BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żmija Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Zmiany stopnia towarowości małych gospodarstw rolnych w województwie małopolskim korzystających ze wsparcia inwestycyjnego ze środków wspólnej polityki rolnej
Changes in the Sales to Total Production Ratio in Small Farms from Malopolskie Region Using Investment Support from the Cap Funds
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 196-202, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Wspólna Polityka Rolna
Arable farm, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q1, Q12, Q18
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie zmian stopnia towarowości małych gospodarstw rolnych z województwa małopolskiego korzystających w latach 2004-2015 ze wsparcia inwestycyjnego w ramach wspólnej polityki rolnej. Badania wykazały, że dzięki inwestycjom dofinansowywanym ze środków WPR nastąpiło zwiększenie stopnia towarowości badanych gospodarstw w 2015 roku przeciętnie o 6,5 p.p. w porównaniu do 2004 roku. Z obliczeń statystycznych wynika także, że występuje istotna dodatnia korelacja pomiędzy zmianą powierzchni przeznaczanej pod produkcję roślinną a zmianą w udziale produkcji przeznaczanej na rynek.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to determine the changes in the sales to total production ratio in small farms from Malopolskie region using investment suport from the CAP funds in the years 2004-2015. Studies have shown that thanks to investments co-financed from the CAP, there has been an increase in the sales to total production ratio of surveyed farms in 2015 by an average of 6.5 pp. compared to 2004. Statistical calculations also show that there is a significant positive correlation between the change in the area allocated for crop production and the change in the share of production intended for the market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski Andrzej, Sebastian Stępień. 2013. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania zmian paradygmatu rozwoju rolnictwa drobnotowarowego w świetle ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej (Economic and social factors determining the shiftin the development paradigm of small-holding agriculture in the light of the evolving Common Agricultural Policy). Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 2: 25-39.
 2. Davidova Sophia, Lena Fredriksson, Alastair Bailey. 2009. Subsistence and semi-subsistence farming. University of Kent. School of Economics Discussion Paper 09/20, doi: 10.1111/j.1574-0862.2009.00411.x.
 3. Dzun Włodzimierz. 2013. Drobne gospodarstwa w rolnictwie polskim. Próba definicji i charakterystyki (Polish agricultures' small farms : an effort to define this category and its characteristics). Wieś i Rolnictwo 2: 9-27.
 4. Gołębiewska Barbara. 2010. Sposoby pomiaru związków gospodarstw rolniczych z otoczeniem (Methods of measuring relations between agricultural holdings and their environment). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 166-178.
 5. Karwat-Woźniak Bożena. 2005. Możliwości rozwojowe chłopskiego rolnictwa na przykładzie gospodarstw wysokotowarowych (Opportunities for development of peasant farming on the example of highly commercial farms). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 6. Kostov Philip, John Lingard. 2004. Subsistence agriculture in transition economies: its roles and determinants. Journal of Agricultural Economics 55 (3): 565-579.
 7. Kukuła Karol. 2003. Elementy statystyki w zadaniach (Elements of statistics in tasks). Warszawa: PWN.
 8. Kulikowski Roman. 2014. Produktywność I towarowość rolnictwa w Polsce (Productivity and commodity of agriculture in Poland). Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 26 :95-106.
 9. Musiał Wiesław, Mirosław Drygas. 2013. Dylematy procesu delimitacji drobnych gospodarstw rolnych (Dilemmas in the process of marking boundries of small farms). Wieś i Rolnictwo 2: 55-74.
 10. Nowogródzka Teresa, Marian Podstawka, Stanisław Szarek. 2013. Towarowość a sytuacja produkcyjno- ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w Polsce (Marketability and Economic Production Conditions of Organic Farming in Poland). Wieś i Rolnictwo 2: 157-168.
 11. Szreder Mirosław. 2004. Metody i techniki sondażowych badań opinii ( Methods and techniques of opinion polls).Warszawa: PWE.
 12. Wilkin Jerzy. 2013. Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i Unii Europejskiej (). Wieś i Rolnictwo 2: 43.
 13. Zegar Józef Stanisław. 2012. Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (The role of small farms in the socially sustainable development of rural areas). Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 1: 129-148.
 14. Żmija Dariusz. 2016. Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych (The impact of the common agricultural policy of the European Union on the functioning of small farms). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 15. Żmija Katarzyna. 2014. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej (The development of entrepreneurship in rural areas with the support of the European Union funds). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 360: 253-261.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1517
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu