BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hońko Stanisław (University of Szczecin, Szczecin, Poland)
Tytuł
Do Polish Accountants Enjoy their Job? Results of a Nationwide Survey "Accountants' Self-Portrait"
Czy polscy księgowi lubią swoją pracę? Wyniki ogólnopolskiego badania "Autoportret księgowych"
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, vol. 23, nr 3, s. 61-72, rys., bibliogr. 11 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Księgowy
Accountant
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M41
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie, czy praca jest źródłem satysfakcji polskich specjalistów ds. rachunkowości. W badaniu posłużono się wynikami ogólnopolskiej ankiety Stowarzyszenia Księgowych w Polsce "Portrety księgowych 2017". Jak wynika z ponad 2500 odpowiedzi księgowych, ponad ¾ respondentów wysoko ocenia własną satysfakcję z pracy zawodowej. Obraz zadowolonego z pracy księgowego nie pasuje do stereotypowego postrzegania tego zawodu. Odpowiedzi wskazują, że poziom zadowolenia ma związek z zajmowanym stanowiskiem oraz otrzymywanym wynagrodzeniem. Istotne jest również postrzeganie księgowych jako "generatorów dodatkowych kosztów" czy "hamulcowych biznesu", które może zmniejszać zadowolenie z wykonywania pracy w rachunkowości. W artykule zastosowano metody analizy źródeł oraz sondażu diagnostycznego. Dane zebrane w ankiecie zostały poddane analizie z zastosowaniem prostych metod statystycznych i odpowiednio zaprezentowane.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to examine whether their profession is a source of satisfaction for Polish accountants. The study used the results of a nationwide survey by the accountants association in Poland "2017 accountants' portrait". As it results from more than 2,500 responses by accountants, over three quarters of respondents assess their own job satisfaction highly. The image of an accountant satisfied with their job does not match the stereotypical perception of this profession. The respondents' answers indicate that the level of satisfaction is related to the position held and the remuneration received. The perception of accountants as "generators of additional costs" or "business impediments" is also significant, which can lower satisfaction with working in accounting. The paper employs methods of a source analysis and a diagnostic survey. The data collected in the survey was analysed using simple statistical methods and was appropriately presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chatzoglou P.D., Vraimaki E., Komsiou E., Polychrou E., Diamantidis A.D., 2018, Factors Affecting Accountants' Job Satisfaction and Turnover Intentions: A Structural Equation Model, Conference: 8th International Conference on Enterprise Systems, Accounting and LogisticsAt: Thassos Island,Greece, https://www.researchgate.net/publication/257230548_Factors_Affecting_Accountants'_ Job_Satisfaction_and_Turnover_Intentions_A_Structural_Equation_Model (1.07.2018).
 2. Drumlak U., 2013, Badanie opinii na temat przygotowania absolwentów kierunku finanse i rachunkowość do wykonywania zawodu księgowego - fragmenty badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61, t. 1, Szczecin, pp. 5-18; www.wneiz.pl/frfu.
 3. Hońko S., 2018, Hońko S. (2018): Autoportret księgowych 2017 - raport z ogólnopolskiego badania "Portrety księgowych", Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, http://pliki.skwp.pl/ raportAK.pdf (1.07.2018).
 4. Jeacle I., 2008, Beyond the boring grey: The construction of the colourful accountant, Critical Perspectives on Accounting, 19, pp. 1296-1320.
 5. Kabalski P., Przygodzka W., 2017, Osobowość zawodowa, środowisko zawodowe i zadowolenie z pracy na przykładzie centrum usług księgowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 95 (151), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, pp. 31-40
 6. Kamieniecka M., Nóżka A., Markowski K., 2016, Księgowość i rachunkowość, rynek i zawody w Polsce, Centre for Financial Reporting Reform (CFRR), Governance Global Practice, The World Bank, Vienna.
 7. Locke E., 1976, The Nature and Causes of Job Satisfaction. In Handbook of Industrial and Organizational Psychology, ed. M.D. Dunnette, Rand-McMally, Chicago.
 8. Łada M., Konieczny A., 2015, Specjalista czy "wstukiwacz" - postrzeganie zatrudnienia w centrach usług finansowo-księgowych, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 225, pp. 102-111.
 9. Patten D.M., 1995, Supervisory actions and job satisfaction: an analysis of differences between large and small public accounting firms, Accounting Horizons, vol. 9, no. 2, pp. 17-28,
 10. Perspectives of employment for independent accountants, Samodzielni księgowy na rynku pracy, https://www.karierawfinansach.pl/artykul/raporty/perspektywy-zatrudnienia-samodzielnych-ksiegowych (1.07.2018).
 11. Zygmański T., 2015, Wymagania pracodawców wobec zawodu księgowego a przygotowanie do zawodu na poziomach ponadgimnazjalnym i wyższym, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 319(79), pp. 221-230.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://www.dbc.wroc.pl/publication/68778
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu