BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bekmagambetow Alimżan (Chelyabinsk State University Tambov, Russia)
Tytuł
Istoczniki prawa i priedmiet prawowogoriegulirowanija: ustojawszyjesia podchodyi doktrinalnyje diskussii (na primierieanaliza zakonodatielnogo arsienałaprotiwodiejstwija priestupnosti)
Źródła prawa a przedmiot regulacji prawnych: tradycyjne podejścia i dyskusje doktrynalne (na przykładzie analizy arsenału ustawodawczego przeciwdziałania przestępczości)
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2018, nr 1, s. 9-38, tab., bibliogr. 60 poz.
Słowa kluczowe
Źródła prawa, Przestępczość, Prawo karne
Sources of law, Crime, Criminal Law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor poddaje analizie problemowe aspekty systematyzacji arsenału ustawodawczego przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej oraz handlu ludźmi przez pryzmat odwoływania się do kwestii doktryny prawa karnego i przedmiotu regulacji karnoprawnych. W pracy zwrócono szczególną uwagę na to, że znajdujący się w trakcie ewolucji system prawny Kazachstanu w obecnej chwili jawi się jako naturalny produkt syntezy podejść doktrynalnych oraz tradycji prawnych prawa zwyczajowego (muzułmańskiego), przedrewolucyjnego (z okresu Imperium Rosyjskiego), radzieckiego i współczesnego prawa globalizującego się. Autor, opierając się na doświadczeniu współpracy międzynarodowej podczas przygotowania podręczników, odwołuje się do cech charakterystycznych dynamicznego rozwoju prawa karnego w jego trzech współzależnych odsłonach (gałęzi ustawodawstwa, nauki oraz dyscypliny naukowej) oraz aktualnego i adekwatnego uzmysłowienia doktrynalnego, a także jego odzwierciedlenia w świetle procesów globalistycznych, modernistycznych oraz innowacyjnych. Tandemowi doktryny prawa karnego i nauki kryminologicznej powierza się szczególne zadanie wspólnego wypracowania odpowiednich środków przeciwdziałania współczesnym wyzwaniom - zorganizowanej, zawodowej, terrorystycznej przestępczości itp. używając w tym celu osiągnięć technologicznych czwartej rewolucji industrialnej, włącznie z wszechobecną cyfryzacją. Zauważalne już są pierwsze wyniki: regulacje prawnokarne zmieniają swoją konfigurację nie tylko poprzez implikację norm innych gałęzi prawa, ale również odrębnych systemów prawnych, co liczni eksperci określają jako konwergencja. Kryje się w niej potężny potencjał, który otwiera szerokie horyzonty dla rozwoju doktryny prawa karnego, ustawodawstwa oraz praktyki stosowania prawa.(abstrakt oryginalny)

The author examines the problematic aspects of systematization of the legislative Arsenal to combat organized crime and trafficking through the lens of raising issues of criminal law doctrine and the subject of criminal law regulation. The article focuses on the fact that the evolving Kazakh legal system at the moment is a logical product of the synthesis of doctrinal approaches and legal traditions of conventional (Muslim), pre-revolutionary (Russian-imperial), Soviet and modern globalizing law. The author, drawing on the experience of international cooperation in the process of preparation of the textbooks, refers to the features of the dynamic development of criminal law in three interrelated stages (the branch of legislation, science and academic discipline) and current and adequate doctrinal reflection in the context of globalization, modernization and innovation processes. The doctrine of criminal law and criminological science operating in tandem are entrusted with aspecial task of joint development of adequate countermeasures against modern challenges - organized, professional, terrorist crime, etc., using the technological capabilities of the fourth industrial revolution, including comprehensive digitalization. The first results can already be perceived: the criminal law regulation changes its configuration not only by bringing in it the norms of other industries, but also separate legal systems, which experts designate as convergence. It entails significant potential which opens wide horizons for the development of the doctrine of criminal law, legislation and law enforcement practice.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Агаев Исфандияр Бахлул Оглы, Ревин Валерий Петрович. 2009. Уголовное право Азербайджанской Республики: учебник. Общая и Особенная части М.: Юристъ. [Agaev Isfandiyar Bahlul Ogly, Revin Valerij Petrovich. 2009. Ugolovnoe pravo Azerbajdzhanskoj Respubliki: uchebnik. Obshchaya i Osobennaya chasti M.: YUrist"].
 2. Алауханов Есберген Оразович. 2013. Криминология: учебник. СПб.: Юридический центр- Пресс.[ Alauhanov Esbergen Orazovich. 2013. Kriminologiya: uchebnik. SPb.: YUridicheskij centr- Press].
 3. Аминов Давид Исакович, Жариков Юрий Сергеевич, Ревин Валерий Петрович. 2010. Предупреждение преступлений: отечественный и зарубежный опыт (криминологическое и уголовно-правовое исследование) / под ред. Валерия Петровича Ревина. М.: Изд-во СГУ. [Aminov David Isakovich, Zharikov Yurij Sergeevich, Revin Valerij Petrovich. 2010. Preduprezhdenie prestuplenij: otechestvennyj i zarubezhnyj opyt (kriminologicheskoe i ugolovno-pravovoe issledovanie) / pod red. Valeriya Petrovicha Revina. M.: Izd-vo SGU].
 4. Анализ статистических данных о состоянии преступности, связанной с торговлей людьми за 2010-2012 гг., 11 месяцев 2013 года. 2013. Комитет поправовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Астана. [Analiz statisticheskih dannyh o sostoyanii prestupnosti, svyazannoj s torgovlej lyud'mi za 2010-2012 gg., 11 mesyacev 2013 goda. 2013. Komitet popravovoj statistike i special'nym uchetam General'noj prokuratury RK. Astana].
 5. Байзакова Гульсум Муратбековна. 2014. О системных вопросах института соучастия в новом Уголовном кодексе Республики Казахстан // Правовая реформа в Казахстане: информационно-аналитический журнал. № 3. [Bajzakova Gul'sum Muratbekovna. 2014. O sistemnyh voprosah instituta souchastiya v novom Ugolovnom kodekse Respubliki Kazahstan // Pravovaya reforma v Kazahstane: informacionnoanaliticheskij zhurnal. № 3].
 6. Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович. 2011. Как слово наше отзовется или о разночтениях на тему торговли людьми // Правовая реформа в Казахстане. № 1. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich. 2011. Kak slovo nashe otzovetsya ili o raznochteniyah na temu torgovli lyud'mi // Pravovaya reforma v Kazahstane. № 1].
 7. Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович. 2011. Некоторые предложения по совершенствованию мер Республики Казахстан по противодействию торговле людьми в контексте гуманитарной корзины ОБСЕ // Пробелы в российском законодательстве. № 1. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich. 2011. Nekotorye predlozheniya po sovershenstvovaniyu mer Respubliki Kazahstan po protivodejstviyu torgovle lyud'mi v kontekste gumanitarnoj korziny OBSE // Probely v rossijskom zakonodatel'stve. № 1].
 8. Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович. 2011. Перспективность развития уголовного права в умении адекватно отвечать на современные криминальные вызовы (на примере противодействия торговле людьми) // Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию: мат-лы VI российского конгресса уголовного праву (МГУ им. М.В. Ломоносова). М.: Проспект. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich. 2011. Perspektivnost' razvitiya ugolovnogo prava v umenii adekvatno otvechat' na sovremennye kriminal'nye vyzovy (na primere protivodejstviya torgovle lyud'mi) // Ugolovnoe pravo: istoki, realii, perekhod k ustojchivomu razvitiyu: mat-ly VI rossijskogo kongressa ugolovnogo pravu (MGU im. M.V. Lomonosova). M.: Prospekt].
 9. Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович. 2012. Политика противодействия торговле людьми как сегмент уголовной политики: теоретико-правовые и нормативно- правовые основы // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: матлы Междунар. науч.-практ. конф. (26-27 января 2012 г. МГЮА им. О.Е. Кутафина). М.: Проспект. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich. 2012. Politika protivodejstviya torgovle lyud'mi kak segment ugolovnoj politiki: teoretiko-pravovye i normativno-pravovye osnovy // Ugolovnoe pravo: strategiya razvitiya v XXI veke: matly Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (26-27 yanvarya 2012 g. MGYUA im. O.E. Kutafina). M.: Prospekt].
 10. Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович. 2011. Политика противодействия торговле людьми: теоретические, нормативные основы, проблемы совершенствования инструментария и повышения эффективности // Право и его реализация в XXI веке: сб. науч. тр. (по матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию Саратовской гос. юрид. академии права / под общ. ред. Сергея Николаевича Туманова. Саратов: Изд-во ФГБОУВПО «Саратовская государственная юридическая академия». Ч. 2. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich. 2011. Politika protivodejstviya torgovle lyud'mi: teoreticheskie, normativnye osnovy, problemy sovershenstvovaniya instrumentariya i povysheniya ehffektivnosti // Pravo i ego realizaciya v XXI veke: sb. nauch. tr. (po mater. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., posvyashch. 80-letiyu Saratovskoj gos. yurid. akademii prava / pod obshch. red. Sergeya Nikolaevicha Tumanova. Saratov: Izd-vo FGBOUVPO «Saratovskaya gosudarstvennaya yuridicheskaya akademiya». CH. 2].
 11. Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович. 2011. Принятие базового законодательного акта по противодействию торговле людьми как перспективная задача // Проблемы права. № 1.[Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich. 2011. Prinyatie bazovogo zakonodatel'nogo akta po protivodejstviyu torgovle lyud'mi kak perspektivnaya zadacha // Problemy prava. № 1].
 12. Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович. 2011. Противодействие торговле людьми как предмет уголовно-правового регулирования: попытка построения двухуровневой системы законодательного инструментария // Предмет уголовно-правового регулирования в системе правоотношений: кол. монография. Костанай. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich. 2011. Protivodejstvie torgovle lyud'mi kak predmet ugolovno-pravovogo regulirovaniya: popytka postroeniya dvuhurovnevoj sistemy zakonodatel'nogo instrumentariya // Predmet ugolovno-pravovogo regulirovaniya v sisteme pravootnoshenij: kol. monografiya. Kostanaj].
 13. Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович. 2012. Политика противодействия торговле людьми: теоретические и правовые основы: монография. Саарбрюкен: LAP LAMBERT Academic Publishing. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich. 2012. Politika protivodejstviya torgovle lyud'mi: teoreticheskie i pravovye osnovy: monografiya. Saarbryuken: LAP LAMBERT Academic Publishing].
 14. Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович. 2011. Совершенствование правовой базы противодействия транснациональной организованной преступности и торговле людьми // Российский юридический журнал. № 5. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich. 2011. Sovershenstvovanie pravovoj bazy protivodejstviya transnacional'noj organizovannoj prestupnosti i torgovle lyud'mi // Rossijskij yuridicheskij zhurnal. № 5].
 15. Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович, Ревин Валерий Петрович. 2009. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть: учебник. Алматы: Жеты Жаргы, 2015. 5 выпусков коллективных монографий под ред. Амана Елеусизовича Мизанбаева: Уголовное правопонимание на современном этапе. Костанай. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich, Revin Valerij Petrovich. 2009. Ugolovnoe pravo Respubliki Kazahstan. Obshchaya chast': uchebnik. Almaty: ZHety ZHargy, 2015. 5 vypuskov kollektivnyh monografij pod red. Amana Eleusizovicha Mizanbaeva: Ugolovnoe pravoponimanie na sovremennom ehtape. Kostanaj].
 16. Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович. 2015. Меры борьбы с преступностью по торговле людьми: проблемы криминологического измерения и оптимального законодательного инструментария противодействия (на примере Республики Казахстан) // Международное сотрудничество Евразийских государств. Политика, экономика, право: научно-аналитический и информационный журнал института проблем безопасности СНГ. № 1. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich. 2015. Mery bor'by s prestupnost'yu po torgovle lyud'mi: problemy kriminologicheskogo izmereniya i optimal'nogo zakonodatel'nogo instrumentariya protivodejstviya (na primere Respubliki Kazahstan) // Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo Evrazijskih gosudarstv. Politika, ehkonomika, pravo: nauchno-analiticheskij i informacionnyj zhurnal instituta problem bezopasnosti SNG. № 1].
 17. Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович, Ревин Валерий Петрович. 2015. Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. Валерия Петровича Ревина. Алматы: Жеті жарғы. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich, Revin Valerij Petrovich. 2015. Ugolovnoe pravo. Obshchaya chast': uchebnik / pod red. Valeriya Petrovicha Revina. Almaty: ZHetі zharғy].
 18. Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович, Ревин Валерий Петрович, Рыхлов Олег Александрович. 2010. Уголовное право Республики Казахстан. Общая и Особенная часть: учебник / под ред. Валерия Петровича Ревина. Алматы: Жеті жарғы. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich, Revin Valerij Petrovich, Ryhlov Oleg Aleksandrovich. 2010. Ugolovnoe pravo Respubliki Kazahstan. Obshchaya i Osobennaya chast': uchebnik / pod red. Valeriya Petrovicha Revina. Almaty: ZHetі zharғy].
 19. Бычкова Светлана Федоровна. 2012. Противодействие торговле людьми: современное состояние и проблемы // Закон и время. № 5. [Bychkova Svetlana Fedorovna. 2012. Protivodejstvie torgovle lyud'mi: sovremennoe sostoyanie i problemy // Zakon i vremya. № 5].
 20. Винокуров Сергей Иванович. 2014. К вопросу о путях реформирования международного законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми (основные тезисы) // Российский следователь. № 8. [Vinokurov Sergej Ivanovich. 2014. K voprosu o putyah reformirovaniya mezhdunarodnogo zakonodatel'stva v sfere bor'by s torgovlej lyud'mi (osnovnye tezisy) // Rossijskij sledovatel'. № 8].
 21. Вяселева Гульнара Хамитовна. 2013. К вопросу о формализации системы уголовного права // Преступность, уголовная политика, уголовный закон: сб. науч. тр. / под ред. Натальи Александровны Лопашенко. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». [Vyaseleva Gul'nara Hamitovna. 2013. K voprosu o formalizacii sistemy ugolovnogo prava // Prestupnost', ugolovnaya politika, ugolovnyj zakon: sb. nauch. tr. / pod red. Natal'i Aleksandrovny Lopashenko. Saratov: Izd-vo FGBOU VPO «Saratovskaya gosudarstvennaya yuridicheskaya akademiya»].
 22. Гилинский Яков Ильич. 2014. Криминология: теория и история, эмпирическая база, социальный контроль. СПб.: Алеф-Пресс. [Gilinskij YAkov Il'ich. 2014. Kriminologiya: teoriya i istoriya, ehmpiricheskaya baza, social'nyj kontrol'. SPb.: Alef-Press].
 23. Гончаров Денис Юрьевич. 2014. Концептуальные основы межотраслевых взаимосвязей в законодательстве о противодействии преступности: автореф. дис. д.ю.н. Екатеринбург. [Goncharov Denis Yur'evich. 2014. Konceptual'nye osnovy mezhotraslevyh vzaimosvyazej v zakonodatel'stve o protivodejstvii prestupnosti: avtoref. dis. d.yu.n. Ekaterinburg].
 24. Жалинский Альфред Эрнестович. 2009. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект. [Zhalinskij Al'fred Ehrnestovich. 2009. Ugolovnoe pravo v ozhidanii peremen: teoretiko-instrumental'nyj analiz. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Prospekt].
 25. Жекебаев Узыке Сикунбаевич. 2013. К вопросу о преемственности в уголовном праве // Право и государство. № 3. [Zhekebaev Uzyke Sikunbaevich. 2013. K voprosu o preemstvennosti v ugolovnom prave // Pravo i gosudarstvo. № 3].
 26. Иванов Никита Георгиевич. 2013. Уголовно-правовые направления (школы) как фундамент уголовного права и закона // Преступность, уголовная политика, уголовный закон: сб. науч. тр. / под ред. Натальи Александровны Лопашенко. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». [Ivanov Nikita Georgievich. 2013. Ugolovno-pravovye napravleniya (shkoly) kak fundament ugolovnogo prava i zakona // Prestupnost', ugolovnaya politika, ugolovnyj zakon: sb. nauch. tr. / pod red. Natal'i Aleksandrovny Lopashenko. Saratov:Izd-vo FGBOU VPO «Saratovskaya gosudarstvennaya yuridicheskaya akademiya»].
 27. Исмагулова Айгуль Турехановна. 2010. «Регламентация принудительных мер медицинского характера по законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан» // Правовая реформа в Казахстане. № 3. [Ismagulova Ajgul' Turekhanovna. 2010. «Reglamentaciya prinuditel'nyh mer medicinskogo haraktera po zakonodatel'stvu Rossijskoj Federacii i Respubliki Kazahstan» // Pravovaya reforma v Kazahstane. № 3].
 28. Квашис Виталий Ефимович. 2008. К проблеме «цены» преступности // Россия: уроки реформ: научные труды ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. Вып. 2008. М.: Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова. [Kvashis Vitalij Efimovich. 2008. K probleme «ceny» prestupnosti // Rossiya: uroki reform: nauchnye trudy IMPEH im. A.S. Griboedova. Vyp. 2008. M.: Institut mezhdunarodnogo prava i ehkonomiki imeni A.S. Griboedova].
 29. Козаченко Иван Яковлевич. 2012. Идентификация как парадигма уголовного права и уголовного закона // Правотворческие и правоприменительные парадигмы реконструкции уголовного законодательства: национальный и международный опыт моделирования: Коллективная монография (на основе материалов Международного научно-практического семинара, г. Костанай, 18 мая 2012 г.).-Костанай. [Kozachenko Ivan Yakovlevich. 2012. Identifikaciya kak paradigma ugolovnogo prava i ugolovnogo zakona // Pravotvorcheskie i pravoprimenitel'nye paradigmy rekonstrukcii ugolovnogo zakonodatel'stva: nacional'nyj i mezhdunarodnyj opyt modelirovaniya: Kollektivnaya monografiya (na osnove materialov Mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo seminara, g. Kostanaj, 18 maya 2012 g.). Kostanaj].
 30. Корзун Игорь Валерьевич. 1998. Преступность среди женщин в Казахстане. Алматы: Жеты Жаргы. [Korzun Igor' Valer'evich. 1998. Prestupnost' sredi zhenshchin v Kazahstane. Almaty: ZHety Zhargy].
 31. Культелеев Таир Мулдагалиевич. 1955. Уголовное обычное право казахов. Алма-Ата: АН КазССР. [Kul'teleev Tair Muldagalievich. 1955. Ugolovnoe obychnoe pravo kazahov. Alma-Ata: AN KazSSR].
 32. Культелеев Таир Мулдагалиевич. 2004. Уголовное обычное право казахов. Алматы: Дауир. [Kul'teleev Tair Muldagalievich. 2004. Ugolovnoe obychnoe pravo kazahov. Almaty: Dauir].
 33. Левченко Олег Павлович (ред.). 2009. Торговля людьми и легализация преступных доходов. Вопросы противодействия: научно-практ. Пособие. Москва: ЮНИТИ-ДАНА. [Levchenko Oleg Pavlovich (red.). 2009. Torgovlya lyud'mi i legalizaciya prestupnyh dohodov. Voprosy protivodejstviya: nauchno-prakt. Posobie. Moskva:YUNITI-DANA].
 34. Лунеев Виктор Васильевич. 2008. Социальные последствия и интегрированная цена преступности // Россия: уроки реформ: научные труды ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. М.: Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова. Вып. 2008. [Luneev Viktor Vasil'evich. 2008. Social'nye posledstviya i integrirovannaya cena prestupnosti // Rossiya: uroki reform: nauchnye trudy IMPEH im. A.S. Griboedova. M.: Institut mezhdunarodnogo prava i ehkonomiki imeni A.S. Griboedova. Vyp. 2008].
 35. Малиновский Алексей Александрович. 2009. Доктрина как истгочник уголовного права (Сравнительно-правовые аспекты) // Международное уголовное право и международная юстиция. № 1. [Malinovskij Aleksej Aleksandrovich. 2009. Doktrina kak istgochnik ugolovnogo prava (Sravnitel'no-pravovye aspekty) //Mezhdunarodnoe ugolovnoe pravo i mezhdunarodnaya yusticiya. № 1].
 36. Малько Александр Васильевич, Трофимов Василий Владиславович. 2013. Правовая политика в современной России: проблемы доктринального понимания и формирования // Государство и право. № 2. [Mal'ko Aleksandr Vasil'evich, Trofimov Vasilij Vladislavovich. 2013. Pravovaya politika v sovremennoj Rossii: problemy doktrinal'nogo ponimaniya i formirovaniya // Gosudarstvo i pravo. № 2].
 37. Мизанбаев Аман Елеусизович. 2010. Уголовная ответственность: методология познания, законодательное закрепление и правоприменительные коррекции: коллективная монография /. - Костанай : [б. и.]. [Mizanbaev Aman Eleusizovich. 2010. Ugolovnaya otvetstvennost': metodologiya poznaniya, zakonodatel'noe zakreplenie i pravoprimenitel'nye korrekcii: kollektivnaya monografiya /. - Kostanaj : [b. i.].
 38. Мизанбаев Аман Елеусизович (ред.). 2014. Модернизация уголовного законодательства: монография. Костанай. [Mizanbaev Aman Eleusizovich (red.). 2014. Modernizaciya ugolovnogo zakonodatel'stva: monografiya. Kostanaj].
 39. Мизанбаев Аман Елеусизович. 2012. О поиске новой парадигмы модернизации механизма уголовноправового регулирования // Правотворческие и правоприменительные парадигмы реконструкции уголовного законодательства: национальный и международный опыт моделирования: кол. монография. Костанай. [Mizanbaev Aman Eleusizovich. 2012. O poiske novoj paradigmy modernizacii mekhanizma ugolovnopravovogo regulirovaniya // Pravotvorcheskie i pravoprimenitel'nye paradigmy rekonstrukcii ugolovnogo zakonodatel'stva: nacional'nyj i mezhdunarodnyj opyt modelirovaniya: kol. monografiya. Kostanaj].
 40. Миндагулов Алькен Хайдарович. 2012. О концепции новой редакции Уголовного кодекса Республики Казахстан // Правотворческие и правоприменительные парадигмы реконструкции уголовного законодательства: национальный и международный опыт моделирования: кол. моногр. (на основе матлов Междунар. науч.-практ. семинара) / отв. ред. Амана Елеусизовича Мизанбаев. Костанай. [Mindagulov Al'ken Hajdarovich. 2012. O koncepcii novoj redakcii Ugolovnogo kodeksa Respubliki Kazahstan // Pravotvorcheskie i pravoprimenitel'nye paradigmy rekonstrukcii ugolovnogo zakonodatel'stva: nacional'nyj i mezhdunarodnyj opyt modelirovaniya: kol. monogr. (na osnove matlov Mezhdunar. nauch.-prakt. seminara) / otv. red. Amana Eleusizovicha Mizanbaev. Kostanaj].
 41. Мирошниченко Даниил Викторович. 2013. Категории «уголовно-правовое воздействие» и «уголовно-правовое регулирование» // Преступность, уголовная политика, уголовный закон: сб. науч. тр. / под ред. Натальи Александровны Лопашенко. Саратов: Издво ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». [Miroshnichenko Daniil Viktorovich. 2013. Kategorii «ugolovno-pravovoe vozdejstvie» i «ugolovno-pravovoe regulirovanie» // Prestupnost', ugolovnaya politika, ugolovnyj zakon: sb. nauch. tr. / pod red. Natal'i Aleksandrovny Lopashenko. Saratov: Izdvo FGBOU VPO «Saratovskaya gosudarstvennaya yuridicheskaya akademiya»].
 42. Молдабаев Саркытбек Сарсембаевич. 2012. К вопросу об обновлении уголовного законодательства на основе возмездного принципа // Зангер. № 3. [Moldabaev Sarkytbek Sarsembaevich. 2012. K voprosu ob obnovlenii ugolovnogo zakonodatel'stva na osnove vozmezdnogo principa // Zanger. № 3].
 43. Морозова Людмила Александровна. 2013. Инновации в правовой жизни России // Государство и право. № 5. [Morozova Lyudmila Aleksandrovna. 2013. Innovacii v pravovoj zhizni Rossii // Gosudarstvo i pravo. № 5].
 44. Наумов Анатолий Валентинович. 2012. Новый кодекс или его новая редакция как варианты реформирования уголовного законодательства (тезисы) // Правотворческие и правоприменительные парадигмы реконструкции уголовного законодательства: национальный и международный опыт моделирования: кол. моногр. (на основе мат-лов Междунар. науч.-практ. семинара) / отв. ред. Амана Елеусизовича Мизанбаев. Костанай. [Naumov Anatolij Valentinovich. 2012. Novyj kodeks ili ego novaya redakciya kak varianty reformirovaniya ugolovnogo zakonodatel'stva (tezisy) // Pravotvorcheskie i pravoprimenitel'nye paradigmy rekonstrukcii ugolovnogo zakonodatel'stva: nacional'nyj i mezhdunarodnyj opyt modelirovaniya: kol. monogr. (na osnove mat-lov Mezhdunar. nauch.-prakt. seminara) / otv. red. Amana Eleusizovicha Mizanbaev. Kostanaj].
 45. Наумов Анатолий Валентинович. 2014. Прощание с Семинаром («отчет» научного руководителя). 29 апреля. URL: http://crimpravo.ru/blog/3206.html. [Naumov Anatolij Valentinovich. 2014. Proshchanie s Seminarom («otchet» nauchnogo rukovoditelya). 29 aprelya. URL: http://crimpravo.ru/blog/3206.html].
 46. Новоселов Геннадий Петрович. 2013. Понятие уголовно-правового регулирования: его сущность, содержание, объем и отличительные признаки // Преступность, уголовная политика, уголовный закон: сб. науч. тр. / под ред. Натальи Александровны Лопашенко. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». [Novoselov Gennadij Petrovich. 2013. Ponyatie ugolovno-pravovogo regulirovaniya: ego sushchnost', soderzhanie, ob"em i otlichitel'nye priznaki // Prestupnost', ugolovnaya politika, ugolovnyj zakon: sb. nauch. tr. / pod red. Natal'i Aleksandrovny Lopashenko. Saratov: Izd-vo FGBOU VPO «Saratovskaya gosudarstvennaya yuridicheskaya akademiya»].
 47. Надзорная судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан. 2013. Обзор судебной практики (в том числе практики назначения наказаний) по уголовным делам о преступлениях против семьи и несовершеннолетних // Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан. № 12. [Nadzornaya sudebnaya kollegiya po ugolovnym delam Verhovnogo Suda Respubliki Kazahstan. 2013. Obzor sudebnoj praktiki (v tom chisle praktiki naznacheniya nakazanij) po ugolovnym delam o prestupleniyah protiv sem'i i nesovershennoletnih // Byulleten' Verhovnogo Suda Respubliki Kazahstan. № 12].
 48. Овчинский Владимир Семенович (ред.), Торбин Юрий Григорьевич (ред.). 2009. Противодействие торговле людьми в Российской Федерации: науч. доклад. Москва: Норма. [Ovchinskij Vladimir Semenovich (red.), Torbin Yurij Grigor'evich (red.). 2009. Protivodejstvie torgovle lyud'mi v Rossijskoj Federacii: nauch. doklad. Moskva: Norma].
 49. Осмоналиев Кайрат Медербекович, Ревин Валерий Петрович. 2014. Уголовное право Кыргызской Республики: учебник. Бишкек: Алтын Принт. [Osmonaliev Kajrat Mederbekovich, Revin Valerij Petrovich. 2014. Ugolovnoe pravo Kyrgyzskoj Respubliki: uchebnik. Bishkek: Altyn Print].
 50. Павликов Сергей Герасимович. 2013. О доктрине как источнике права // Государство и право. № 3. [Pavlikov Sergej Gerasimovich. 2013. O doktrine kak istochnike prava // Gosudarstvo i pravo. № 3].
 51. Питер Г. Соломон мл. 2013. Создание уголовного права в России и на западе: процесс разработки и роль экспертов // Преступность, уголовная политика, уголовный закон: сб. науч. тр. / под ред. Натальи Александровны Лопашенко. Саратов: Изд- во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». [Piter G. Solomon ml. 2013. Sozdanie ugolovnogo prava v Rossii i na zapade: process razrabotki i rol' ehkspertov // Prestupnost', ugolovnaya politika, ugolovnyj zakon: sb. nauch. tr. /pod red. Natal'i Aleksandrovny Lopashenko. Saratov: Izd-vo FGBOU VPO «Saratovskaya gosudarstvennaya yuridicheskaya akademiya»].
 52. Топильская Елена Валентиновна. 2015. Криминология организованной преступности. СПб.: Алеф-Пресс. Т. 1. [Topil'skaya Elena Valentinovna. 2015. Kriminologiya organizovannoj prestupnosti. SPb.: Alef-Press. T. 1].
 53. Пресс-релиз о заседании Координационного совета по вопросам выявления преступлений, связанных с торговлей людьми. 2013. Астана. 29 апреля. URL: http://prokuror.gov.kz/ rus/novosti/press-releasy/press-reliz-o-zasedanii-koordi- nacionnogo-soveta-po-voprosamvyyavleniya. [Press-reliz o zasedanii Koordinacionnogo soveta po voprosam vyyavleniya prestuplenij, svyazannyh s torgovlej lyud'mi. 2013. Astana. 29 aprelya. URL: http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/ press-releasy/press-reliz-o-zasedanii-koordi-nacionnogosoveta-po-voprosam-vyyavleniya].
 54. Ревин Валерий Петрович. 2015. Международное сотрудничество по противодействию преступности в контексте уголовной политики России (оценка состояния и проблемы оптимизации) // Международное сотрудничество Евразийских государств. Политика, экономика, право: научно-аналитический и информационный журнал института проблем безопасности СНГ. № 1. [Revin Valerij Petrovich. 2015. Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo po protivodejstviyu prestupnosti v kontekste ugolovnoj politiki Rossii (ocenka sostoyaniya i problemy optimizacii) // Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo Evrazijskih gosudarstv. Politika, ehkonomika, pravo: nauchno-analiticheskij i informacionnyj zhurnal instituta problem bezopasnosti SNG. № 1].
 55. Ревин Валерий Петрович, Сафаров Хаётджон Саидамирович. 2011. Уголовное право Республики Таджикистан. Общая часть. Душанбе: Ирфон. [Revin Valerij Petrovich, Safarov Hayotdzhon Saidamirovich. 2011. Ugolovnoe pravo Respubliki Tadzhikistan. Obshchaya chast'. Dushanbe: Irfon].
 56. Совершенствование международного сотрудничества в противодействии торговле людьми: материалы Международной конференции. 2009. Москва: Либра-К. [Sovershenstvovanie mezhdunarodnogo sotrudnichestva v protivodejstvii torgovle lyud'mi: materialy Mezhdunarodnoj konferencii. 2009. Moskva: Libra-K].
 57. Хавронюк Николай. 2013. Экспертный комментарий к концепции проекта Уголовного кодекса Республики Казахстан и проекту Уголовного кодекса Республики Казахстан. 14 марта. URL: http://www.zakon.kz/4546643-jekspertnyjj-kommentarijjk- koncepcii.html. [Havronyuk Nikolaj. 2013. Ekspertnyj kommentarij k koncepcii proekta Ugolovnogo kodeksa Respubliki Kazahstan i proektu Ugolovnogo kodeksa Respubliki Kazahstan. 14 marta. URL: http://www.zakon.kz/4546643-jekspertnyjjkommentarijj- k-koncepcii.html].
 58. Цветков Юрий Анатольевич. 2010. Соучастие и организованная преступность // Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сборник очерков / под ред. Лунеева Виктора Васильевича. Москва: Юрайт. [Cvetkov Yurij Anatol'evich. 2010. Souchastie i organizovannaya prestupnost' // Ugolovnoe pravo. Aktual'nye problemy teorii i praktiki: sbornik ocherkov / pod red. Luneeva Viktora Vasil'evicha. Moskva: Yurajt].
 59. Чукмаитов Дулат Сламбекович. 2012. Вклад профессора Джекебаева У.С. в развитие криминологической науки // Право и государство. № 1. [Chukmaitov Dulat Slambekovich. 2012. Vklad professora Dzhekebaeva U.S. v razvitie kriminologicheskoj nauki // Pravo i gosudarstvo. № 1].
 60. Шестаков Дмитрий Анатольевич. 2013. Криминологическое законодательство и право противодействия преступности // Криминология: вчера, сегодня, завтра. № 1. [Shestakov Dmitrij Anatol'evich. 2013. Kriminologicheskoe zakonodatel'stvo i pravo protivodejstviya prestupnosti // Kriminologiya: vchera, segodnya, zavtra. № 1].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu