BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hamulczuk Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Globalny kryzys żywnościowy - symptomy, implikacje, przyczyny
Global Food Crisis - Symptoms, Implications, Causes
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 3 (45), s. 553-562, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Przetwórstwo rolno-spożywcze, Żywność, Kryzys żywnościowy, Ceny żywności
Agricultural and food processing, Food, Food crisis, Food prices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie zostało poświęcone uwarunkowaniom globalnego kryzysu żywnościowego jaki miał miejsce po roku 2007. Na podstawie przeglądu literatury oraz analizy danych statystycznych poszukiwano odpowiedzi na pytania na temat objawów skutków i przede wszystkim przyczyn leżących u podstaw kryzysu. Podstawowym objawem kryzysu był wzrost światowych cen żywności oraz ich zmienności. Najsilniejsze przełożenie wzrostu cen surowców rolnych na ceny żywności miało miejsce w krajach rozwijających się, charakteryzujących się wysokim udziałem wydatków na żywność w całkowitych wydatkach. Znaczna koincydencja niepokojów społecznych ze zmianami poziomu cen żywności wskazuje na polityczno-społeczne konsekwencje kryzysu żywnościowego. Objawiały się one nie tylko spadkiem bezpieczeństwa żywnościowego, ale mogły mieć implikacje polityczne szczególnie w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu. Można wskazać wiele czynników, których koincydencja miała wpływ na bezprecedensowy wzrost cen rolno-żywnościowych. Wśród najważniejszych należy wymienić zmiany w zakresie polityki energetycznej, które doprowadziły do obniżenia stanu zapasów i wzrostu powiązań cen surowców rolnych z cenami ropy naftowej, wzrost popytu z krajów rozwijających się oraz uwarunkowania makroekonomiczne w postaci wahań kursów walutowych oraz niskich stóp procentowych. (abstrakt oryginalny)

The study was devoted to the global food crisis that took place after 2007. On the basis of the literature review and analysis of statistical data we sought answers to questions about symptoms, effects and most of all causes of the crisis. Primary symptom of food crisis was the increase in world agro-food prices and their volatility. The strongest response of domestic consumer food prices on the increase in world agricultural commodity prices was observed in developing countries with high share of food expenditure in the total expenditure. A substantial coincidence of social unrests with changes in food prices indicates the political and social consequences of the food crisis. They are manifested not only in the decline in food security but it could have political implications especially in Africa and the Middle East. There are various factors which influenced the unprecedented increase in prices of agro-food products. The most important ones include changes in energy policy, which led to lower inventories and increase of linkages in agricultural commodity prices to crude oil prices, increased food demand from developing countries, and macroeconomic factors as fluctuations in exchange rates and low interest rates. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baffes, J., Dennis, A. (2013). Long-term drivers of food prices. Policy Research Working Paper 6455. Washington, D.C.: World Bank.
 2. Cheng, I. W., Xiong, W. (2013). The Financialization of Commodity Markets. NBR Working Paper 19642.
 3. De Gorter, H., Drabik, D., Just, D. R. (2013). Biofuel Policies and Food Grain Commodity Prices 2006-2012: All Boom and No Bust? AgBioForum, 16(1), 1-13.
 4. Demeke, M., Pangrazio, G., Maetz, M. (2009). Country responses to the food security crisis: Nature and preliminary implications of the policies pursued. Rome: FAO.
 5. EIU (2014). Global food security index 2014. An annual measure of the state of global food security. The Economist Intelligence Unit Limited 2014.
 6. FAO (2011). The State of Food Insecurity in the World. How does international price volatility affect domestic economies and food security? Rome: FAO.
 7. Hamulczuk, M., Klimkowski, C. (2012). Response of the Polish Wheat Prices to the World's Crude Oil Prices. Acta Oecon. Inf., 15(2), 50-56.
 8. IATP (2011). Excessive Speculation in Agriculture Commodities: Selected Writings from 2008-2011. Institute for Agriculture and Trade Policy.
 9. Lagi, M., Bertrand, K. Z., Bar-Yam, Y. (2011). The Food Crises and Political Instability in North Africa and the Middle East. Cambridge, Mass.: New England Complex Systems Institute (NECSI).
 10. McPhail, L. L., Babcock, B. A. (2012). Impact of US biofuel policy on US corn and gasoline price variability. Energy, 37(1), 505-513.
 11. Pies, I., Prehn, S., Glauben, T., Will, M. G. (2013). Speculation on agricultural commodities: a brief overview. Diskussionspapier / Lehrstuhl für Wirtschaftsethik. Halle- Wittenberg: Martin-Luther-Universität.
 12. Prakash, A. (2011). Safeguarding food security in volatile global markets. FAO.
 13. Sharma, R. (2011). Food Export Restrictions: Review of the 2007-2010 Experience and Considerations for Disciplining Restrictive Measures. FAO Commodity and Trade Policy Research Working Paper, No. 32.
 14. Szydło, W. (2013). Kryzys żywnościowy (food crisis) pierwszej dekady XXI wieku - wstępna analiza teorii. Prace Nauk. UE Wroc., 317, 184-192.
 15. Timmer, C. P. (2008). Causes of High Food Prices. ADB Economics Working Papers, No. 128.
 16. Timmer, C. P. (2010). Preventing food crisis using a food policy approach. J. Nutr., 140, 2245-2285.
 17. Troester, B. (2012). The determinants of the recent food price surges - A basic supply and demand model. Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development, Working Paper No. 06/2012.
 18. Trostle, R. (2008). Global Agricultural Supply and Demand: Factors Contributing to the Recent Increase in Food Commodity Prices. United States Department of Agriculture, Outlook Report WRS-0801.
 19. Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series. New Jersey: John Wiley & Sons.
 20. Tyner, W. E., Taheripour, F., Hurt, Ch. (2012). Potential Impacts of a Partial Waiver of the Ethanol Blending Rules. Oak Brook, IL: Farm Foundation, 1-13.
 21. UNCTAD (2008). Addressing the Global Food Crisis: Key Trade, investment and commodity policies in ensuring sustainable food security and alleviating poverty. New York and Geneva: United Nations.
 22. Will, M. G., Prehn, S., Pies, I., Glauben, T. (2012). Is financial speculation with agricultural commodities harmful or helpful? - A literature review of current empirical research, Diskussionspapier Nr. 2012-26 des Lehrstuhls für Wirtschaftsethik. Halle: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
 23. Wright, B. D. (2011). The Economics of Grain Price Volatility. Appl. Econ. Persp. Policy, 33(1), 32-58.
 24. Wright, B. D. (2014). Global Biofuels: Key to the Puzzle of Grain Behavior. J. Econ. Persp., 28(1), 73-98.
 25. Zawojska, A. (2011). Czy spekulacje finansowe wpływają na międzynarodowe ceny towarów rolno-żywnościowych? Zesz. Nauk. SG
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00355
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu