BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozińska Magdalena (SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland)
Tytuł
Structure of the Passive Side of a Bank's Balance Sheet Versus the Pari Passu and No-Creditor-Worse-Off Rules
Struktura pasywnej strony bilansu banku a zasada równego traktowania i niepogarszania sytuacji wierzycieli
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, vol. 23, nr 3, s. 84-101, rys., tab., bibliogr. 45 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Kapitał bankowy, Banki, Wierzytelności, Bilans banku
Bank capital, Banks, Liability, Bank balance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G01, G18, G21, G28, G32, G33, H12
streszcz., summ.
Abstrakt
Pasywna strona bilansu banków charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem. Intencją nadzorców jest, aby straty banków pokrywane były zgodnie z określoną kolejnością, która przewiduje, iż pierwsi narażeni są na nie właściciele, a w dalszej kolejności wierzyciele. Kolejność pokrywania strat według regulacji nadzorczych jest często rozbieżna z kolejnością wynikającą z hierarchii uprzywilejowania wierzytelności. W takiej sytuacji podjęcie działań może wiązać się ze złamaniem podstawowych zasad obowiązujących w prawie upadłościowym i resolution: zasady pari passu oraz no-creditor- worse-off. Celem artykułu jest identyfikacja sytuacji, w których dochodzi do złamania wskazanych zasad, a także przegląd i ocena rozwiązań krajowych, które zostały wdrożone w celu zapewnienia przestrzegania reguł prawa upadłościowego.(abstrakt oryginalny)

The passive side of a bank's balance sheet is characterized by considerable variety. Additionally, the intention of the supervisors is that the bank losses are covered according to a specific order, which foresees that the owners are the first to be exposed, followed by the creditors (but some of the bank's liabilities are essential for the continuation of the operations and it is not recommended that they are redeemed or converted into shares). The sequence of covering losses expected in the supervisory regulations is often inconsistent with the order resulting from the hierarchy of claims established in the bankruptcy law. In such a situation, implementing actions involving the write-down or conversion into shares of subsequent categories of debt may entail breaking the basic principles of bankruptcy and resolution law: the pari passu and no-creditor-worse-off rules. The purpose of the article is to identify situations in which the indicated rules are breached, as well as to review and evaluate national solutions that have been implemented to ensure compliance with the above mentioned rules. To this end, the relationship between the structure of the passive side of the bank balance sheet, supervisory regulations in the area of capital adequacy and the resolution principles were analyzed. As a result, four situations have been identified where there is a risk of breaking the already mentioned rules. The review of national solutions implemented to address the problem suggests that they lead mainly to its shift to the next category in the claims' hierarchy, but does not eliminate it. A similar effect is also provided by the amendment of the BRR Directive, which aims mainly to harmonize solutions introduced at national level.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AFME, Proposal to amend bank creditor hierarchy, https://www.afme.eu/globalassets/downloads/consultation- responses/afme-prd-non-technical-paper-on-creditor-hierarchy-proposal.pdf (accessed on 17.11.2017).
 2. Annex 3 - Insolvency Ranking in the jurisdictions of the Banking Union, https://srb.europa.eu/sites/srbsite/ files/ldr_-_annex_on_insolvency_ranking_13_02_2017_final.pdf (accessed on 15.11.2017).
 3. Bank of England, The Bank of England's approach to resolution, http://www.bankofengland.co.uk/ financialstability/Documents/resolution/aproct17.pdf (accessed on 19.11.2017).
 4. Czapiewski P., 2012, Organizacja emisji akcji [Organization of shares issuance], [w:] M.S. Wiatr (ed.), Bankowość korporacyjna [Corporate banking], Difin, Warszawa.
 5. Czapiewski P., 2012, Sekurytyzacja aktywów [Asset securutization], [w:] M.S. Wiatr (ed.), Bankowość korporacyjna [Corporate banking], Difin, Warszawa
 6. Czapiewski P., 2013, Obligacje - rodzaje, rentowność i ryzyko [Bonds-kinds, profitability and risk] [w:] P. Niedziółka (ed.), Oszczędzam i inwestuję [Saving and investing], Wydawnictwo Naukowe ePrzedsiębiorczość, Gniezno.
 7. Directive 2014/59/Eu of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council.
 8. EBA, 2016 EU-Wide Stress Test, http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1532819/2016-EUwide- stress-test-Results.pdf (accessed on 13.11.2017).
 9. European Banking Federation, European Banking Sector Facts & Figures 2015, http://www.zyyne. com/zh5/187540#p=14 (accessed on 15.11.2017).
 10. European Central Bank, Opinion of the European Central Bank of 8 March 2017 on a proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on amending Directive 2014/59/EU as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy, CON/2017/6
 11. FSB, Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet, http://www.fsb.org/wp-content/uploads/TLAC- -Principles-and-Term-Sheet-for-publication-final.pdf (accessed on 17.11.2017)
 12. Gospodarowicz M., 2015, System gwarantowania depozytów z uwzględnieniem ryzyka banku i ryzyka systemowego [Deposit guarantee systems taking into account bank risk and systemic risk], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 13. https://www.bbva.com/en/government-approves-issuance-senior-non-preferred-debt-spain/ (accessed on 19.11.2017).
 14. https://www.bfg.pl/przymusowa-restrukturyzacja/ochrona-wierzycieli/ (accessed on 14.11.2017).
 15. https://data.worldbank.org/indicator/FB.BNK.CAPA.ZS?end=2016&start=2010 (accessed on 14.11. 2017).
 16. https://www.db.com/ir/en/download/Moody_s_on_German_Italian_Banks_26_Jan_2016.pdf (accessed on 19.11.2017).
 17. http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/own-funds (accessed on 14.11.2017).
 18. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_13723_2017_INIT&from=EN (accessed on 15.11.2017).
 19. http://www.iflr.com/Article/3711810/Germany-explores-senior-non-preferred-debt-option.html (accessed on 19.11.2017).
 20. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7e92de45-cb8a-4a28-b7c5-4a1501f84e05 (accessed on 19.11.2017).
 21. https://www.moodys.com/research/Moodys-New-senior-debt-instrument-in-France-will-modify-hierarchy-- PR_359509 (accessed on 19.11.2017).
 22. https://www.proshareng.com/news/Opinions and Analysis/Non-Preferred-Senior-Will-Aid- EU-Bank-Resolution/37243 (accessed on 19.11.2017).
 23. https://www.rabobank.com/en/images/2015-05-position-paper-german-legislative-proposal-senior-unsecured- debt.pdf (accessed on 19.11.2017).
 24. https://www.research.unicredit.eu/DocsKey/credit_docs_2017_159239.ashx?M=D&R=45550097 (accessed on 19.11.2017).
 25. Kerlin J., 2016, Ewolucja roli instytucji gwarantujących depozyty w sieci bezpieczeństwa finansowego unii europejskie [The evolution of deposit guarantee schemes in the European Union's financial safety nets], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 26. Koleśnik J., 2013, Nowa Umowa Kapitałowa [New Capital Accord], [w:] M. Zaleska (red.), Bankowość [Banking], C.H. Beck, Warszawa.
 27. Koleśnik J., 2014, Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne [Banks' capital adequacy. Regulatory standards], Difin, Warszawa.
 28. Koleśnik J., 2014, Przeregulowanie działalności bankowej w Unii Europejskiej [Overregulation of the banking activity in the European Union], Studia Ekonomiczne, nr 186, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 29. Koleśnik J., 2015, Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji [Single resolution mechanism], [w:] M. Zaleska (ed.), Europejska unia bankowa [European banking union], Difin, Warszawa.
 30. Koleśnik J., 2017, Bank Recovery and Resolution Mechanisms in non-Banking Union Countries, [w:] Z. Korzeb (ed.), Comparative Analysis of the Conditions of Banking Operation Inside and Outside the Euro Area, Delta Publicaciones, Madrid.
 31. Machowska A. (ed.), 2016, Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Zagadnienia praktyczne [Restructuring and bankruptcy law. Practical issues], Wolters Kluwer, Warszawa
 32. Niedziółka P., 2002, Zarządzanie portfelem papierów wartościowych na zlecenie [Management of securities' portfolio on commission], [w:] J. Nowakowski, J. Mieloszyk, P. Niedziółka (ed.), Portfel Inwestycyjny banku - konstrukcja i zarządzanie portfelem papierów wartościowych [Bank investment portfolio - construction and management of securities' portfolio], Difin, Warszawa
 33. Nord LB, The German Schuldscheindarlehen, https://www.nordlb.com/fileadmin/redaktion_en/analysen_ prognosen/public_issuers/specials/2016/20160318_SSDSpecialFinaleng.pdf (accessed on 20.11.2017).
 34. Nowakowski J., Famulska T., 2008, Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego [Stability and safety of banking system], Difin, Warszawa.
 35. Orzechowski A., Czy inwestorzy w Polsce są wynagradzani za ponoszenie ryzyka systematycznego? Test empiryczny modelu CAPM [Are the investors rewarded for taking systematic risk? Empirical test of CAPM model], [w:] R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku [Achievement of economy, finance and management sciences and its practical use at the turn of the XX and XXI century], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 36. Proposal for a Directive Of The European Parliament And Of The Council on amending Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy.
 37. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on amending Directive 2014/59/ EU of the European Parliament and of the Council as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy [first reading] - Confirmation of the final compromise text with a view to agreement, 13724/17.
 38. Proposal for A Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/59/ EU on loss-absorbing and recapitalisation capacity of credit institutions and investment firms and amending Directive 98/26/EC, Directive 2002/47/EC, Directive 2012/30/EU, Directive 2011/35/ EU, Directive 2005/56/EC, Directive 2004/25/EC and Directive 2007/36/EC
 39. Regulation (EU) no. 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms, amending Regulation (EU) no. 648/2012.
 40. Ślązak E., 2011, Efektywność transformacji terminów kapitału przez banki [Effectiveness of capital's maturity transformation by banks], [w:] A. Gospodarowicz (red.), Finanse. Nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość [Finances. New challenges of theory and practice. Banking], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 41. Ślązak E., 2015, Idiosynkratyczne funkcje banku - ujęcie teoretyczno-praktyczne [Idiosyncratic bank functions - theoretical and practical approach], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 42. Statistical Data Warehouse, European Central Bank (accessed on 17.11.2017).
 43. Szczepańska O., 2015, MREL and TLAC i.e. how to increase the loss absorption capacity of banks, Bezpieczny Bank 3(60).
 44. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe [Bankruptcy law] (Dz.U.2016.2171 z późniejszymi zmianami).
 45. Zaleska M., 2016, Ryzyko bankowe - zmiany w sektorze bankowym Unii Europejskiej [Bank risk - changes in the banking sector of the European Union], [w:] T. Czerwińska, K. Jajuga (red.), Ryzyko instytucji finansowych - współczesne trendy i wyzwania [Financial institutions' risk - modern trends and challenges], Wydawnictwo Beck, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2018.3.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu