BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniewski Michał Adam (Jan Kochanowski University in Kielce, Poland), Pacholarz Wioletta Magdalena (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Synergy and diversity of the resources of an enterprise. Knowledge manager - model approach
Źródło
Annals of Marketing Management & Economics, 2018, vol. 4, nr 1, s. 35-51, rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Menedżer, Zasoby przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Enterprise management, Manager, Enterprise resources, Enterprise development
Uwagi
JEL clasiffication: O15, D83
summ.
Abstrakt
One of the fundamental problems relating to the management of the company is the manager and its employees' as the human resource of the organisation. Managers with their staff and particularly positive relationship between them are able to build constructive foundation of the future undertakings. The aim of the white paper is to provide a fault energy and diversity of companies with the presentation of his concept of manager's model knowledge. In the development of the adopted research hypotheses formulated as follows: First hypothesis research area: knowledge manager is a wizard synergetic and diversity of companies, second hypothesis research area: meteoric manager is provided through knowledge and be able to use this knowledge, Third research hypothesis: manager knowledge can be reflected in the form of a concept of material and the concept of an intangible asset. The development of a conceptual design and is based on the method of interpretation literature.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asllani A., Luthans F., 2003. What knowledge managers really do: anempirical and comparative analysis, "Journal of Knowledge Management", 3, 53-66.
 2. Bratnicki M., 2001. Przedsiębiorczość i dynamika organizacji (Entrepreneurship and dynamics of the organisation) [in Polish], "Organizacja i Kierowanie" 2, 3-13.
 3. Cyfert S., 2006. Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Strategic improvement of architecture of processes in an enterprise management) [in Polish], Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 4. Dobija D., 2003. Metodyka szacowania wiedzy (Knowledge estimation methodology)[in Polish] (in:) B. Wawrzyniak (ed.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 5. Glinka B., 2008. Delegowanie uprawnień jako czynnik rozwoju małychprzedsiębiorstw (Delegation of powers as a factor for development of small enterprises) [in Polish]," Master of Business Administration" 6, 100-106.
 6. Griffin R.W., 2005. Podstawy zarządzania organizacjami (Basics of organisation management) [in Polish], PWN, Warszawa.
 7. Jaki A., 2012. Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Mechanisms of enterprise value management process) [in Polish], Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 8. Juchnowicz M., 2009. Kultura zaufania wyzwaniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim (The culture of trust as the challenge of contemporary human capital management) [in Polish] (in:) M. Juchnowicz (ed.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków, 173-182.
 9. Krogh G., 1998. Care in Knowledge creation, "California Management Review" 40, 133-153
 10. Kozina A., 2014. Koncepcja dwuwymiarowej oceny kompetencji negocjacyjnych (The concept of two-dimensional evaluation of negotiation competences) [in Polish], "Organizacja i Kierowanie" 3, 69-81.
 11. Leśniewski M.A., 2013. Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin w Polsce (Ecodevelopmental sources of competitiveness of municipalities in Poland) [in Polish], CeDeWu, Warszawa.
 12. LeśniewskI M.A., 2014. Konkurencyjność zasobowa przedsiębiorstw (The Resource Competitiveness of Enterprises) [in Polish], "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 4, 59-62.
 13. Leśniewski M.A., 2015. Wiedza w strategiach zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie wiedzą. Studium teoretyczne (Knowledge in business management strategies. Management of knowledge. Theoretical study) [in Polish] (in:) J. Jaskiernia, R. Kubicki (eds.), Ekonomia, zarządzanie i rozwój regionalny. Pomiędzy światem polityki a życiem naukowym. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Saletrze, tom trzeci, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, 171-187.
 14. McKeen J.D., Staples D.S., 2003. Knowledge managers: Who they are and what they do (in:) C.W. Holsapple (ed.), Handbook on knowledge management band, vol. 1, Berlin: Springer Verlag, 21-41.
 15. Mikuła B., 2006. Organizacje oparte na wiedzy (Knowledge-based organisations) [in Polish], Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 16. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., 2007. Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie (Employee Competencies and Strategic Knowledge Management in the Enterprise) [in Polish], "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej "747, 49-73.
 17. Mikuła B., Oczkowska R., 2009. Transfer wiedzy między partnerami aliansu strategicznego (Knowledge transfer between strategic alliance partners) [in Polish], "Organizacja i Zarządzanie" 2, 121-137.
 18. Nonaka I., Takeuchi H., 2000. Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne (Creating knowledge in the organisation. How Japanese companies dynamize innovation processes) [in Polish], Poltext, Warszawa.
 19. Oczkowska R., 2014. Rozwój zasobów ludzkich - istota, instrumenty, podmioty (Human resources development - essence, instruments, entities) [in Polish] (in:) R. Oczkowska, U. Bukowska (eds.), Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Difin, Warszawa, 11-30.
 20. Pacholarz W.M., 2016. Pojęcia wiedzy w teorii ekonomii (The concept of knowledge in economic theory) [in Polish], Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 8, 3-19.
 21. Perechuda K., 2005. Pracownicy wiedzy jako kreatorzy sieciowych potencjałów (Knowledge employees as creators of network potentials) [in Polish], "Zarządzanie ZasobamiLudzkimi"5, 9-15.
 22. Pocztowski A., 2003. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody (Human Resources management. Strategies - processes - methods) [in Polish], PWE, Warszawa.
 23. Przybytniowski J.W., 2013. Konkurencyjność rynku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce (Competitiveness of the insurance brokerage services market in Poland) [in Polish], Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 24. Romanowska M., 2001. Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny (Shaping company value based on intellectual capital) [in Polish] (in:) R. Borowiecki (ed.), System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, 30.
 25. Romańczuk A., 2003. Praktyka zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie (Knowledge management practice in an enterprise) [in Polish] (in:) B. Wawrzyniak (ed.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa, 141.
 26. Rzepka A., 2015. The knowledge-based economy, international trade and FDI as the main trends in contemporary processes of globalisation: the case of Poland," International Journal of Arts and Sciences" 3, 121 - 132.
 27. SułkowskI Ł., 2012. Kulturowe procesy zarządzania (Cutlural management processes) [in Polish], Difin, Warszawa.
 28. Skowronek-Mielczarek A., 2012. Zasoby w rozwoju przedsiębiorstwa (Resources in Corporate Growth) [in Polish], "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 121, 127-143.
 29. Wojtczuk-Turek A., 2008. Kompetencje twórcze jako istotny składnik kapitału innowacyjnego przedsiębiorstw (Creative competences as a significant component of the innovative capital of enterprises) [in Polish] (in:) S.A. Witkowski, T. Listwan, (eds.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa, 471-483.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-7479
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu