BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyszomierski Rafał (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży), Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Jankowski Krzysztof (WSB University in Wrocław, Poland)
Tytuł
Pozycja Polski w produkcji energii z biomasy na tle innych krajów Unii Europejskiej
Polish Position in the Production of Energy from Biomass in Comparison with Other Countries of the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 177-183, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Biomasa, Produkcja energii, Rolnictwo, Leśnictwo, Energia, Odnawialne źródła energii, Wyniki badań
Biomass, Energy production, Agriculture, Forestry, Energy, Renewable energy sources, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O18, O44
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono potencjał i pozycję Polski na tle innych krajów UE w zakresie wytwarzania biomasy stałej oraz możliwości, jakie płyną wraz z wykorzystaniem tego surowca dla celów energetycznych. Do wskazania potencjału i zmian na rynku biomasy w krajach UE wykorzystano metody porównawcze oparte na analizach tabelarycznych, graficznych i opisowych. Polska ze względu na swoje położenie geograficzne i uwarunkowania klimatyczne rozwija sektor OZE wykorzystując własne zasoby, co daje jej jedno z czołowych miejsce w UE. Ma to znaczący wpływ na trudności, z którymi boryka się Polska, aby osiągnąć nałożony przez UE obowiązek 15-procentoeego udziału energii odnawialnej w finalnym zużyciu energii brutto.(abstrakt oryginalny)

The potential and position of Poland in comparison with other EU countries in the field of solid biomass production and the possibilities that flow with the use of this raw material for energy purposes are presented. To assess changes in the biomass market in EU countries, tabular, graphical and descriptive methods were used. Due to its geographical location and climatic conditions, Poland is developing the RES sector using its own resources, which gives it one of the leading positions in the EU. This has a significant impact on the difficulties that Poland is facing to achieve the EU's 15% renewable energy share in final gross energy consumption.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszuk Piotr, Agnieszka Wysocka-Czubaszek, Robert Czubaszek, Sławomir Roj-Rojewski. 2015. Skutki energetycznego wykorzystania biomasy (Implications of biomass use for energy production). Wieś i Rolnictwo 4 (169): 139-152.
 2. Bartoszewicz-Buczy Hanna. 2012. Potencjał i energetyczne wykorzystanie biomasy w krajach Europy Środkowej (Biomass potential and its energy utilization in the Central European countries). Energetyka: 860-866.
 3. Bartoszewicz-Burczy Hanna. 2015. Panel Ekspertów "Współdziałanie", Las i gospodarka leśna jako międzysektorowe instrumenty rozwoju. 26 maja 2015 r. Sesja 4. "Potencjał i energetyczne wykorzystanie biomasy leśnej w Polsce i krajach Unii Europejskiej (Panel of Experts "Cooperation" Forest and forest management as intersectoral Development instruments. 26 May 2015. Session 4. "Potential and energy use of forest biomass in Poland and European Union countries). Stary Sękocin: Instytut Badawczy Leśnictwa.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC). OJ L 140, 5.6.2009.
 5. EC (European Commission). 2018. Intelligent Energy Europe. https://ec.europa.eu/easme/en/intelligentenergy- europe.
 6. EEA (European Environment Agency). 2013. EU bioenergy potential from a resource-efficiency perspective, https://www.eea.europa.eu/publications/eu-bioenergy-potential.
 7. Faber Antoni, Zuzanna Jarosz. 2015. Perspektywy wykorzystania biomasy rolniczej na cele energetyczne w Unii Europejskiej i Polsce (Perspectives of using agricultural biomass for energy purposes in the European Union and Poland). Studia i Raporty IUNG-PIB 44 (18): 205-217.
 8. Gostomczyk Waldemar. 2011. Pozycja Polski na europejskim rynku biomasy energetycznej (Polish position on the European market for biomass energy). Roczniki Naukowe SERiA XIII (1): 122-125.
 9. Gostomczyk Waldemar. 2013. Udział biomasy energetycznej w realizacji idei zrównoważonego rozwoju (Share of energy biomass in the implementation of the idea of sustainable development). Koszalin: Politechnika Koszalińska.
 10. Gostomczyk Waldemar. 2015. Wykorzystywanie biomasy energetycznej do kreowania rynku pracy w aspekcie rozwoju zrównoważonego (The use of energy biomass to create the labor market in the aspect of sustainable development). Politechnika Koszalińska: Koszalin.
 11. Graczyk Andrzej. 2009. Przedsięwzięcia unijne i polskie wspomagające rozwój, produkcję energii odnawialnej i biopaliw z biomasy. [W] Rozwój zrównoważony teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich (EU and Polish projects supporting development, renewable energy production and biofuels from biomass. [In] Sustainable development theory and practice with particular emphasis on rural areas), ed. B. Fiedor i R. Jończyk, 220-231.Opole: Instytut Śląski Sp. z o.o.
 12. GUS. 2015. Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 r. (Energy from renewable sources in 2015). Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/ 5485/3/10/1/energia_ze_zrodel_odnawialnych_w_2015_roku.pdf.
 13. Jarosz Zuzanna. 2017. Potencjał energetyczny biomasy roślinnej i możliwości wykorzystywania do celów energetycznych (Energy potential of agricultural crops biomass and their use for energy purposes). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 32 (2): 281-292.
 14. Jasiulewicz Michał. 2014. Potencjał energetyczny biomasy rolniczej w aspekcie realizacji przez Polskę narodowego celu wskaźnikowego OZE i dyrektywny UE w 2020 roku (The energety potential of agriculture biomass in Polish regions in the aspect of the realize national aim index at the RES 2020 year). Roczniki Naukowe SERiA XVI (1):70-76 .
 15. Jasiulewicz Michał. 2015. Produkcja energii z agrobiomasy w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej (Production of energy from agribiomass in Poland in the background of selected countries of the European Union). Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 94-99.
 16. Janiszewska Dorota A., Luiza Ossowska. 2015. Zróżnicowanie uwarunkowań rolnictwa dla produkcji energii odnawialnej z biomasy rolniczej w krajach Unii Europejskiej (Diversification of agricultural determinants for renewable energy production using agricultural biomass in European Union countries. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 15 (2): 75-84.
 17. Sala Krzysztof. 2017. Przemysłowe wykorzystanie biomasy w Polsce. Przesłanki i bariery (Industrial use of biomass in Poland. Conditions and barriers). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 31 (4):148-156.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1514
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu