BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapiewska Gabriela (Akademia Pomorska w Słupsku)
Tytuł
The Agri-Environmental Program in the Development of Agricultural and Rural Areas of the Pomorze Region
Program rolnośrodowiskowy w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich regionu pomorskiego
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 3 (45), s. 519-529, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Krajowy Program Rolnośrodowiskowy, Obszary wiejskie, Rolnictwo, Wspólna Polityka Rolna
National Agri-Environment Programme, Rural areas, Agriculture, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region pomorski
Pomorskie Region
Abstrakt
Akcesja Polski do Unii Europejskiej spowodowała, iż pojawiły się nowe instrumenty wsparcia rozwoju zrównoważonego rolnictwa i obszarów wiejskich. Celem pracy było ukazanie poziomu realizacji programu rolnośrodowiskowego w regionie pomorskim (województwo pomorskie i województwo zachodniopomorskie) w latach 2004-2015. Zaprezentowano dotychczasowy stan, strukturę i zróżnicowanie przestrzenne wdrażania programu rolnośrodowiskowego w ujęciu lokalnym (powiaty). Badania dowiodły, że region pomorski należy do największych obszarów w skali kraju, na których realizowany był program rolnośrodowiskowy. Uwzględniając wsparcie finansowe badanych obszarów wiejskich uwidacznia się znaczne zróżnicowanie wewnątrzregionalne. Najmniejsza liczba beneficjentów, a zarazem najniższe kwoty zrealizowanych płatności charakteryzują powiaty o najwyższym potencjale agroekologicznym w regionie. Analogicznie, najwięcej wniosków o płatności rolnośrodowiskowe składali użytkownicy gospodarstw zlokalizowanych na terenie powiatów o potencjalnie najmniej korzystnych warunkach dla rozwoju rolnictwa wysokotowarowego. Jednocześnie do nich trafiło największe wsparcie finansowe. Do analizy wykorzystano wtórny materiał źródłowy - dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz literaturę z zakresu podjętej problematyki badawczej. W pracy zastosowano metodę statystyki opisowej oraz analizę porównawczą, a uzyskane wyniki zaprezentowano w formie graficznej i tabelarycznej. (abstrakt oryginalny)

Polish accession to the European Union resulted in the emergence of new instruments of supporting the development of sustainable agriculture and rural areas. The aim of this paper was to show the implementation of agri-environmental program in Pomerania region (Pomeranian and West Pomeranian voivodeships) in 2004-2015. The article presents the current state of, structure and spatial diversity of agri-environmental program implementation, by district, in region. Studies have shown that Pomerania region is one of the biggest areas in Poland, where agri-environmental program was implemented.Taking into account the financial support of the surveyed rural areas, significant intraregional variation is evident. The smallest number of beneficiaries and the lowest amounts of realized payments are characterized by districts with the highest agro-ecological potential in the region. Similarly, most applications for agri-environment payments filed users farms located in the counties of potentially the least favorable conditions for the development of high-productive agriculture. At the same time they received the highest financial support. For the purposes of the analysis, the source material was used - The Central Statistical Office (CSO) data, the reports on activities of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA) data as well as the literature on research issues taken. The study method was used descriptive statistics and comparative analysis, and the results are in graphical and tabular form presented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bołtromiuk, A. (2010). Ocena wpływu instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na środowisko i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w okresie programowania 2004-2013. In: Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i regionów wiejskich. Raport końcowy. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 2. Borkowska, M., Golinowska, M., Kruszyński, M. (2013). Program rolnośrodowiskowy - doświadczenia i opinie rolników. J. Res. Appl. Agric. Eng., 58(3), 46-49.
 3. Brodzińska, K. (2009). Kierunki i perspektywy rozwoju programu rolnośrodowiskowego w Polsce po 2013 roku. Woda Środ. Obsz. Wiej., 9, 3(27), 5-18.
 4. Bułkowska, M. (2011). Regionalne zróżnicowanie wykorzystania funduszy unijnych przez gospodarstwa rolne w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, 8, 3, 51-56.
 5. Cymerman, R., Ogryzek, M. (2014). Oddziaływania programów unijnych na proekologiczny rozwój rolnictwa w Polsce. In: R. Rudnicki, M. Kluba (Eds.), Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej (vol. 1, p. 105-119). Toruń: Wyd. Nauk. UMK.
 6. Czapiewska, G. (2015). Impact of Poland's accession to the European Union for the development of organic farming of the Pomerania. Intercathedra, 31(4), 17-27.
 7. Czapiewska, G. (2016). Ocena trendów rozwoju obszarów wiejskich Pomorza w pierwszej dekadzie po akcesji do Unii Europejskiej. Stud. Obsz. Wiej., 42, 37-53.
 8. Gotkiewicz, W. (2005). Uwarunkowania i możliwości aktywizacji właścicieli gospodarstw rolnych na obszarach prawnie chronionych. Olsztyn: Wyd. UWM.
 9. GUS (n.d.). Bank Danych Lokalnych. Retrieved May 22nd 2017 from: www.gus.gov.pl.
 10. Jończyk, K. (2014). Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zesz. Nauk. WSEiI Lublin. Ser. Ekon., 8(1), 129-140.
 11. Kołodziejczak, A., Rudnicki, R. (2012). Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej ukierunkowane na poprawę środowiska przyrodniczego a planowanie przestrzenne rolnictwa. Acta Sci. Pol. Admin. Loc., 11(2), 117-133.
 12. Kazimierczyk, B., Skąpska, W., Rembiałkowska, E. (2010). Ocena świadomości ekologicznej oraz postaw prośrodowiskowych wśród rolników ekologicznych i konwencjonalnych w powiecie grajewskim. J. Res. Appl. Agric. Eng., 55(3), 171-178.
 13. Kozera, M. (2011). Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej. Rocz. Nauk Roln. Ser. G. 3, 98, 118-125.
 14. Kożuch, M. (2011). Pomoc publiczna jako narzędzie realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. In: B. Kryk (Ed.), Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Malickiemu (p. 71-90). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 15. Kucharczyk, K., Różańska, E. (2012). Programy rolnośrodowiskowe jako instrument WPR dla ochrony środowiska w UE i Polsce. Ochr. Środ. Zas. Natur., 54, 26-38.
 16. Kucharska, A. (2005). Programy rolnośrodowiskowe z udziałem zwierząt trawożernych szansą na utrzymanie naturalnych i półnaturalnych łąk i pastwisk oraz ich bioróżnorodności. Chemia Dydakt. Ekol. Metrol., 10, 1/2, 29-32.
 17. Kukuła, S., Krasowicz, S. (2007). Główne problemy i uwarunkowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa w Polsce. Probl. Inż. Roln., 1, 5-15.
 18. Kutkowska, B., Hasiński, W. (2013). Znaczenie instrumentów WPR w wewnątrzregionalnym różnicowaniu się funkcji obszarów wiejskich na przykładzie województwa dolnośląskiego. J. Agribus. Rural Dev., 30 (4), 137-147.
 19. Michałowski, K., Wiśniewski, E. (2010). Uwarunkowania realizacji programów rolnośrodowiskowych na obszarach wiejskich środkowo-wschodniej części województwa podlaskiego In: R. Rudnicki (Ed.), Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik modernizacji rolnictwa polskiego (p. 161-169). Poznań: Wyd. Nauk. Bogucki.
 20. Pajewski, T. (2014). Programy rolnośrodowiskowe jako forma wspierania ochrony środowiska na terenach wiejskich. Zesz. Nauk. SGGW Ekon. Org. Gospod. Żywn., 107, 69-80.
 21. Pawlewicz, A., Bórawski, P. (2013). Realizacja programu rolnośrodowiskowego w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, 2, XV, 271-282.
 22. Pietrzykowski, R., Wicki, L. (2011). Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków z programów Wspólnej Polityki Rolnej na modernizację rolnictwa. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 4, 7-22.
 23. Pondel, H. (2007). Proekologiczna działalność wielkopolskich producentów rolnych. J. Res. Appl. Agric. Eng. 52(4), 27-31.
 24. Powszechny Spis Rolny 2010. Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa (2014). Warszawa: GUS.
 25. Pradziadowicz, M. (2016). Realizacja programu rolnośrodowiskowego w wybranych aspektach problematyki środowiskowej w województwie zachodniopomorskim. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Ser. Oecon., 329(84), 95-102.
 26. Racine, J. B., Reymond, H. (1977). Analiza ilościowa w geografii. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 27. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (2013). Dz.U. poz. 361 z 15.03.2013 r.
 28. Satoła, Ł. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie absorbcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich. Zesz. Nauk. SGGW Probl. Roln. Świat., 7(22), 133-142.
 29. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za lata 2004-2015 (2005-2016). Warszawa: ARiMR
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00372
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu