BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barska Anetta (Uniwersytet Zielonogórski), Wojciech Magdalena (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Behavior Aspects of Generation Y Consumers on the Food Market
Wybrane aspekty zachowań konsumentów generacji Y na rynku żywności
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 3 (45), s. 497-505, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Pokolenie Y, Rynek żywności, Badania ankietowe, Analiza korespondencji
Consumer behaviour, Generation Y, Food market, Questionnaire survey, Correspondence analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pokolenie Y jest traktowane jako unikalna i wpływowa grupa konsumentów, których postawy nabywcze są kształtowane głównie pod wpływem zmian zachodzących w makrootoczeniu. Przedstawiciele pokolenia Y wywierają coraz większą presję na otoczenie rynkowe, inicjując ewolucję wielu sektorów gospodarki, w tym również żywnościowego. Celem artykułu jest omówienie zachowań nabywczych pokolenia Y na rynku żywności. W postępowaniu badawczym wykorzystano analizę literatury oraz wybrane wyniki własnych badań empirycznych, zrealizowanych metodą ankietową w grupie 364 konsumentów. Do oceny rzetelności skal wykorzystano test Alfa Cronbacha. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano kryteria wyboru produktów żywnościowych oraz miejsca ich zakupu. Dodatkowo zweryfikowano, czy postawy i zachowania konsumentów z pokolenia Y były związane z płcią, aktywnością zawodową, dochodami z pracy własnej, subiektywną oceną sytuacji finansowej oraz miejscem zamieszkania respondentów. Ustalono również, że pokolenie to charakteryzuje otwartość na innowacje. (abstrakt oryginalny)

The goal of this article is to identify the behavior of Generation Y on the food market. The authors used an analysis of the subject literature and results of their own surveys conducted among 364 respondents. The conducted questionnaire surveys indicate criteria for selecting the place of buying of food product. Additionally, it was verified whether these attitudes were related to sex, professional activity, place of residence and assessment of the respodents' income situation. Statistical analysis of relations between the pairs of variables was performed using Pearson's chi-square test of independence. Generation Y consumers tend to accept innovations on the food market much quicker, although purchasing conservatism often occurs there as well.The goal of this article is to identify the behavior of Generation Y on the food market. The authors used an analysis of the subject literature and results of their own surveys conducted among 364 respondents. The conducted questionnaire surveys indicate criteria for selecting the place of buying of food product. Additionally, it was verified whether these attitudes were related to sex, professional activity, place of residence and assessment of the respodents' income situation. Statistical analysis of relations between the pairs of variables was performed using Pearson's chi-square test of independence. Generation Y consumers tend to accept innovations on the food market much quicker, although purchasing conservatism often occurs there as well. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonides, G., van Raaij, F. (2003). Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 2. Babicz-Zielińska, E., Jeżewska-Zychowicz, M. (2015). Wpływ czynników środowiskowych na wybór i spożycie. Handel Wewn., 2(355), 5-18.
 3. Babicz-Zielińska, E., Jeżewska-Zychowicz, M., Tańska, M. (2013). Neofobia a zachowania konsumentów na rynku nowej żywności. In: A. Olejniczuk-Merta (Ed.), Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce. Warszawa: PWE.
 4. Barska, A. (2014). Attitudes of young consumers towards innovations on the food market. Management,18(1), 419-432.
 5. Barska, A., Wojciech, M. (2014). Innovations of the food products from the perspective of the gen. Y consumers. Acta Sci. Pol. Oecon., 13(3), 17-27.
 6. Bartosik-Purgat, M. (2011). Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków. Poznań: Wyd. UE.
 7. Cyran, K., Dybka, S. (2014). Dystrybucja produktów na tle pozostałych obszarów wykorzystania Internetu w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego (na przykładzie woj. podkarpackiego). Prace Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. Ser. Ekon., 347, 75-85.
 8. Figiel, A. (2004). Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne. Warszawa: PWE.
 9. Garbarski, L. Rutkowski, I., Wrzosek, W. (2001). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: PWE.
 10. Gracia, A. (2013). Consumers' preferences for a local food product: a real choice experiment. Empirical Economics. Retrieved Sep 20th 2016 from: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00181-013-0738-x
 11. Gutkowska, K. (2011). Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności. Konsum. Rozwój, 1, 108-110.
 12. Gutkowska, K., Ozimek, I. (2005). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania. Warszawa: Wyd. SGGW.
 13. Hinton, P. R., McMurray, I., Brownlow, C. (2014). SPSS explained. Routledge.
 14. Keith, M. (2011). Mobile and online marketing communications: An exploratory investigation and typology of mobile information search, perceived credibility and WOM behavior amongst generation Y. AMA Summer Educators'Conference Proceedings, 22, 27-28. Retrieved from: http://eds.a.ebscohost.com/eds/results?vid=1&sid=b6fb73f4-c5ea-461a-8bc5-66d617b07836%40sessionmgr4006&bquery=TI+(TI+MOBILE+AND+(ONLINE+AND+MARKETING+AND+COMMUNICATIONS))&bdata=Jmxhbmc9cGwmdHlwZT0wJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d
 15. Kicińska, J. (2009). Psychologiczno-społeczne determinanty zachowań młodych nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych. J. Agribus. Rural Dev., 4(14), 85-94.
 16. Kopertyńska, M. W. (2012). Czynniki determinujące motywację pracowników pokolenia Y. Org. Kierow., 1A, 149.
 17. Kowalczuk, I. (2011). Innowacyjna żywność w opinii konsumentów i producentów. Warszawa: Wyd. SGGW.
 18. Krzakiewicz, K., Cyfert, S. (2013). Przywództwo sensualne w procesie zarządzania organizacją. Przegl. Org., 6, 4-8.
 19. Mazurek-Łopacińska, K., Sobocińska, M. (2014). Nowe spojrzenie na konsumenta jako uczestnika życia gospodarczego. Handel Wewn., 4(351), 189-201.
 20. Michałowska, M. (2010). Zachowania konsumentów na rynku artykułów żywnościowych i nieżywnościowych. In: G. Rosa, A. Smalec (Eds.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. Ekon. Probl. Usług, 594(54), 67-77.
 21. Mruk, H. (2011). Związki konsumpcji z rozwojem społeczno-gospodarczym. Konsum. Rozwój, 1, 16-25.
 22. Patrzałek, W. (Ed.). (2002). Zachowania konsumenckie. Wrocław: Ofic. Wyd. Arboretum.
 23. Reisenwitz, T. H., Iber, R. (2009). Differences in generation X and generation Y: Implications for the organization and marketers. Market. Manag. J., 19(2), 91-103.
 24. Sojkin, B. (2016). Zakupy w sklepach sieci detalicznych mieszkańców dużych miast w Polsce. Handel Wewn., 2(361), 374-385.
 25. Sojkin, B., Małecka, M., Olejniczak, T., Bakalarska, M. (2009). Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności. Poznań: Wyd. UE.
 26. Solomon, M. R. (2014). Consumer behavior: Buying, having, and being. New York: Prentice Hall.
 27. Szwacka-Mokrzycka, J. (2013). Tendencje rozwojowe popytu i podaży żywności w Polsce. Warszawa: Wyd. SGGW.
 28. Walesiak, M., Gatnar, E. (2009). Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Warszawa: PWN.
 29. Wojciechowska-Solis, J., Soroka, A. (2016). Kryteria zakupu żywności ekologicznej przez polskich konsumentów w odniesieniu do konsumpcji światowej. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat., 16(XXXI), 2.
 30. Woszczyk, P., Czernecka, M. (Eds.). (2013). Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach. Łódź: Wyd. HRP Group.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00339
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu