BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Churski Paweł (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Podejście zorientowane terytorialnie (place-based policy) - teoria i praktyka polityki regionalnej
Place-Based Approach - Theory and Practice of a Regional Policy
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 41, s. 31-50, rys., tab., bibliogr. 126 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój lokalny, Rozwój regionalny, Polityka regionalna
Social economic development, Local development, Regional development, Regional policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasięg współczesnych poszukiwań optymalnych sposobów programowania i realizacji polityki regionalnej oraz kształtowania w ramach jej interwencji czynników rozwoju wyznaczają dwie skrajne co do założeń koncepcje: place-neutral approach oraz place-based approach. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie podstaw teoretycznych oraz wykorzystania praktycznego drugiej ze wskazanych koncepcji określanej w polskiej literaturze przedmiotu najczęściej mianem polityki rozwoju zorientowanej terytorialnie, która w ostatnim okresie została upowszechniona i zyskała na znaczeniu w praktyce europejskiej polityki spójności. Postępowanie badawcze składa się z dwóch zasadniczych etapów. W pierwszym kroku dokonano systematyzacji podstaw teoretycznych koncepcji polityki regionalnej zorientowanej terytorialnie. W drugim kroku przedstawiono dotychczasowe doświadczenia w zakresie wykorzystania tego podejścia w praktyce europejskiej polityki spójności, zwracając szczególną uwagę na występujące ograniczenia i przeszkody. Podsumowując przeprowadzoną analizę, sformułowano wnioski i rekomendacje wskazujące na działania mogące zapewnić zwiększenie skuteczności implementacji podejścia zorientowanego terytorialnie w praktyce działań polityki regionalnej. Artykuł został przygotowany w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki - OPUS 10 - 2015/19/B/HS5/00012: "Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych". Jego ustalenia znajdują zastosowanie w opracowaniu modelu ex-ante czynników rozwoju regionalnego stanowiącego podstawę do ich operacyjnego wskaźnikowania oraz weryfikacji empirycznej przyjętych założeń w badaniach zróżnicowań rozwojowych na różnych poziomach przestrzennych w Unii Europejskiej (UE) i w Polsce (Churski i in. 2017a, b). (abstrakt oryginalny)

The framework of the contemporary search for optimal ways of programming and implementation of a regional policy as well as shaping development factors within its intervention is determined by two extreme conceptions in terms of assumptions, i.e. a place-neutral approach and a place-based approach. This article aims to discuss the theoretical basis and practical use of the second conception specified in the Polish source literature as a place-based policy, which has been popularised in the last period and gained in importance in European cohesion policy. The research procedure consists of two fundamental stages. The first stage involves a systematisation of the theoretical basis of the conception of a regional place-based policy. The second stage presents the current experience of employing this approach in European cohesion policy paying special attention to the limitations and obstacles encountered. The conducted analysis results in conclusions and recommendations indicating the measures which can ensure greater efficiency in the practical implementation of a place-based approach to the regional policy. The article was prepared under the research project of the National Science Centre - OPUS 10 - 2015/19/B/HS5/00012: New regional policy challenges in the formation of factors of the socio-economic development of less advanced regions. Its assumptions are used in the preparation of an ex-ante model of regional development factors which constitutes the basis for their operational rating as well as an empirical verification of the assumptions adopted in the research on development differences at various spatial levels in the European Union and Poland (Churski et al. 2017a, 2017b). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams N., Alden J., Harris N. 2012. Regional Development and Spatial Planning in an Enlarged European Union. Ashgate Publishing, Aldershot.
 2. Amin A. 1999. An institutionalist perspective on regional economic development. International Journal of Urban & Regional Research, 23(2): 365-378.
 3. Arrow K.J. 1962. The Economic Implications of Learning by Doing. The Review of Economic Studies, 29, 3: 155-173.
 4. Asheim B.T., Boschma B., Cooke P. 2011. Constructing regional advantage: platform policies based on related variety and differentiated knowledge bases. Regional Studies, 45(7): 893-904.
 5. Åslund O., Östh J., Zenou Y. 2006. How important is access to jobs? Old question - improved answer. Journal of Economic Geography, 10: 389-422.
 6. Aydalot P. 1976. Dynamique spatial et développement inégal. Economica, Paris.
 7. Aydalot P. (red.) 1986. Innovative milieus in Europe. GREMI, Paris.
 8. Baltiņa L. 2014. A place-based approachin EU regional development and its application in Latvia. Baltic Journal of European Studies, 4, 1(16): 34-53, Talinn University of Technology.
 9. Barca F. 2009. An agenda for a reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy.
 10. Barca F., McCann P., Rodríguez-Pose A. 2012. The case for regional development intervention: place-based versus place-neutral approaches. Journal of Regional Science, 52, 1: 134-152.
 11. Bartik T. 2003. Local economic development policies. Upjohn Institute Working Paper, 09-91.
 12. Bentley G., Pugalis L. 2014. People-centred models, active regional development, space-blind policies and place-based approaches. Local Economy, 29(4-5): 283-294.
 13. Bianchetti C., But M.C. 2016. Territory Matters. Production and Space in Europe. City, Territory and Architecture, Springer Open, 3, 26: 1-6.
 14. Bosselmann K. 2008. Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance. Ashgate Publishing Group, Abingdon.
 15. Boudeville J.R. 1964. Note sur l'intégration des espaces économiques. Cahiers de l'I.S.E.A Institut de Science Economique Appliquée, Paris, 153, L, 14: 5-74.
 16. Boudeville J.R. 1972. Aménagement du territorie et polarization. Editions M.-Th. Génin, Paris.
 17. Boutang Y.M. 2012. Cognitive Capitalism. Wiley, New York.
 18. Böhme K., Eser T.W., Gaskell F., Gusedt E. 2008. The Territorial Cohesion Principles. Position paper to the EU Green Paper on Territorial Cohesion, ARL 78, German Academy for Spatial Research and Planning, Hannover.
 19. Böhme K., Doucet P., Komornicki T., Zaucha J., Świątek D. 2011. How to strengthen the territorial dimension of Europe 2020 and EU Cohesion Policy. Warsaw.
 20. Brühart M. 2009. Is the New Economic Geography Passé? VoxEU.org, 7, January 2009.
 21. Camagni, R. 2008. Regional Competitiveness: Towards a Concept of territorial capital. [W:] R. Capello, R. Camagni, B. Chizzolini, U. Fratesi (red.), Modelling Regional Scenarios for the Enlarged Europe: European Competitiveness and Global Strategies. Springer Verlag, Berlin, s. 33-48.
 22. Capello R. 2014a. Regional economics. Routledge.
 23. Capello R. 2014b. 4 Proximity and regional innovation processes: is there space for new reflections? [W:] A. Torre, F. Wallet (red.), Regional Development and Proximity Relations, Edward Elgar: 163-194.
 24. Castells M. 2004, Space of flows, space of places: materials for a theory of urbanism in the information age. [W:] S. Graham (red.), The Cybercities Reader. Routledge Taylor & Francis Group, London-New York, s. 82-93.
 25. Castells M. 2008. Społeczeństwo sieci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. Churski P. 2014. The polarization-diffusion model in the changes to the cohesion policy - the consequences to the direction of the growth policy. [W:] P. Churski (red.), The social and economic growth vs. the emergence of economic growth and stagnation areas. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 13-27.
 27. Churski P., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B., Perdał R. 2017a. Czynniki rozwoju regionalnego w świetle współczesnych przemian społeczno-gospodarczych - dyskurs teoretyczny. 01/2017 - Working Paper of FORSED Project, Zakład Analizy Regionalnej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Poznań.
 28. Churski P., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B., Perdał R. 2017b. Współczesne wyzwania przemian czynników rozwoju regionalnego w warunkach podejścia zorientowanego terytorialnie. 02/2017 - Working Paper of FORSED Project, Zakład Analizy Regionalnej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Poznań.
 29. Combes P.P. i in. 2008. Long-run spatial inequality in France: Evolution and determinants. VoxEU.org, 5, December 2008.
 30. Communication on a European Economic Recovery Plan 2009. COM(2008) 800, European Commission.
 31. Cooke P., Clifton N., Oleaga M. 2005. Social capital, firm embeddedness and regional development. Regional Studies, 39: 1065-1077.
 32. Crane R., Manville M. 2008. People or place? Revisiting the who versus the where of urban development. Land Lines, Lincoln Institute of Land Policy, July 2014, Cambrigde.
 33. Crevoisier O. 2004. The innovative milieu approach: towards a territorialized understanding of the economy? Economic Geography, 80(4): 367-379.
 34. Drobniak A. (red.) 2014. Urban resilience concept and post-industrial cities in Europe. University of Economics in Katowice, Helion.
 35. Dunleavy P., Margetts H., Bastow S., Tinkler J. 2006. Digital Era Governance: IT Corporations, the State and E-Government. Oxford University Press, Oxford.
 36. Dujardin C., Selod H., Thomas I. 2008. Residential segregation and unemployment: the case of Brussels. Urban Studies, 45: 89-113.
 37. Duranton G., Puga D. 2004. Micro-foundations of urban agglomeration economies. [W:] J.V. Henderson, J.-F. Thisse (red.), Handbook of Regional and Urban Economics. Vol. 4. Elsevier, Amsterdam.
 38. Duranton G. 2011. California Dreamin: the feeble case for cluster policies. Review of Economic Analysis, 3: 3-45.
 39. Dziemianowicz W., Szlachta J., Peszat K. 2014. Potencjały rozwoju i specjalizacje polskich województw. Geoprofit, Warszawa.
 40. Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses, European Economy, 7. 2009. European Commission, Luxembourg.
 41. ECR2: Economic Crisis: Resilience of Regions. Final Report, version 31 August 2014. ESPON, Luxembourg.
 42. The EU's response to support the real economy during the economic crisis: an overview of Member States' recovery measures'. 2009. European Economy - Occasional Papers 51, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, European Commission.
 43. Faludi A. 2006. From European Spatial Development to Territorial Cohesion Policy. Regional Studies, 40, 6: 667-678.
 44. Farole T., Rodríguez-Pose A., Storper M. 2011. Human geography and the institutions that underlie economic growth. Progress in Human Geography, 35, 1: 58-80.
 45. Friedmann J., Alonso W. 1964. Introduction. [W:] J. Friedmann, W. Alonso (red.), Regional development and planning. A reader. MIT Press, Cambridge, Mass, s. 1-13.
 46. Friedmann J. 1967. A general theory of polarized development. Ford Foundation, Santiago, Urban and Regional Development Advisory Program in Chile, 81.
 47. Friedman M. 1968. The role of monetary policy. American Economic Review, 58(2): 1-17.
 48. Fujita M., Krugman P., Venables A. 1999. The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade. The MIT Press, Cambridge, London.
 49. Fujita M., Krugman P. 2004. The new economic geography. Past, present and the future. Papers in Regional Science, 83: 139-164.
 50. Garcilazo J.E., Martins J.O., Tompson W. 2010. Why policies may need to be place-based in order to be people-centred (http://voxeu.org/article/why-policies-may-need-be-place-based-order-be-people-centred; dostęp: 5.06.2017).
 51. Geeds P. 1915. Cities in Evolution, Williams, London.
 52. Gill I. 2010. Regional development policies: Place-based or people centred? VoxEU.org, 10, October.
 53. Glaeser E., Gottlieb J. 2008. The economics of place-making policies. Brookings Papers on Economic Activity, Spring: 155-239.
 54. Gobillon L., Selod H., Zenou Y. 2007. The mechanisms of spatial mismatch. Urban Studies, 44: 2401-2427.
 55. Gorzelak G. 2009. Fakty i mity rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 2(36): 5-27.
 56. Gruber H. 2001. Competition and innovation. The diffusion of mobile telecommunications in Central Europe. Information Economics Policy, 13: 19-34.
 57. Hartshorne R. 1956. The Nature of Geography. 5 ed. Association of American Geographers, Lancaster.
 58. Hartshorne R. 1959. Perspective on the Nature of Geography. Chicago.
 59. Harvey D. 1990. The Condition of Postmodernity. An enquiry into the origins of cultural change. Blackwell, Oxford.
 60. Hägerstrand T. 1951. Migration and growth of cultural regions. Lund Studies in Geography, B, 3, Lund.
 61. Hägerstrand T. 1952. The propagation of innovation waves. Lund Studies in Geography, B, 4, Lund.
 62. Hägerstrand T. 1967. Innovation diffusion as a spatial process. The University of Chicago Press, Chicago, London.
 63. Herodowicz T. 2014. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju regionalnego - kontekst teoretyczny. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica, 313(76), 3: 57-72, Szczecin.
 64. Hettner A. 1927. Die Geographie - ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden. Breslau.
 65. How Regions Grow. Organisation for Economic Cooperation and Development 2009. Paris.
 66. Hudson R. 2004. Conceptualizing economies and their geographies: spaces, flows and circuits. Progress in Human Geography, 28, 4: 447-471.
 67. Ikerd J. 2012. Essentials of Economic Sustainability. Stylus Publishing, Sterling.
 68. The impact of the financial and economic crisis on potential output. 2009. European Economy - Occasional Papers 49, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, European Commission.
 69. Ihlanfeldt K., Sjoquist D. 1998. The spatial mismatch hypothesis: a review of recent studies and their implications for welfare reform. Housing Policy Debate, 8: 849-892.
 70. Isard W. 1960. Methods of regional analysis: an introduction to regional science. Wiley, New York.
 71. Jacobs J. 1969. The Economy of Cities. Random House, New York.
 72. Jens L., Liebman J.B., Kling J.R., Duncan G.J., Katz L.F., Kessler R.C., Sanbonmatsu L. 2008. What Can We Learn About Neighborhood Effects from the Moving to Opportunity Experiment? American Journal of Sociology, 114 (1): 144-188.
 73. Jewtuchowicz A., Pietrzyk I. 2003. Rozwój terytorialny. Teoria a polska rzeczywistość. (Przykład regionu łódzkiego). Biuletyn KPZK PAN, 208: 9-29, Warszawa.
 74. Jewtuchowicz A. 2005. Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 75. Jewtuchowicz A. 2016. Terytorium i terytorializacja w europejskiej polityce rozwoju regionalnego. Studia Prawno-Ekonomiczne, 98: 221-235.
 76. Katz M., Shapiro C. 1994. Systems competition and network effects. Journal of Economic Perspectives, 8, 2: 93-115.
 77. Kraybill D., Kilkenny M. 2003. Economic Rationales for and Against Place-Based Policies, Rural Development, Place-based Policy: Sociologists Critique Economists. AAEA-RSS Annual Meeting, Spatial Inequality: Continuity and Change in Territorial Stratification, Montreal, Canada.
 78. Krugman P. 2010. The new economic geography, now middle-aged. Presentation for the Association of American Geographers, 16 April 2010.
 79. Lambooy J. 2005. Innovation and knowledge: theory and regional policy. European Planning Studies, 13, 8: 1137-1152.
 80. Liebowitz S.J., Margolis S.E. 1994. Network externality: An uncommon tragedy. Journal of Economic Perspectives, 8, 2: 133-150.
 81. Liikanen J., Stoneman P., Toivanen O. 2004. Intergenerational effects in the diffusion of new technology: The case of mobile phones. ETLA Discussion Papers, 809.
 82. Lucas R.E. 1976. Econometric policy evaluation: A critique. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1(1): 19-46.
 83. Masik G., Sagan I. 2013. Economic Resilience. The Case Study of Pomorskie Region. Raumforschung und Raumordnung, Bericht aus Forschung and Praxis. Springer, Berlin.
 84. Marshall A. 1890. Principles of Political Economy. Macmillan, New York.
 85. Matouschek N., Robert-Nicoud F. 2005. The role of human capital investments in the location decision of firms. Regional Science and Urban Economics, 35: 570-583.
 86. Maynou L., Saez M., Kyriakou A., Bacaria J. 2014. The Impact of Structural and Cohesion Funds on Eurozone Convergence 1990-2010. Regional Studies, 9: 1-13.
 87. McCann P., Ortega-Argiléz R. 2012. Some practical elements associated with the design of an integrated and territorial place-based approach to EU Cohesion policy. [W:] R. Crescenzi, M. Perocco (red.), Geography, Institutions and Regional Economic Performance. Springer, New York, s. 95-119.
 88. McCann P., Varga A. 2015. The Reforms to the Regional and Urban Policy of the European Union: EU Cohesion Policy. Regional Studies, 49, 8: 1255-1257.
 89. Morawiecki M. 2017. To nie demokracja zawodzi. To elity zawodzą obywateli (http://plus.polskatimes.pl/opinie/a/mateusz-morawiecki-to-nie-demokracja-zawodzi-to-elity-zawodza-obywateli,12439656; dostęp: 1.09.2017).
 90. Moretti E. 2004. Workers' education, spillovers and productivity: evidence from plant-level production functions. American Economic, Review 94: 656-690.
 91. Moretti E. 2010. Local Labor Markets. [W:] D. Card, O. Ashenfelter (red.), Handbook of Labor Economics, 4B. Elsevier, Amsterdam.
 92. Moretti E. 2012. The New Geography of Jobs. Houghton Mifflin Harcourt, Boston.
 93. National Place-based Policies in the Netherlands. 2010. Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris.
 94. Neumark D., Simpson H. 2014. Place-Based Policies. NBER WORKING PAPER SERIES, Working Paper, 20049. Cambridge.
 95. Nowakowska A. 2013. Terytorium - źródło procesów innowacji. [W:] A. Nowakowska (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 96. Paelinck J. 1965. La théorie du développement régional polarize. Cahiers de l'I.S.E.A., Institut de Science Economique Appliquée, Paris, 159, L: 15, 5-47.
 97. Porter M. 1990. The competitive advantage of nations. Free Press, New York.
 98. Porter M.E. 2000. Location, Competiton and Economic Development: Local Clusters in Global Economy. Economic Development Quarterly, 14, 1: 15-34.
 99. Perroux F. 1955. Note sur la nation de "pole de croissancie". Economie Appliquee, 8, 1-2: 307-320.
 100. Pietrzyk I. 1995. Paradygmat rozwoju terytorialnego. [W:] W. Kosiedowski (red.), Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 101. Przygodzki Z. 2016. Kapitał terytorialny w rozwoju regionów. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 2(319): 83-97.
 102. Ratti R.I., Bramanti A., Gordon R. (red.) 1997. The Dynamics of Innovative Regions. The GREMI Approach, Ashgate, Aldershot.
 103. Regions Matter: Economic Recovery, Innovation and Sustainable Growth. 2009. Organization for Economic Cooperation and Development, Paris.
 104. Reshaping Economic Geography. World Development Report 2009. The World Bank, Washington, DC.
 105. Robertson R., White K.M 2002. Globality and Modernity. Sage Publication, London.
 106. Rodríguez-Pose A. 2013. Do Institutions Matter for Regional Development? Regional Studies, 47, 7: 1034-1047.
 107. Rodríguez-Pose A., Garcilazo E. 2015. Quality of Government and the Returns of Investment: Examining the Impact of Cohesion Expenditure in European Regions. Regional Studies, 49, 8: 1274-1290.
 108. Romer P. 1986. Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94, 5: 1002-1037.
 109. Schneider M. 2017, Przyszłość polityki spójności po 2020 r. Ku silnej i skutecznej europejskiej polityce spójności po 2020 r., Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE, COTER-VI/015, Komitet Regionów, Warszawa.
 110. Spilanis I., Kizos T., Giordano B. 2013. The effectiveness of European Regional Development Fund projects in Greece: Views from planners, management staff and beneficiaries. European Urban and Regional Studies, 12: 1-16.
 111. Stead D. 2013. Dimensions of territorial governance. Planning Theory and Practice, 14, 1: 142-147.
 112. Stiglitz J.E. 2004. Globalizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 113. Stryjakiewicz T. 2005. Sieciowa organizacja gospodarki a rozwój regionalny. [W:] T. Czyż, H. Rogacki (red.), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych. Biuletyn KPZK PAN, 219: 38-56.
 114. Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T. 2016. Delimitacja obszarów strategicznej interwencji państwa: obszarów wzrostu i obszarów problemowych. Maszynopis. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 115. Territory Matters for Competitivness and Cohesion. Facets of Regional Diversity and Potencials in Europe. 2006. ESPON Synthesis Report III, results by autumn, European Union.
 116. Thissen M., van Oort F. 2010. European Place-Based Development Policy and Sustainable Economic Agglomeration. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 101(4): 473-480.
 117. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon 13 December 2007. (2007/C 306/01), Lisbon-Brussels.
 118. Todaro M.P. 1999. Economic development. New York University, Longman, New York-London.
 119. Varga A. 2017. Place-based, spatially blind or both? Challenges in estimating the impacts of modern development policies: The case of the GMR policy impact modeling approach. International Regional Science Review, 40, 1: 12-37.
 120. Villaverde J. 2006. A new look to convergence in Spain. A spatial econometric approach. European Urban and Regional Studies, 13(2): 131-141.
 121. Walsh J. 2013. Remapping the border: geospatial technologies and border activism. Environment and Planning D: Society and Space, 31, 6: 969-987.
 122. Wilson W. 1987. The Truly Disadvantaged. University of Chicago Press, Chicago.
 123. White Paper of Future on the Future of Europe. 2017. Reflections and scenarios for EU 27 by 2025. COM(2017) 2025 of 1 March 2017, European Commission, Brussels.
 124. Whittlesey D. 1954. The Regional Concept and the Regional Method. American Geography: Inventory and Prospect, Syracuse: 36-37.
 125. Zaucha J. 2012. Synteza aktualnego stanu wiedzy dot. rozwoju sustensywnego i spójności terytorialnej w planowaniu przestrzennym (analiza dokumentów UE, BSR, i polskich). Institute for Development, Working Papers 001/2012, f (dostęp: 17.06.2015).
 126. Zaucha J., Brodzicki T., Ciołek D., Komornicki T., Mogiła Z., Szlachta J., Zaleski J. 2015. Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14746/rrpr.2018.41.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu