BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobroszek Justyna (University of Łodz, Poland), Zarzycka Ewelina (University of Lodz, Poland), Almasan Alina (West University of Timisoara, Romania), Circa Cristina (West University of Timisoara, Romania)
Tytuł
A Comperative Study on Managers' Assessment of the Selected Properties of Internal Reports
Badanie porównawcze w zakresie oceny wybranych właściwości raportów wewnętrznych przez menedżerów
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, vol. 23, nr 3, s. 46-60, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
System informacyjny w zarządzaniu, Informacja zarządcza, Rachunkowość zarządcza, Raportowanie, Menedżer, Analiza skupień
Information systems in management, Management information, Management accounting, Reporting, Manager, Cluster analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M10, M40, M41
streszcz., summ.
Abstrakt
Istotną rolę w organizacji odgrywa system informacji zarządczej, który umożliwia menedżerom realizację zadań związanych z zarządzaniem. Filarem tego systemu są dane finansowe i niefinansowe dostarczane przez system rachunkowości zarządczej. Efektem zastosowania określonych narzędzi rachunkowości zarządczej są różnego rodzaju opracowania i analizy, nazywane raportami wewnętrznymi, które są podstawą zarządzania, a więc podejmowania decyzji przez menedżerów. Raporty wewnętrzne, aby wypełniały skutecznie swoje funkcje, muszą mieć odpowiednie cechy dotyczące struktury, zawartości i innych elementów. Autorzy zbadali oraz przedstawili oceny menedżerów z Polski i Rumunii w zakresie takich właściwości raportów wewnętrznych, jak: jakość, zawartość, komentarze i prezentacja. Jako metodę badawczą zastosowano badanie ankietowe, do analizy zaś zebranego materiału badawczego wykorzystano analizę skupień i statystykę opisową. Próba badawcza objęła 154 respondentów. Uzyskane wyniki są zbliżone w obu krajach, choć w przypadku Rumunii menedżerowie, którzy ocenili wysoko jakość i zawartość raportów wewnętrznych, nieco niżej ocenili prezentacje i komentarze.(abstrakt oryginalny)

An important role in an organization is played by the management information system that enables managers to perform management tasks. The pillar of this system is financial and non-financial data provided by the management accounting system. The effect of the application of specific management accounting tools are various types of studies and analyses, defined in internal reports, which are the basis for management, and thus making decisions by managers. Internal reports, in order to fulfil their functions effectively, must have appropriate features as to its structure, content and other properties. In connection with this, the authors studied and presented an assessment of managers from Poland and Romania in the context of such properties of internal reports as quality, content, presentation and comments. The survey method was used as the research method, while the analysis of collected research material was based on cluster analysis and descriptive statistics. The sample consisted of 154 questionnaires. The findings are similar in both countries, although in the case of Romania, managers who assessed highly the quality and content of internal reports, and evaluated slightly lower the presentations and comments.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adeoti&Adekeye W.B., 1997, The importance of management information systems, Library, vol. 46, no. 5, pp. 318-327.
 2. Albu C.N., Albu N., 2012, Factors associated with the adoption and use of management accounting techniques in developing countries: the case of Romania, Journal of International Financial Management & Accounting, vol. 23, no. 3, pp. 50-69.
 3. Almasan A., Grosu C., 2009, The usefulness of the process approach for value creation in the telecom sector, Journal of Accounting and Management Information Systems, vol. 8, no. 4, pp. 521-537.
 4. Cheffi W., Beldi A., 2012, Analysis of managers' use of management accounting, International Journal of Business, vol. 17, no. 2, pp. 113-125.
 5. Chapman C.S., 1998, Accountants in organisational networks, Accounting, Organizations and Society, 23 (8), pp. 737-766.
 6. Chenhall R.H., Morris D., 1986, The impact of structure, environment, and interdependence on the perceived usefulness of management accounting systems, The Accounting Review, vol. 61, no. 1, pp. 16-35.
 7. Chong V.K., Eggleton, I.R.C., 2003, The decision-facilitating role of management accounting systems on managerial performance: the influence of locus of control and task uncertainty, Advances in Accounting, vol. 20, pp. 165-97.
 8. Davis G.B., Olson M.H., 1985, Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structure, and Development, McGraw-Hall, Singapore.
 9. Dempsey S., Vance, R., 2006, Management accountants: leading the agenda, not just supporting it, Accountancy Ireland, vol. 38, no. 6, pp. 13-16.
 10. Goodhue D.L., 1998, Development and measurement validity of a task-technology fit instrument for user evaluations of information systems, Decision Sciences, vol. 29, no. 1, pp. 105-138.
 11. Jinga G., Dumitru M., Dumitrana M., Vulpoi, M., 2010, Accounting systems for cost management used in the Romanian economic entities, Journal of Accounting and Management Information Systems, vol. 9, no. 2, pp. 242-267.
 12. Johnson H.T., Kaplan R., 1987, Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 13. Jung H., 2007, Controlling, 2. Aufl., München.
 14. Kim K.K., 1989, User satisfaction: a synthesis of three different perspectives, Journal of Information Systems, Fall, pp. 1-12.
 15. Lääts K., Haldma T., 2002, Contingencies influencing the management accounting practices in estonian manufacturing companies, Management Accounting Research, vol. 13 no. 4, pp. 379-400.
 16. Mendoza C., Bescos P.L., 2001, An explanatory model of managers' information needs: implications for management accounting, The European Accounting Review, vol. 10, no. 2, pp. 257-289.
 17. Nita B., 2014, Zakres wewnętrznych analiz dotyczących rentowności w controllingu operacyjnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 66, pp. 75-86.
 18. Nita B., 2013, Raportowanie wewnętrzne w zakresie jakości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 58, pp. 253-260.
 19. Nita B., 2009, Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 20. Online Manual on Statistics, 2017, StatSoft Electronic Statistics Textbook, http://www.statsoft.com/ Textbook (access: 28.12.2017).
 21. Pierce B., O'Dea T., 2003, Management accounting information and the needs of managers: perceptions of managers and accountants compared, The British Accounting Review, vol. 35, no. 3, pp. 257-90.
 22. Preiβler P., 1997, Controlling, Oldenbourg, München.
 23. Shields M.D., 1997, Research in management accounting by North Americans in the 1990's, Journal of Management Accounting Research, vol. 9, pp. 3-61.
 24. Simons R., 2000, Performance Measurement and Control Systems for Implementing Strategy: Text and Cases, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
 25. Sobańska I., 2012, Jedność system rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 66(122), pp. 179-189.
 26. Stocks M.H., Harrell A., 1995, The impact of an increase in accounting information level on the judgement quality of individuals and groups, Accounting, Organizations and Society, vol. 20, no. 7-8, pp. 685-700.
 27. Sunarni C.W., 2013, Management Accounting Practices and the Role of Management Accountant: Evidence from Manufacturing Companies throughout Yogyakarta, Review of Integrative Business & Economics, vol. 2(2), pp. 616-626.
 28. Szychta A., 2008, Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo UŁ, Łódź. Jedność systemu rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 66(122), pp. 179-190.
 29. Szychta A., Dobroszek J., 2009, Koncepcyjny i ewolucyjny wymiar controllingu, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, vol. 128, no. 52, pp. 21-48.
 30. The growth of the Polish economy, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/pkb-polskiwzrost- gospodarczy-gus-trzeci,181,0,2392245.html, access: 30.03.2018.
 31. The growth of the Romanian economy, https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/wzrostpkb- w-rumunii-w-iii-kw-2017-r/ge5wsz0, access: 30.03.2018.
 32. Waniczek A., 2002, Berichtswesen optimieren: So steigern Sie die Effizienz in Reporting und Controlling, Redline Verlag, Norderstedt.
 33. van der Veeken, H.J.M., Wouters, M.J.F. ,2002, Using accounting information systems by operations managers in a project company, Management Accounting Research, vol. 13, pp. 345-70.
 34. Zarzycka E., 2016, Koncepcje i tendencje rozwoju zawodu specjalisty rachunkowości zarządczej. Wymiar krajowy i międzynarodowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2018.3.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu