. The research showed that income on fruit farms is unstable. The highest one is registered in fruit farms in Belgium (46.8 thousand euros), the Netherlands (34.2 thousand euros) and Austria (25.3 thousand euros). Simultaneously, the British horticulture was experienced the crisis. It recorded the loses evaluated on 13.4 thousand Euros per year.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowski Piotr, Grzegorz Klimek. 2010. Opłacalność produkcji wiśni w Polsce w latach 2000-2010 (Profitability of sour cherry production in Poland in the years 2000-2010). Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 18: 181-193.
 2. Faust Miklos, Dezsö Surányi. 1997. Orgin and disemination of cherry horticultural reviews. New York: Wiley and Sons.
 3. Gałczyński Bronisław. 1930. Sadownictwo dochodowe (The profitable orchards). Piaseczno: Wydawnictwo J. Cotta.
 4. Gallai Nicola Gallai, Jean-Michel Salles, Josef Settele, Bernard E. Vaissière. 2009. Economic valuation of the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline. Ecological Economics 68 (3): 810-821.
 5. Majewski Janusz. 2014. Wartość zapylania sadów jabłoniowych w Polsce - próba szacunku metodą kosztów zastąpienia (The value of apple orchard pollination in Poland - the replacement cost method). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (3): 126-132.
 6. Morse Roger A., Nicholas W. Calderone. 2000. The value of honey bees as pollinators of U.S. Crops in 2000. Pollination 2000. Bee Culture, http://www.beeculture.com/beeculture/pollination2000/pg1.html.
 7. Pizło Wojciech. 2014. Perspektywy rozwoju gospodarstw jabłoniowych w Polsce na tle wybranych krajów UE (Prospects for the development of apple farms in Poland and in the EU countries). Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego14 (2): 185-193.
 8. Pizło Wojciech. 2001b. Rynek owoców w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej - ujęcie teoretyczne i empiryczne (Fruit market in Poland and selected European Union countries - theoretical and empirical approach). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 9. Pizło Wojciech, Mazurkiewicz-Pizło Anna. 2013. Cele, finanse oraz inwestycje w gospodarstwach domowych sadowników - zastosowanie analizy korespondencji. [W] Gospodarowanie w sadownictwie Grójca i Warki. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarstw domowych (Goals, finances and investments in farmer's households - using correspondence analysis. [In] Management in orchards Grójec and Warka. Socio-economic determinants of budget development), ed. W. Pizło, 76-88. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 10. Polski FADN. 2015. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FA DN w 2015 roku (Standard results obtained in individual farms participating in the Polish FADN in 2015). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 11. Polski FADN. 2016. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FA DN w 2016 roku (Standard results obtained in individual farms participating in the Polish FADN in 2016). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 12. Polski FADN. 2017. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FA DN w 2017 roku (Standard results obtained in individual farms participating in the Polish FADN in 2017). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 13. Poznański Grzegorz. 2014. Tradycyjne sadownictwo na terenie Pogórza Przemyskiego. [W] Stare sady owocowe i tradycyjne ogrody wiejskie na terenie Pogórza Przemyskiego - dziedzictwem kulturowo- -przyrodniczym (Traditional fruit-growing in the Przemyśl foothills. [In] Old fruit orchards and traditional village gardens in the Przemyskie Foothills - cultural and natural heritage), ed. G. Poznański, 5-6. Leszczawa Dolna: Wydawnictwo Epograf.
 14. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm.
 15. http://www.fao.org/statistics/databases/en.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1506
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu