BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pięta Paweł (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Development of social capital by strengthening of digital competences among groups exposed to social exclusion
Źródło
Annals of Marketing Management & Economics, 2018, vol. 4, nr 1, s. 73-87, rys., wykr., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Wykluczenie cyfrowe, Przewaga konkurencyjna, Dostęp do informacji
Social capital, Digital divide, Competitive advantage, Access to information
Uwagi
JEL clasiffication: D83, E24, I24, I25
summ.
Abstrakt
Competitive advantage in the professional market is shaped by the competences possessed, i.e. skills, qualifications, and permissions. One of the eight types of key competences mentioned in the European Union documents is digital competence.It is a collection of knowledge, skills, and rudiments necessary for both, the purposeful point of view and active participation of a given person in social life. The low level of digital competences possessed is particularly visible among groups at risk of digital exclusion, in particular among people living in rural areas, the elderly and people with low education. The difference between people who have access to a computer and the Internet and people who do not have the possibility to use these devices is affected by the dynamic development of information and communication technologies. Digital exclusion is not only the lack of access to the appropriate infrastructure but also the lack of computer and Internet skills. In order to counteract the exclusion of these groups, activities aimed at developing social capital by strengthening digital competences play an important role.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batorski D., 2015. Technologie i media w domach i w życiu Polaków (Technologies and media in homes and in the lives of Poles) [in Polish] (in:) J. Czapiński, T. Panek (eds), Diagnoza społeczna 2015, Warszawa, 373-395.
 2. Dach Z., 2008. Rynek pracy w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne (Labour market in Poland. Economic and socialaspects) [in Polish], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 3. EUROSTAT 2017, retrived from http://ec.europa.eu/eurostat [accesses: 01.02.2018].
 4. Gareis K., Hüsing T., Birov S., Bludova I., Schulz C., Korte W.B. 2014. E-skills for jobs in Europe: measuring progress and movingahead, final report, Germany, retrived from http://eskills-monitor2013.eu/fileadmin/monitor2013/documents/monitor_final_report. pdf [accessed: 01.02.2018].
 5. Gemius, E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-Commerce Polska (E-commerce in Poland 2015. Gemius for e-Commerce Poland) [in Polish], retrived from www.gemius.pl/files/ reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf [accessed: 01.02.2018].
 6. Gemius, E-commerce w Polsce 2017. Gemius dla e-Commerce Polska (E-commerce in Poland 2017. Gemius for e-Commerce Poland) [in Polish], retrived from www.gemius.pl/wszystkie- artykuly-aktualnosci/najnowsze-dane-o-polskim-e-commerce-juz-dostepne.html [accessed: 01.02.2018].
 7. Grochal-Brejdak M. 2016. Charakterystyka rynku e-commerce w Polsce w kontekście internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce (Characteristics of Polish E-commerce Market in the Context of Internationalization of E-commerce Enterprises) [in Polish], "Marketing i rynek" 8, 19-24.
 8. Górniak J. (ed.) 2014. Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki (Competences of Poles and the needs of the Polish economy) [in Polish], PARP, Warszawa. Local Data Bank, Central Statistical Office, retrived from https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [accessed: 01.02.2018].
 9. Maniak G., 2015. Kształcenie przez całe życie - idea i realizacja. Polska na tle Unii Europejskiej (Lifelong learning - idea and implementation. Poland on the background of the European 86 P. Pięta AMME Union) [in Polish], "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "214, 128-139.
 10. Moczydłowska J.M., 2008. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników (Management of professional competence and motivation of employees) [in Polish], Difin, Warszawa.
 11. Nowak A., 2012. Pojęcie, istota, przyczyny, mechanizmy marginalizacji i wykluczenia społecznego (Notion, essence, etiology and mechanismsof social marginalization and exclusion) [in Polish], Chowannar 1, 17-32.
 12. Popiołek M., 2013. Wykluczenie cyfrowe w Polsce (Digital divide in Poland) [in Polish]. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 32, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 310-321.
 13. Szymańska-Palaczyk A., 2016. Wolontariat w Polsce. Przykład projektu Polska Cyfrowa Równych Szans (Volunteeringin Poland: The Digital Poland of Equal Opportunities Project (PCRS)) [in Polish], "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 78, 1, 255-271.
 14. Tomaszewska A., 2013. Dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych w społeczeństwie informacyjnym. Przykład polskich regionów (The access to information and communications technologies in the informationsociety. The example of Polish regions) [in Polish], "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica "290, 23-37.
 15. Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Centrum Cyfrowe, 2015. Projekt: Polska, Analiza doświadczeń oraz identyfikacja dobrych praktyk w obszarze wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych w kontekście przygotowania szczegółowych zasad wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz koordynacji celu tematycznego 2 (Project: Poland, Analysis of experiences and identification of goodpractices in the area of supporting the development of digitalcompetences in the context of preparation of detailedrules for the implementation of the Operational Program Digital Poland for 2014-2020 and coordination of the thematic objective 2) [in Polish], Warszawa.
 16. WWW 1. Retrived from www.latarnicy.pl [accessed: 01.02.2018].
 17. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku wsprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Council Recommendationon Key Competencesfor Lifelong Learning 2006/962/EC) [in Polish].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-7479
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu